archive-se.com » SE » I » INTERNETMEDICIN.SE

Total: 1116

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Intoxikation - akut omhändertagande
  de flesta läkemedel Nästan alla läkemedel adsorberas till kol dock ej järn litium etanol metanol eller cyanid Medicinskt kol kan ges senare än efter en timma vid livshotande förgiftning och bör komplettera ventrikelsköljning när detta genomförs Se särskilda riktlinjer för ventrikelsköljning och medicinskt kol Magsköljning ventrikelsköljning är av begränsat värde och bör endast utföras om patienten kommer in tidigt till sjukhus efter förgiftningstillbudet helst inom en timma Vid mycket allvarliga förgiftningar livshotande förgiftning eller efter intag av mycket stora doser eller läkemedel med antikolinerg effekt kan magsköljning utföras även i ett senare skede eller upprepade gånger Se särskilda riktlinjer för ventrikelsköljning Exempel på särskilt toxiska medel är klorokin och olika tungmetaller Natriumbikarbonat är en viktig del i behandlingen av många förgiftningar särskilt vid uttalad metabolisk acidos som vid förgiftning med metanol etylenglykol och andra toxiska alkoholer Natriumbikarbonat är också en viktig del efter överdosering av tricykliska antidepressiva läkemedel och en del andra hjärttoxiska läkemedel Alkalinisering innebär att en mindre del av överdoserat läkemedel finns som fri fraktion i blodbanan varvid en mindre del kan passera över till myokardiets celler Toxiciteten sjunker av tricykliska antidepressiva medel vid behandling med natriumbikarbonat Ge vid allvarlig förgiftning en initialdos om cirka 200 ml natriumbikarbonat 120 mmol Titrera därefter efter blodgassvar Sträva efter ett pH över 7 45 och ett positivt base excess Behandling med vasoaktiva läkemedel Vid svårigheter att upprätthålla blodtrycket efter tillförsel av kristalloid och kolloid vätska kan man ge vasoaktiva läkemedel för att höja blodtrycket och hjärtminutvolymen och öka syrgasleveransen till vitala organ och perifera vävnader I huvudsak använder man samma läkemedel som vid uttalad hjärtsvikt av annan genes De vanligaste läkemedlen är dopamin dobutamin noradrenalin och adrenalin i kontinuerlig infusion I tillägg används isoprenalin vid svår hjärtsvikt och bradykardi t ex efter förgiftning med kalciumkanalhämmare betablockerare eller tricykliska antidepressiva läkemedel Även inotropa läkemedel som verkar hjärtstärkande oberoende av betareceptorer i hjärtat kan användas som glukagon Glukagon kan prövas vid förgiftning med betablockerare eller kalciumkanalhämmare Vid uttalad bradykardi och hjärtsvikt kan även behandling med transvenös pacemaker vara positivt Behandling med fettemulsion Denna behandling har visat sig vara livräddande vid kardiovaskulär kollaps efter överdosering med lokalanestesimedel särskilt bupivacain Marcain Även efter överdosering av andra fettlösliga läkemedel har behandling med intravenös fettemulsion Intralipid varit effektiv vid livshotande förgiftning Injicerat fett skapar en depå i blodbanan som extraherar toxiskt medel från hjärtcellerna så att hjärttoxiciteten reduceras Man ger initialt 100 200 ml Intralipid 20 intravenöst samtidigt med hjärtlungräddning V g se behandling av överdosering med lokalanestesimedel Behandling med extrakorporealt cirkulationsunderstöd ECMO aortaballongpump Vid kardiovaskulär kollaps pga förgiftning kan mekaniskt cirkulationsunderstöd många gånger vara livräddande Vid förgiftningar är uttalad hjärtsvikt oftast övergående under några timmar eller upp till 2 3 dygn Initialt kan en mekanisk hjärtkompressionsapparat vara livräddande som en Lukaspump Därefter kan patienten transporteras till en thoraxkirurgisk avdelning eller intensivvårdsavdelning där man kan lägga en aortaballongpump eller annat mekaniskt cirkulationsunderstöd ECMO ECLA Kan detta anläggas snabbt utan att hjärnan skadas går livet i regel att rädda Metoden är invasiv och resurskrävande men mycket effektiv Exempel på läkemedelsöverdoseringar där detta kan vara aktuellt är förgiftning med Tricykliska antidepressiva läkemedel Neuroleptika Antipsykotiska läkemedel Antiepileptiska läkemedel Klorokin Betablockerande läkemedel Rytmreglerande hjärtmediciner Kalciumkanalhämmare Flera av dessa läkemedel beskrivs som membranstabiliserande läkemedel med negativ inotrop effekt Vid överdosering ser man oftast en successiv breddökning av QRS komplexet på EKG samtidigt med fallande blodtryck som övergår i cirkulatorisk chock Översikt Ventrikelsköljning även behandling med medicinskt kol Orolig patient Om patienten är agiterad och psykomotoriskt orolig kan man ge sederande läkemedel t ex bensodiazepiner Även sederande neuroleptika har använts men bör undvikas vid förgiftning med andra neuroleptika eller vid instabilt blodtryck Hemineurin klometiazol bör undvikas helt Följande läkemedel kan ges för sedering Dormicum midazolam 1 5 mg i v eller i m Stesolid diazepam 2 5 5 mg i v Diprivan propofol 20 40 mg i v Cisordinol Acutard zuklopentixol 50 150 mg i m Haldol haloperidol 5 mg i v Observera att vakenheten fluktuerar och att patienten snabbt kan bli medvetslös med otillräcklig andning efter tillförsel av lugnande läkemedel Är patienten kraftigt agiterad och eller våldsam kan det vara nödvändigt att söva patienten fullt ut och lägga honom eller henne i respirator med kontrollerad ventilation Detta får endast göras när det gagnar patienten Man kan då använda Dormicum midazolam 5 mg i v plus Diprivan propofol 50 200 mg i v tills patienten sover lätt Patienterna kräver i regel kontinuerlig infusion av propofol under 3 till 8 timmar Infusionshastigheten styrs av vakenhetsgraden 200 400 mg propofol ges i timmen 5 10 20 ml timma Patienten bör övervakas på en intensivvårdsavdelning och luftvägen måste vara säkrad genom endotrakeal intubation och respiratorbehandling Därefter kan man i regel släppa på sederingen och patienten vaknar vanligen lugnt och fridfullt Sövning av patienten med propofol intravenöst bör endast ske med hjälp av anestesiläkare när situationen är ohållbar med omedelbar fara för patientens liv Detta kräver i regel intubation och respiratorbehandling under minst 4 6 timmar Agiterade patienter bör ej släppas ut från akutmottagningen när de fortfarande är drogpåverkade och saknar självkontroll De kan vara våldsamma både mot sig själva anhöriga och personal Patienter med oro och agitation och ett s k antikolinergt syndrom kan klarna till betydligt med hjälp av fysostigmin intravenöst t ex efter förgiftning med antidepressiva läkemedel eller neuroleptika Det föreligger dock risk för att kramptröskeln sänks fysostigmin har beskrivits ge kramper och bradykardier varför man skall vara återhållsam i initialfasen av en förgiftning Vid svåra förgiftningar exempelvis metanolförgiftning eller allvarlig paracetamolförgiftning bör man skicka patienten till ett regionsjukhus RETANDE GASER OCH KEMIKALIER Vid inhalation av retande gaser giftiga gaser eller brandrök skall patienten vila i sittande i s k hjärtläge gärna med syrgas på tättslutande mask Är patienten medvetslös lägger man han henne i vänster sidoläge alternativt i framstupa sidoläge Samtidigt ges 100 syrgas på mask och akut intubation med kontrollerad ventilation bör utföras snabbt Symtom Inhalation av brandrök ger vanligen kraftig irritation i luftvägarna med ihållande hosta andnöd och luftvägsobstruktivitet bronkospasm Exposition för retande gaser ger kraftig irritation från luftvägarna med rinorré

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1995 (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Intoxikation - Alkohol
  alkoholdehydrogenas som bryter ner alkohol mättas redan vid en promillehalt över 0 1 över denna gräns blir nedbrytningen konstant med en elimination enligt 0 e ordningens farmakokinetik Ungefär 90 av alkoholen elimineras genom nedbrytning i levern och 10 elimineras via utandningsluften svettning och urin Normal förbränning av alkohol är ungefär 0 1 g kg kroppsvikt i timmen dvs 5 10g alkohol i timmen för de flesta personer Detta motsvarar 2 3 cl sprit 6 12 cl vin eller 12 25 cl öl per timma dvs ungefär 1 enhet alkoholhaltig dryck per timma Hos en vuxen beräknar man att promillehalten normalt sjunker med cirka 0 15 promille per timma Alkoholen i en lättöl bryts ner på cirka 15 30 minuter medan en starköl normalt tar 60 90 minuter Tolerans Toleransen för alkohol är kraftigt varierande beroende på ålder och tillvänjning Ju oftare man berusar sig desto högre grad av tolerans utvecklas över tid De flesta människor utan alkoholproblem har svårt för att dricka sig till nivåer över 2 promille etanol i blodet Livshotande förgiftning anses vanligen föreligga vid en alkoholhalt över 4 5 promille hos kvinnor och över 5 promille hos män men även lägre koncentrationer kan vara livshotande Det är svårt att komma upp i dessa nivåer genom att enbart dricka öl eller vin vanligen krävs konsumtion av sprit i stora kvantiteter Det är inte helt ovanligt att alkoholister som vårdas på sjukhus för akut alkoholintoxikation har en promillehalt över 5 ibland upp emot 7 8 promille i enstaka fall ändå högre Allvarlig alkoholförgiftning bland ungdomar uppträder redan vid en promillehalt över 2 5 SYMTOM Symtom vid olika grader av alkoholförgiftning Grad av alkoholförgiftning Promillehalt g L Symtom Mild alkoholförgiftning 0 5 1 0 promille Pratighet berusning eufori förlångsammat tal förlångsammade reaktionsreflexer Måttlig alkoholförgiftning 1 0 2 2 promille Koordinationssvårigheter påtaglig berusning alkoholdoft illamående humörsvängningar ev aggressivitet balanssvårigheter hängande ögonlock fuktig blick sluddrande tal Uttalad alkoholförgiftning 2 3 5 promille Illamående kräkningar mycket kraftig berusning buksmärta diarré gångsvårigheter instabilt temperament våldsamt eller stökigt beteende medvetandepåverkan somnolens osammanhängande i tal och tanke Livshotande alkoholförgiftning Över 4 5 promille Koma kramper djup sömn med snarkande långsam andning cirkulatorisk instabilitet andningsdepression hypoxi blåskimrande hud ssk läppar ansikte hyperkapné högröd blålila ansiktsfärg hypotermi Salongsberusning anses föreligga vid en alkoholhalt på 0 5 1 promille se ovanstående tabell Vid halter i blodet på 1 1 5 promille upplever de flesta vuxna personer sig som måttligt berusade några starköl eller en halv flaska vin och över 1 5 promille känner sig de flesta kraftigt berusade en till två flaskor vin Unga flickor i nedre tonåren kan känna sig berusade bara av en starköl och uppvisar tydliga symtom på berusning efter intag av två starköl Blandintoxikation Samtidigt intag av läkemedel t ex sömnmedel eller smärtstillande medel opioider potentierar den toxiska effekten av alkohol Särskilt riskfyllt är intag av flunitrazepam Flunitrazepam Fluscand andra benzodiazepiner eller neurolekptika barbiturater olika opioider eller GHB gamma hydroxybutyrat samtidigt med alkohol Över 2 promille alkohol i kombination med flunitrazepam opioider eller GHB kan

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2310 (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Intoxikation - Dextropropoxifen
  läkemedel inköpta utanför Sverige Förgiftning med dextropropoxifen Dexofen Doloxene är en allvarlig intoxikation Alkohol sedativa och barbiturater förstärker den andningsdeprimerande effekten av dextropropoxifen i betydande grad Redan ett fåtal tabletter i kombination med alkohol kan ge apné Tänk på att kombinationspreparat även kan innehålla paracetamol och acteylsalicylsyra Intoxikerad patient skall inte lämnas utan uppsikt varken på akutmottagning eller akutvårdsavdelningar Var uppmärksam på tecken till yttre trauma som kan vara annan orsak till symtom från CNS Vid ankomst till sjukhus skall en strukturerad klinisk undersökning ske direkt som omfattar dokumentation av andningsvägar andningsfrekvens POX hjärtfrekvens blodtryck vakenhet och kroppstemperatur Kliniska manifestationer CNS Dåsighet illamående desorientering eufori somnolens koma mios och kramper Respiration Plötsligt insättande och uttalad andningsdepression som kan uppstå även vid mycket ytlig medvetslöshet Cirkulation Breddökade QRS komplex arytmier hjärtsvikt och blodtrycksfall acidos Vid allvarliga förgiftningar risk för lungödem samt rabdomyolys med njursvikt Intoxikationsbilden kan vara atypisk pga förekomsten av kombinationspreparat Differentialdiagnoser Samtliga andra orsaker till CNS påverkan och andningsdepression HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING Dokumentera mängd antal tabletter och mg tidpunkt för tablettintag eventuella övriga läkemedel tomma burkar och vem som lämnat uppgiften Tecken till yttre trauma Ventrikeltömning om befogat Ge medicinskt kol Carbomix 25 g efter ventrikeltömning Monitorering av vitalfunktioner puls BT andningsfrekvens POX och vakenhet Lab Hb LPK TPK elstatus inkl Ca leverstatus PTK P glukos CRP S paracetamol U sticka Serumlaktat via arteriell eller venös blodgas Naloxon 0 4 mg till vuxen långsamt intravenöst mot andningsdepression till barn 0 01 mg kg Upprepade doser kan behöva ges Ibland även kontinuerlig infusion Acidoskorrektion med tribonat eller natriumbikarbonat bör ske på relativt vida indikationer Natriumbikarbonat och snabb infusion av natriumjoner kan reversera breddökade QRS komplex och stabilisera cirkulationen Vid samtidig rabdomyolys skall urinen alkaliseras med natriumbikarbonat för att minska risken för proteinutfällning i njurtubuli Vid cirkulationssvikt används dobutamin Dobutrex eller

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=245 (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Intoxikation - Lithium
  timmar men kan vara längre hos äldre patienter Den vanligaste typen av förgiftning är den kroniska med en långsamt stigande koncentration av S lithium Akut förgiftning är relativt ovanlig men förekommer vid suicidförsök Normal serumkoncentration vid behandling är Lithium har en snäv terapeutisk bredd vilket gör det svårinställt framför allt hos äldre och patienter med nedsatt njurfunktion NSAID diuretika tetracycliner och fenatoin ökar lithiums toxicitet vid terapeutiska nivåer Vid förgiftning dominerar CNS symtom och gastrointestinala symtom samt tecken till njurfunktionsstörning Lithium absorberas helt efter 6 8 timmar och når plasmapeak efter 2 4 timmar Lithium binds inte till plasmaproteiner Lithium passerar blodhjärnbarriären relativt långsamt vilket spelar roll för symtomatologin vid akut förgiftning Grader av förgiftning Lindrig 1 5 2 5 mmol l Allvarlig 2 5 3 0 mmol l Livshotande 3 0 mmol l SYMTOM OCH KLINIK CNS Trötthet rastlöshet tremor koncentrationssvårigheter Vid allvarlig förgiftning agitation hallucinationer nystagmus ataxi uttalad tremor muskelfascikulationer hyperreflexi EEG förändringar Vid livshotande förgiftning kramper medvetslöshet och hjärnödem GI kanalen Illamående kräkningar och diarré Njurar Polyuri polydipsi albuminuri glukosuri och tubulär atrofi EKG förändringar T vågsförändringar sinus node dysfunktion med SA block DIFFERENTIALDIAGNOSER Andra förgiftningstillstånd och skäl till CNS påverkan som t ex hypoglykemi demens delirium intoxikation av sedativa stroke och alkoholpåverkan HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING Dokumentera mängd antal tabletter totalmängd i mg tidpunkt och ev andra läkemedel för kroniskt bruk eller i förgiftningssyfte Dokumentera och övervaka alltid vitala funktioner andningsvägar andningsfrekvens POX hjärtfrekvens blodtryck vakenhetsgrad kroppstemperatur på ALLA Ventrikeltömning om detta anses nödvändigt Medicinskt kol saknar dokumenterad effekt och binder ej lithium Dock förekommer ofta blandintoxer Carbomix 25 g Lab Hb LPK TPK elstatus inkl Ca leverstatus PTK CRP P glucos S paracetamaol arteriell eller venös blodgas för syra basstatus inkl serumlaktat Tag alltid S lithium som 0 prov och efter 2 timmar efter ankomst till

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=247 (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Intoxikation - Paracetamol
  multipel provtagning Akut vid inkomst rekommenderas nedanstående prover därefter tas leverenzymer och PK INR tas dagligen S paracetamol tas tidigast 4 timmar efter beräknat tablettintag I praktiken har det ofta gått 4 timmar vid ankomsten till sjukhus eller så är tiden för tablettintag osäker Tag därför alltid S paracetamol vid ankomst sk 0 prov Tänk på att patienter med oavsiktlig förgiftning av paracetamol kan ha låga serumkoncentration vid ankomst till akuten Tänk på att paracetamol absorberas mycket snabbt i magtarmkanalen Om tidsintervallet mellan tablettintag och koncentrationsbestämning av S paracetamol med säkerhet kan fastställas följ nedanstående tabell avseende behandlingsindikation och tidsintervall Serumkoncentrationen av paracetamol kan påverkas av pågående behandling med acetylcystein och därför visa falskt låga värden Om det är oklart när intaget av paracetamol skedde eller där S paracetamol ej kan analyseras SKALL acetylcysteinbehandling ges i avvaktan på provsvar som bekräftar eller motsäger att paracetamolintoxikation föreligger Initial provtagning Hb LPK TPK Leverstatus ASAT ALAT PK INR APTT P glukos Elektrolytstatus S amylas Venös eller arteriell blodgas S paracetamol EKG BEHANDLING Acetylcystein Acetylcystein behandling intravenöst p o behandling kan övervägas om pat ej kräks eller förväntas kräkas intravenös behandling är dock att föredra enligt nedan Tabell för tidsintervall från säkert tablettintag och vid vilken serumparacetamolkoncentration behandling med acetylcystein absolut skall ges Tidsintervall h Serumkoncentration mikromol l 4 1000 6 700 9 450 12 260 16 130 24 45 Acetylcystein inhalationsvätska ges intravenöst Ampuller med 10ml och 200 mg ml 2000 mg ampull spädes enligt nedanstående schema Ges acetylcystein i tidsintervallet 1 Om behandling påbörjas 2 Om behandling påbörjas 10 timmar efter tablettintag ges minst 36 timmars behandling med fortsättningsdos 2 se nedanstående schema Startdos Fortsättningsdos 1 2 ytterligare minst 16 timmars behandling med Fortsättningsdos 2 3 Om patienten utvecklat paracetamolinducerad leverskada kan mortaliteten sänkas med upp till 50 om acetylcystein ges med fortsättningsdos 2 se nedanstående schema Startdos Fortsättningsdos 2 Acetylcysteinschema Startdos 150 mg kg i 250 ml isoton koksaltlösning under 15 min i v Fortsättningsdos 1 50 mg kg i 500 ml 5 ig glukos under 4 timmar i v Fortsättningsdos 2 100 mg kg i 1000 ml 5 ig glukos under 16 timmar i v Förlängd behandling Fortsättningsdos 2 kan upprepas tills PK INR och leverenzymer sjunker eller normaliserats Vid svår leverpåverkan skall minst 3 PK INR med 6 timmars intervall visa sjunkande värde innan behandlingen avslutas Ventrikeltömning och medicinskt kol Ventrikeltömning samt medicinskt kol eller enbart medicinskt kol Kolsuspension 150 mg ml 100 ml kan bli aktuellt Dessa åtgärder är dock mer effektiva ju kortare tidsintervall det föreligger mellan tablettintag och inkomst till sjukhus En relativ kontraindikationer mot kol är risk för aspiration vid exv kräkning och medvetandepåverkan Överväg ventrikelsond v b Om acetylcystein skall administreras peroralt ges inget medicinskt kol Rekommendationen är dock att antidot alltid bör ges intravenöst Övrig behandling Korrektion av elektrolytstörningar och eventuell acidos Undvik hypoglykemi Upprätthåll god diures Timdiures v b Motverka hypotension Undvik hypoxi Antibiotika vid minsta misstanke om infektion MONITORERING Daglig och v b uppföljning av Leverstatus ASAT ALAT PK INR

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=938 (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Intoxikation - SSRI
  Förgiftning med SSRI preparat blir allt vanligare och även senare serotonin noradrenalin återupptagshämmare Efexor SSRI är mindre toxiskt än tidigare tricycliska antidepressiva men intoxikationer som orsakar serotonergt syndrom SS är allvarliga och livshotande Eliminationen av SSRI sker i huvudsak via levermetabolism och utsöndring av inaktiva metaboliter i urinen De allvarliga intoxikationerna där SSRI preparat är inblandade är ofta s k blandintoxer Alkohol förstärker bl a effekten av SSRI Samtidig behandling med SSRI och tramadol Tradolan Tiparol Nobligan Gemadol kan utlösa serotonergt syndrom SSRI interagerar också med Johannesört Serotonergt syndrom SS utvecklas inom 2 8 timmar vid akut intoxikation men kan utvecklas gradvis vid terapibyte med interaktion SS karaktäriseras av Neuromuskulära symtom Mentala symtom Autonoma symtom Uteslut annan etiologi till symtom som kan likna SS Infektion Intoxikation Metabola orsaker Abstinens Psykisk sjukdom SYMTOM OCH KLINIK Allmänt Yrsel tremor trötthet CNS Medvetandepåverkan agitation kramper ataxi klonus muskelrigiditet Cirkulation Tachykardi förmaksflimmer breddökade QRS förlängt Q T VES hypotension hypertension Övrigt Hyponatremi hypokalemi metabol acidos rabdomyolys njur och leverpåverkan HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING Dokumentera alltid vitala funktioner andningsvägar andningsfrekvens POX hjärtfrekvens blodtryck vakenhetsgrad och kroppstemperatur på ALLA Om befogat gör ventrikeltömning Ge medicinsk kol Carbomix 25 g peroralt Lab Hb LPK TPK elstatus inkl Ca leverstatus PTK CRP P glukos S paracetamol venös eller arteriell blodgas myoglobin i serum och urin Alla patienter med SS skall monitoreras med andningsfrekvens pulsoximetri hjärtfrekvens och blodtryck samt vakenhet Dessutom skall arrytmiövervakning ske kontinuerligt Pat med RLS 3 skall vårdas på IVA Vid kramper diazepam 5 10 mg i v vid behov Övrig symtomatisk behandling ge bensodiazepiner vid neuromuskulära och eller CNS symtom Inj Lorazepan Ativan licenspreparat 0 5 2 mg i v ges med 1 mg min Kan via aktivering av GABA reducera symtomen vid SS Behandla acidos hypovolemi hypotension arytmier och elektrolytstörningar Ge kristalloider Isoton NaCl eller

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=248 (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Intoxikation - SSRI-preparat, SNRI-preparat och atypiska antidepressiva läkemedel
  förlängd QT tid ST T förändringar breddökade QRS komplex Ventrikulära arytmier och extraslag Cirkulationskollaps och ventrikelflimmer i uttalade fall Ventrikelflimmer kan uppträda plötsligt utan nämnvärda föregående EKG förändringar Ventrikelflimmer föregås ofta av kramper Övriga symtom Rigiditet tremor hypertermi rabdomyolys serotonergt syndrom Andningsinsufficiens Myoklonier muskelryckningar Mydriasis Svettningar Gastrointestinala symtom diarré illamående och kräkningar Lever och njurpåverkan i sällsynta fall Elektrolytrubbningar hyponatremi hypokalemi hypomagnesemi Serotenergt syndrom Överdosering med SSRI preparat SNRI preparat och atypiska antidepressiva medel kan alla orsaka ett serotonergt syndrom Syndromet kan uppkomma efter en akut överdosering men även efter intag av terapeutiska doser Med serotonergt syndrom menas en kraftig överaktivitet i den serotonerga neurotransmissionen i CNS Det är ett allvarligt tillstånd som i värsta fall leder till döden Risken är särskilt stor om ett antidepressivt läkemedel kombineras med andra medel som också frisätter serotonin Exempel på andra medel är fler olika analgetika och centralstimulerande narkotika som amfetamin kokain och ecstasy Även sumatriptan Imigran valproat Absenor Ergenyl Orfiril levodopa Madopark Sinemet bromokriptin Pravidel litium Lithionit och vissa hälsokostpreparat kan framkalla ett serotonergt syndrom Bland analgetika kan nämnas tramadol Nobligan Tiparol Tradolan Tramadol meperidin Petidin och fentanyl Leptanal Fentanyl Symptomen kan vara hastigt insättande feber och excitation förekommer i regel Symptomatologin domineras av CNS symptom med akatisier tremor svettning oro agitation konfusion diarré hyperreflexi klonus takykardi rigiditet och hypertermi Vanligen är syndromet relativt beskedligt och övergående men kan i vissa fall vara behandlingskrävande I allvarliga fall uppkommer rabdomyolys generella kramper njursvikt andningsinsufficiens leversvikt och multipel organsvikt Det viktigaste i behandlingen av syndromet är sedation och kylning Vid behov kan mer specifika läkemedel ges med viss antidoteffekt såsom Periactin cyproheptadin licenspreparat och Haldol haloperidol Betablockerare Seloken Tenormin bromokriptin Pravidel eller dantrolen Dantrium licenspreparat har ingen plats i behandlingen Vid serotonergt syndrom kan eventuellt behandling ges med något av följande läkemedel Cyproheptadin Periactin 8 mg x 3 licenspreparat Klorprotixen Truxal Risperidon Risperdal HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING Behandlingen av akut förgiftning med SSRI och SNRI preparat är i huvudsak symptomatisk Vakenhet andning och hemodynamik kan förändras plötsligt utan förvarning Kramper psykomotorisk oro vakenhetssänkning illamående och kräkningar är vanligt Otillräcklig andning understöds vid behov med hjälp av endotrakeal intubation och respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning Är vitala parametrar stabila och patienten andas lugnt och regelbundet räcker det i regel med övervakning och patienten får sova tills han eller hon vaknar Komatösa patienter läggs stabilt i sidoläge och vänds varannan timma Annan orsak till djup medvetslöshet än förgiftning bör naturligtvis uteslutas Kontrollera elektrolyter intoxprover och en arteriell blodgas liksom alkoholkoncentrationen i blod Utför röntgen med CT hjärna i oklara fall av medvetslöshet eller vid förekomst av fokalneurologiska symtom Medicinskt kol är värdefullt om det administreras tidigt i behandlingen inom en timma efter intag av toxiska medel Administration av medicinskt kol bör vara standardbehandling vid allvarlig förgiftning Kol är av begränsat värde om det kommer in senare än en timma efter förgiftningstillbudet Tidigt administrerat kol är mycket effektivt och adsorberar de flesta antidepressiva läkemedel Medicinskt kol kan ges senare än efter en timma vid livshotande förgiftning och bör komplettera

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1634 (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • Intoxikation och missbruk - Amfetamin
  blödningar som uppkommer i CNS är ofta punktformigt spridda vilket gör det svårt att evakuera blodet operativt med kirurgi Behandlingen blir istället ofta konservativ med invasiv blodtryckskontroll En ökad risk finns för utveckling av cerebrala aneurysm som kan brista och ge allvarlig subarachnoidalblödning Hematomen resorberas så småningom men neurologiska skador av olika omfattning kan kvarstå Amfetaminmissbruk kan leda till skador på hjärta och kärl med ökad risk för aortaaneurysm och dissektion och hjärtsvikt kardiomyopati Andra fysiologiska effekter är sänkt kramptröskel viktminskning nedsatt tandstatus med kraftig karies och torra slemhinnor vitaminbrist samt nedsatt immunförsvar Amfetaminmissbruk kan även leda till ökad risk för Missbildningar under graviditet Fosterskador med ökad perinatal dödlighet Hepatit B och C HIV Levercirrhos Stroke Psykiska effekter Missbruk av centralstimulantia kan ge psykisk påverkan i form av bland annat hyperaktivitet hypomani distanslöshet oro rastlöshet ångest instabilt temperament och ökad aggressivitet såväl utåt som inåtvänd Andra psykiska symtom och effekter som missbruk kan leda till är Tankeflykt Ökad impulsivitet Maniska episoder Försämrad självkontroll hämningslöst beteende Ökad aptit hetsätande men även aptitlöshet Panikattacker fobier Tvångsfenomen tvångstankar och tvångshandlingar Psykosliknande reaktioner Depression nedstämdhet och självmordshandlingar Akut överdosering Vid överdosering får missbrukaren ett kraftigt sympatikuspåslag med hypertoni takykardi svettning ridigiditet och hypertermi Psykiska symtom enligt punktlista nedan är vanligt förekommande Måttlig överdosering uppträder vid intag över 200 mg amfetamin kraftig överdosering över 500 mg och livshotande överdosering över 1 000 mg Intag över 500 mg kan leda till Konfusion Ångestattacker Psykomotorisk oro Aggressivitet Akut psykos Njursvikt Leversvikt Hypertermi Kardiovaskulär kollaps Hypertermi kan orsaka rhabdomyolys och metabolisk acidos med frisättning av kalium och risk för hjärtarytmier Generella kramper blodtrycksfall och syrebrist kan uppträda plötsligt BEHANDLING Amfetamin har en måttligt beroendeframkallande effekt Toleransutveckling finns beskrivet liksom kraftigt psykologiskt beroende Behandlingen av missbruket är i huvudsak symtomatiskt och terapeutiskt inriktat Vad gäller läkemedelsbehandling finns det inte tillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna dra några säkra slutsatser om effektiv behandling vid beroende av centralstimulantia Det finns nyare studier som antyder att behandling med dextroamfetamin Dexedrin och disulfiram Antabus har effekt vid bruk av centralstimulantia framför allt vid kokainmissbruk Andra studier pågår där man behandlar med opioidantagonister Tveksamhet finns gällande effekt av behandling med baklofen Lioresal och naltrexon Naltrexon Vitaflo Behandling med bensodiazepiner är förstahandsval vid behandling av sömnsvårigheter ångest och oro Psykossymtom kan behandlas med exempelvis haloperidol Haldol risperidon Risperdal eller zuklopentixol Cisordinol Försiktighet rekommenderas med högdosneuroleptika på grund av risken för hemodynamisk instabilitet och sänkt kramptröskel Psykosocial behandling i form av omlärande och beteendeterapeutiska metoder har uppvisat positiva effekter vid amfetaminmissbruk särskilt under de första sex månaderna Enbart psykoterapi som behandlingsmetod har resulterat i ett ökat kvarstannande i strukturerade behandlingsprogram jämfört med andra interventioner högre retention Akut behandling Omhändertagandet vid akut överdosering av centralstimulantia styrs efter vilka medel som intagits men är i huvudsak symtomatiskt Det är viktigt att styra patienten till rätt vårdnivå så att vitala livsfunktioner kan säkerställas Många patienter kräver efter akut behandling bedömning av psykiatrin och remiss till beroendemedicinsk klinik och socialtjänsten Vid akut omhändertagande av konfusionella missbrukare är regelbunden kontroll

  Original URL path: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2714 (2012-07-07)
  Open archived version from archive