archive-se.com » SE » L » LUDVIKA.SE

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Livsmedel och hälsa - Ludvika kommun
  sotning Kemikalier Livsmedel och hälsa Misstänkt matförgiftning Parker och natur Träd Vatten och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Livsmedel och hälsa Livsmedelslagstiftningen och samhällsbyggnadsförvaltningens miljö och byggenhet finns till för att skydda dig som konsument I Ludvika kommun bedriver miljö och byggenhetens tre livsmedelsinspektörer kontroll över livsmedelsanläggningar Kontrollen bottnar i kontinuerliga kontrollbesök hos alla verksamheter som släpper ut livsmedel på marknaden Livsmedelsinspektörerna har även i uppdrag att hantera klagomål från allmänheten om missförhållanden kopplat till livsmedelshantering samt misstänkta matförgiftningar Vid rapporterade fall av matförgiftning eller andra missförhållanden kopplat till livsmedelshantering har kontrollmyndigheten långtgående befogenheter för att förhindra att konsumenter utsätts för fara Antalet livsmedelsanläggningar i kommunen har under 2014 nått cirka 225 stycken Dessa anläggningar är i huvudpart fasta installationer såsom privata restauranger gatukök kommunala mottagnings och produktionskök livsmedelsindustri kiosker och livsmedelsbutiker Mobila anläggningar såsom korvvagnar och marknadsvagnar med kontinuerlig drift samt livsmedelsanläggningar vid evenemang inkluderas även i denna tillsyn Relaterad information Livsmedelsverket Livsmedelsanläggning Försäljning av tobaksprodukter Försäljning av folköl Försäljning av receptfria läkemedel Skriv ut Sidan senast uppdaterad 2015 07 09 Kontakta oss Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon 0240 860 00 Öppettider 7 30 12 00 13 00 16 15 Livsmedelsinspektör

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/livsmedelochhalsa.4.36ed731e127e26ace10800023599.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Parker och natur - Ludvika kommun
  bo och miljö Parker och natur Invånare i Ludvika kommun har alla nära till naturen Naturen är variationsrik för att kommunen ligger geografiskt på gränsen för många naturtyper vilket skapar biologisk mångfald Skogen dominerar och bergshöjdernas skogar är fortfarande orörd vildmark Ännu finns unika artrika ängs och betesmarker kvar i finnbyar Odlingsbygden kring de större sjöarna i öster öppnar upp skogslandskapet på ett angenämt sätt Natur och kultur går ofta

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/parkerochnatur.4.36ed731e127e26ace10800023457.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Träd - Ludvika kommun
  vara försiktiga om våra träd Ett träd kan leva i många hundra år och är en investering för framtiden och trots att vi har mycket skog runtom i vår kommun så ska vi värna om våra stadsnära träd De hjälper till att rensa luften från farliga partiklar från industri och trafik och ger oss syre behaglig skugga och ett jämnare klimat Trädens bidrag till luftrening fungerar bäst när de står i direkt anslutning eller intill våra vägmiljöer Stora träd är värdefulla träd Ett fullvuxet träd som fälls måste ersättas med tusen nyplanterade träd för att samma miljöeffekt ska kunna uppnås Det tar minst 50 år innan ett nyplanterat träd uppnår samma effekt som ett fullvuxet träd Det innebär att vi måste vara restriktiva vid fällning av våra stadsträd Alléer Vi har många alléer i Ludvika och alla dessa har ett biotopskydd Det innebär att vi inte får göra någon åverkan på dessa som kan äventyra deras överlevnad Varken under eller över mark Dispens kan fås av Länsstyrelsen för åtgärder i närheten av alléer Några av våra största och mest centrala alléer hittar du på Storgatan Fredsgatan Carlavägen Köpmangatan och Skolgatan Merparten av dessa träd är så kallade knuthamlade lindar Dessa

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/trad.4.36ed731e127e26ace1080001280.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vatten och avlopp - Ludvika kommun
  något du måste lösa när du ska bygga hus Det kan också vara bra att veta om du har hårt eller mjukt vatten där du bor Går du i byggtankar så är vatten och avloppsfrågan en viktig del av planeringen Ska du bygga inom tättbebyggt område är det ofta kommunalt vatten och avlopp men är det ute på landsbygden så är det för mesta enskild anläggning som gäller Undrar du

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/vattenochavlopp.4.55e94f9a12844695428800024263.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Energi - Ludvika kommun
  man övergått från gamla olje och vedpannor Över hälften av lägenheterna finns i centrala Ludvika och värms huvudsakligen med fjärrvärme En stor del av offentlig förvaltning handel och service är anslutna till fjärrvärmen I kommunen finns också många fritidshus som huvudsakligen värms med direktverkande el Ludvikas industriandel av energianvändningen är betydligt lägre än nationellt Verkstadsindustri och bryggeri är dominerande industrigrenar Spendrups bryggeri har nyligen tagit i bruk en biogasanläggning för värmebehov till lokaler och processer Spillvatten från bryggeriet genomgår en bioreaktor ABB s grundbehov av uppvärmning försörjs av en värmepump med ledningar i sjön Väsman men man är också anslutna till fjärrvärmenätet och eldar en viss mängd transformatorolja Energianvändningen i transportsektorn domineras nästan helt av oljeprodukter Produktion Vindkraft Det finns tjugo vindkraftverk i Ludvika kommun varav sjutton på Fjällberget Saxberget som numera även är av riksintresse för vindbruk De övriga finns på Paljakoberget söder om Bringsjöberg och på Silkomhöjden längs riksväg 26 Den maximala effekten på de flesta av dessa verk är cirka 2 MW Den årliga energiproduktionen på ungefär 115 GWh Detta räcker för nästan 25 000 hushåll En fördjupad översiktsplan har färdigställts för Orrberget Stensvedberget norr om Laxsjön söder om Gyllbergen Området bedöms rymma maximalt tretton stora vindkraftverk Miljötillstånd är sökt för tio stora vindkraftverk Kommunen har även fått förfrågningar om enstaka vindkraftverk av varierande storlek Efter upprättande av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindkraft har bygglov beviljats för ytterligare fyra stora vindkraftverk Vattenkraft VB Energi har fem vattenkraftverk i kommunen med en sammanlagd elproduktion på ca 40 GWh per år Biogas Inom avfalls och avloppssektorn pågår ett projekt för framställning av biogas genom samrötning av en finfraktion hushållsavfall i kombination med avloppsslam vilket är ett helt nytt koncept Ludvika har en mycket fin sopsorteringsanläggning vilket gör detta möjligt Avfallet sorteras mekaniskt och den lätt nedbrytbara fraktion

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/energi.4.36ed731e127e26ace10800023679.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Buller - Ludvika kommun
  buller Man brukar säja att buller är allt oönskat ljud Det som är ljuv musik för en person kan vara buller för någon annan Ett exempel på det är att operamusik har använts mot oönskade folksamlingar av företrädes vis unga människor Detta avsnitt behandlar det som vi vanligtvis betraktar som samhällsbuller det vill säga trafikbuller och industribuller Trafikbuller i Ludvika kommun består i huvudsak av buller från de mest trafikerade vägarna och från järnväg Ljudnivåerna mäts beräknas och bedöms som ekvivalent buller över ett dygn Det innebär att ljudnivån i decibel A mäts eller beräkna som ett medelvärde över ett dygn Det betecknas som dBA Leq Trafiken och därmed ljudnivåerna varierar naturligtvis mycket över dygnet och störningarna likaså men riktlinjerna är satta därefter För trafikbuller tillämpas olika riktvärden för befintlig miljö och då nya bostäder och trafikleder byggs Så till exempel tillämpas siffran 65 dBA Leq vid vägtrafik under befintliga förhållanden och 55 dBA Leq vid nybyggnationer Siffrorna gäller utomhus vid bostäder Skillnaden kommer sig av att det finns större möjligheter att nå lägre ljudnivåer vid bostäder när man bygger nytt Generellt sett kan man säga att det i dessa fall inte handlar om hörselskadligt buller utan buller som orsakar andra medicinska störningar genom stress och som minskar möjligheten att uppfatta tal Trafikbuller bedöms vanligtvis med beräkningar som anses mera tillförlitligt än mätningar Beräkningar utgår ifrån trafikmängd avstånd till väg bullerskärmar och annat Mätningar kan påverkas av tillfälligheter Av nedanstående länkar framgår vilka riktvärden som gäller Miljö och byggenheten kan hjälpa till att bedöma trafikbullerstörningarna vid just din bostad Man ska dock ha i åtanke att framförallt i tätorterna så får man acceptera en viss mängd trafikbuller för fördelen att ha ett centralt läge Industribuller har egna riktvärden från Naturvårdsverket Vissa större industrier har särskilda gränsvärden fastställda i tillståndsbeslut Myndighetsnämnden

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/buller.4.36ed731e127e26ace10800024099.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Luftkvalitet - Ludvika kommun
  natur Träd Vatten och avlopp Energi Buller Luftkvalitet Luften utomhus Radon Ventilation Djur Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Luftkvalitet Ludvika kommun har tillsammans med Dalarnas luftvårdsförbund mätt luftkvaliteten i Ludvika centrum ett antal år De senaste mätningarna är från säsongen 2005 2006 Mätningar pågår nu också för säsongen 2009 2010 Mätning görs nu också för partiklar vilket inte gjorts tidigare I de tidigare mätningarna har Ludvika haft de lägsta halterna av luftföroreningar av länets huvudorter I anslutning till Ludvika tätort finns träimpregneringsföretaget AB Impregna Företaget har under senare år gjort många förbättringar för att minska luktstörningar från verksamheten Byte av kreosotkvalitet flyttande av färdiglagret förbättringar i processen som ger torrare stolpar förslutning av processen med uppsamling av kreosotångor och förbränning av kreosotångor i värmeverket är exempel på detta Verksamheten kommer ändå att märkas vid vissa tillfällen Stark solgör att impregnerade stolpar avger ångor Speciellt påtagligt är det vid första vårvärmen Bedömningen av olägenheten är den att det är lukten i sig som är olägenheten och inte några ämnens egen farlighet vid de halter som är aktuella Relaterad information Dalarnas Luftvårdsförbund Skriv ut Sidan senast uppdaterad 2015 06 17 Kontakta oss Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon 0240 860

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/luftkvalitet.4.55e94f9a12844695428800015852.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Djur - Ludvika kommun
  är sällskapsdjur Hundar och katter Miljöskydd inom lantbruk Ormar Skadedjur Skyddsjakt Miljö och klimat Fredriksbergs fabriksområde Nyhetsarkiv för bygga bo och miljö Djur Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras av myndighetsnämnden miljö och bygg Djurärenden är av två slag djurskydd och djur som orsakar olägenhet Djurskyddet hanteras numerera av länsstyrelsen Djur som orsakar olägenhet hanteras av myndighetsnämnden miljö och bygg Husdjur kan orsaka olägenhet genom lukt ljud

  Original URL path: http://ludvika.se/byggabomiljo/djur.4.36ed731e127e26ace10800020568.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •