archive-se.com » SE » R » RABBALSHEDEKRAFT.SE

Total: 342

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rabbalshede Kraft offentliggör prospekt för nyemission - Rabbalshede Kraft
  Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner Detta pressmeddelande får inte offentliggöras publiceras eller distribueras vare sig direkt eller indirekt i eller till USA Kanada Australien Hong Kong Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva teckna eller på annat sätt handla med aktier i Rabbalshede Kraft AB Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rabbalshede Kraft AB kommer endast att ske genom det prospekt som Rabbalshede Kraft AB offentliggjort den 30 november 2009 som bl a kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Rabbalshede Kraft AB s styrelse och revisorer De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Pressmeddelanden/Pressrelease-visning/?releaseid=460848 (2012-10-04)
  Open archived version from archive


 • Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) - Rabbalshede Kraft
  Rabbalshede Kraft har som mål att bygga upp ett omfattande innehav av vindkraftverk och strategin är att ta in eget kapital i takt med Bolagets expansion och investeringar Emissionskursen har fastställts till 3 00 kronor per aktie vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 105 MSEK före emissionskostnader Vid stark efterfrågan har styrelsen möjlighet att utöka erbjudandet till 80 miljoner aktier motsvarande 240 MSEK Ett flertal av Rabbalshede Kraft största aktieägare och samtliga styrelseledamöter har genom skriftliga garantiförbindelser åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen för sammanlagt 50 0 MSEK motsvarande 47 6 procent av emissionens totala belopp I syfte att möjliggöra för allmänheten att teckna aktier och därmed bredda ägandet i Rabbalshede Kraft sker emissionen utan företräde för befintliga aktieägare Både nya och befintliga aktieägare ges härmed tillfälle att teckna aktier före planerad börsintroduktion Villkor för nyemissionen i sammandrag Nyemissionen omfattar högst 35 000 000 B aktier som kan utökas till högst 80 000 000 B aktier Teckningskurs om 3 SEK per aktie Teckningstiden löper mellan den 30 november och den 11 december 2009 Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras den 30 november Prospekt kommer att skickas ut till befintliga aktieägare i Bolaget samt kommer att

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Pressmeddelanden/Pressrelease-visning/?releaseid=460286 (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Kommuniké från årsstämman i Rabbalshede Kraft den 20 oktober 2009 - Rabbalshede Kraft
  kompetens som kommer väl till pass vid bolagets fortsatta expansion Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat och balansräkningar Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008 2009 Behandling av vinst Årsstämman beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag 2 662 tkr balanseras i ny räkning och 200 719 tkr i överkursfond Styrelse I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Anders Kullendorff Bertil Falck Fredrik Bergh Thorén Karin Kronstam Reine Rosén och Torgny Bergh samt nyvaldes Karl Erling Trogen Årsstämman omvalde Torgny Bergh till styrelsens ordförande Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode för tiden 2009 07 01 till 2010 06 30 skall utgå med 540 000 kronor varav till styrelsens ordförande 180 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 60 000 kronor Vid beslut om förkortat räkenskapsår 2009 07 01 till 2009 12 31 utbetalas halvt arvode Revisorer Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning Inget nyval av revisorer skedde vid årsstämman Vid årsstämman den 21 oktober 2008 valdes registrerade revisionsbolaget Ernst Young AB med auktoriserade revisorerna Stefan Kylebäck och Bjarne Fredriksson som ansvariga för en period om fyra år Bemyndigande avseende nyemission av aktier och eller emission av konvertibler och eller teckningsoptioner För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och eller emission av konvertibler och eller teckningsoptioner Ersättning och andra anställningsvillkor till bolagets ledning Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag Ändringar i bolagsordningen Beslut fattades att enligt styrelsens förslag ändra bolagets

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Pressmeddelanden/Pressrelease-visning/?releaseid=453572 (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Karl-Erling Trogen föreslås till ny styrelseledamot i Rabbalshede Kraft AB (publ) - Rabbalshede Kraft
  äger rum den 20 oktober 2009 i Göteborg Karl Erling Trogen född 1946 var tidigare vice VD Volvo AB samt VD Volvo Lastvagnar AB Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i bolaget För ytterligare information kontakta Torgny Bergh Styrelseordförande Rabbalshede Kraft AB 46 0 525 197 00 Karl Erling Trogen föreslås till ny styrelseledamot i Rabbalshede Kraft AB publ Om oss

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Pressmeddelanden/Pressrelease-visning/?releaseid=449972 (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Rabbalshede Kraft tecknar finansieringsavtal med DnB NOR - Rabbalshede Kraft
  Finansieringsavtalet stärker också vår trovärdighet som aktiv vindkraftsaktör med omfattande etableringsplaner särskilt i vår relation till markägare och leverantörer av vindkraftverk tillägger Thomas Linnard Den 28 augusti invigs vindkraftsparken Kil i Tanums kommun av Infrastrukturminister Åsa Torstensson Vindparken består av fyra verk av modellen Enercon E82 á 2 MW Vindkraftverken ger en årlig elproduktion på upp till 22 GWh vilket motsvarar ca 1 000 villors elförbrukning 20 000 kWh år

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Pressmeddelanden/Pressrelease-visning/?releaseid=436633 (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Rabbalshede Kraft anställer Finanschef - Rabbalshede Kraft
  välkommen till Bolaget Kent tillträder sin tjänst den 1 juni och kommer senast från Alternativa aktiemarknaden där han är en av grundarna Rekryteringen av finanschef är ytterligare ett steg i förberedelserna inför börsintroduktionen För mer information kontakta Thomas Linnard Verkställande direktör 0525 197 00 Om oss VD har ordet Affärsidé vision och mål Organisation Medarbetare Legal struktur Verksamhetspolicy Historik Vindparker Drift Under byggnation Pågående projekt Projektportfölj Intresseanmälan markägare Att etablera

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Pressmeddelanden/Pressrelease-visning/?releaseid=429435 (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Rabbalshede Kraft anställer Marknadsansvarig/IR support - Rabbalshede Kraft
  IR support Rabbalshede Kraft står inför en expansiv period och hälsar Emma Askengren välkommen Emma har en Ekonomie Magisterexamen från Stockholms Universitet och har tidigare arbetat som fastighetsmäklare på Askengren Fastighetsmäklare För mer information kontakta Thomas Linnard Verkställande direktör 0525 642 40 Om oss VD har ordet Affärsidé vision och mål Organisation Medarbetare Legal struktur Verksamhetspolicy Historik Vindparker Drift Under byggnation Pågående projekt Projektportfölj Intresseanmälan markägare Att etablera en vindpark

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Pressmeddelanden/Pressrelease-visning/?releaseid=402352 (2012-10-04)
  Open archived version from archive

 • Rabbalshede Kraft och Svenska kyrkan tecknar markavtal - Rabbalshede Kraft
  att direkt äga delar av eller hela verk Det ska också finnas möjlighet att avskilja enskilda verk i en park som andelsverk till förmån för boende i församlingen Svenska kyrkan är en stor markägare och vi ser mycket positivt på avtalet eftersom det också på sikt möjliggör att vi kan erbjuda boende i närområdet andelar i vindkraftverk säger Thomas Linnard VD på Rabbalshede Kraft För mer information kontakta Thomas Linnard

  Original URL path: http://www.rabbalshedekraft.se/Investor-relations/Pressmeddelanden/Pressrelease-visning/?releaseid=398842 (2012-10-04)
  Open archived version from archive •