archive-se.com » SE » D » DANIELNYLANDER.SE

Total: 264

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Installationsguide för Debian GNU/Linux
  och operativsystem före installation 3 6 1 Starta BIOS inställningsmenyn 3 6 2 Val av uppstartsenhet 3 6 3 Blandade BIOS inställningar 3 6 4 Maskinvaruproblem att se upp för 4 Få tag på installationsmedia 4 1 Officiella Debian GNU Linux cd rom uppsättningar 4 2 Hämta filer från Debian speglar 4 2 1 Var man får tag på installationsavbildningar 4 3 Förbereda filer för uppstart med USB minne 4 3 1 Kopiera filerna det enkla sättet 4 3 2 Kopiera filerna det flexibla sättet 4 3 3 Starta upp på USB minne 4 4 Förbereda filer för uppstart med hårddisk 4 4 1 Starta upp hårddiskinstalleraren med LILO eller GRUB 4 5 Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP 4 5 1 Konfigurera en BOOTP server 4 5 2 Konfigurering av DHCP server 4 5 3 Aktivering av TFTP server 4 5 4 Flytta TFTP avbildningarna till rätt plats 4 6 Automatisk installation 4 6 1 Automatisk installation med Debian Installer 5 Starta upp installationssystemet 5 1 Starta upp installationsprogrammet på Intel x86 5 1 1 Uppstart från en cd rom 5 1 2 Starta upp från Windows 5 1 3 Uppstart från Linux med LILO eller GRUB 5 1 4 Uppstart från USB minne 5 1 5 Uppstart via TFTP 5 1 6 Uppstartsskärmen 5 2 Hjälpmedel 5 2 1 Punktskriftsskärmar med USB 5 2 2 Punktskriftsskärmar med seriekabel 5 2 3 Talsynteser maskinvara 5 2 4 Brädenheter 5 2 5 Tema med hög kontrast 5 3 Uppstartsparametrar 5 3 1 Parametrar för Debian Installer 5 4 Felsök installationsprocessen 5 4 1 Tillförlitlighet för cd rom 5 4 2 Uppstartskonfiguration 5 4 3 Vanliga installationsproblem på Intel x86 5 4 4 Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden 5 4 5 Rapportering av installationsproblem 5 4 6 Skicka installationsrapporter 6 Användning av Debian Installer 6 1 Hur installationsprogrammet fungerar 6 2 Introduktion till komponenter 6 3 Användning av individuella komponenter 6 3 1 Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara 6 3 2 Partitionering och val av monteringspunkter 6 3 3 Installation av grundsystemet 6 3 4 Skapa användare och lösenord 6 3 5 Installera ytterligare programvara 6 3 6 Gör ditt system klart för uppstart 6 3 7 Färdigställ installationen 6 3 8 Blandat 6 4 Läsa in saknad fast programvara 6 4 1 Förbereda ett media 6 4 2 Fast programvara och det installerade systemet 7 Starta upp ditt nya Debian system 7 1 Sanningens minut 7 2 Montering av krypterade volymer 7 2 1 dm crypt 7 2 2 loop AES 7 2 3 Problemlösning 7 3 Logga in 8 Nästa steg och hur man ska gå vidare 8 1 Stänga av systemet 8 2 Om du är nybörjare i Unix 8 3 Orientera dig runt i Debian 8 3 1 Debians paketsystem 8 3 2 Hantera programversioner 8 3 3 Hantera cronjobb 8 4 Ytterligare läsning och information 8 5 Konfigurera ditt system att använda e post 8 5 1 Standardkonfiguration för e post 8 5 2 Skicka e

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/d-i/i386/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive • nda à tminstone fyra aktiva partitioner â RAID10 har ocksà en liknande instà llningsprocedur som RAID1 fà rutom i expertlà get I expertlà get kommer debian installer att frà ga dig om layouten Layouten har tvà delar Den fà rsta delen à r layouttypen Den à r antingen n fà r nà ra kopior f fà r fjà rran kopior eller o fà r positionskopior Den andra delen à r antalet kopior som ska gà ras av datat Det mà ste finnas minst sà mà nga aktiva enheter sà att var och en av kopiorna kan distribueras till olika diskar Det à r fullt mà jligt att ha flera MD typer samtidigt Till exempel om du har tre stycken 200 GB stora hà rddiskar dedicerade till MD dà r varje hà rddisk innehà ller tvà stycken 100 GB stora partitioner kan du kombinera de fà rsta partitionerna pà alla tre hà rddiskar till en RAID0 300 GB stor fà r snabb videoredigering och anvà nda de à vriga tre partitionerna 2 aktiva och 1 reserv fà r RAID1 ganska tillfà rlitlig 100 GB stor partition fà r home Efter att du har konfigurerat MD enheterna efter dina behov kan du và lja Slutfà r i mdcfg fà r att à tergà till partman fà r att skapa filsystem pà dina nya MD enheter och ge dem de vanliga attributen sà som monteringspunkter 6 3 2 4 Konfigurering av den logiska volymhanteraren LVM Om du arbetar med datorer som en systemadministratà r eller avancerad anvà ndare har du sà kert upplevt en situation dà r nà gon diskpartition oftast den mest viktiga fà tt slut pà ledigt utrymme medan nà gon annan partition haft otroligt mycket oanvà nt utrymme och du har behà vt att hantera den hà r situationen genom att flytta runt saker symboliska là nkar etc Fà r att undvika de beskrivna situationen kan du anvà nda logisk volymhantering LVM Med LVM kan du kort sagt kombinera dina partitioner fysiska volymer pà LVM sprà k fà r att forma en virtuell disk en sà kallad volymgrupp som sedan kan delas upp i virtuella partitioner logiska volymer Meningen à r att logiska volymer och sà klart de underliggande volymgrupperna kan spà nna à ver ett flertal fysiska diskar Nu nà r du har insett att du behà ver mer utrymme fà r din gamla 160 GB stora home partition kan du helt enkelt là gga till en ny 300 GB stor disk till datorn là ta den bli medlem av din befintliga volymgrupp och sedan fà rà ndra storleken pà den logiska volymen som tillhandahà ller filsystemet fà r home och voilà dina anvà ndare har mer plats igen pà sin nya 460 GB stora partition Det hà r exemplet à r sà klart lite grovt fà renklat Om du inte har là st den à n bà r du konsultera LVM HOWTO LVM konfiguration i debian installer à r ganska enkel och stà ds fullstà ndigt i partman Fà rst mà ste du markera de partitioner som ska anvà ndas som fysiska volymer fà r LVM Det hà r gà rs i menyn Partitionsinstà llningar dà r du ska và lja Anvà nd som â fysisk volym fà r LVM Nà r du à tervà nder till huvudskà rmen i partman kommer du att se ett nytt alternativ Konfigurera den logiska volymhanteraren Nà r du và ljer den kommer du att fà rst bli frà gad om att bekrà fta và ntande à ndringar till partitionstabellen om det finns nà gra och sedan kommer LVM konfigurationsmenyn att visas Ovanfà r menyn visas en sammanfattning av LVM konfigurationen Sjà lva menyn à r sammanhangskà nslig och visar endast giltiga à tgà rder De mà jliga à tgà rderna à r â Visa konfigurationsdetaljer visar LVM enhetsstrukturen namn och storlekar pà logiska volymer och annat â Skapa volymgrupp â Skapa logisk volym â Ta bort volymgrupp â Ta bort logisk volym â Utà ka volymgrupp â Minska volymgrupp â Slutfà r à tervà nd till huvudskà rmen fà r partman Anvà nd alternativen i den menyn fà r att fà rst skapa en volymgrupp och sedan skapa dina logiska volymer i den Efter du à tervà nt till huvudskà rmen i partman kommer du att se skapade logiska volymer pà samma sà tt som vanliga partitioner och du bà r à ven behandla dem som det 6 3 2 5 Konfigurera krypterade volymer debian installer là ter dig konfigurera krypterade partitioner Varje fil som du skriver pà en sà dan partition kommer omedelbart att sparas till enheten i krypterad form Tillgà ng till krypterat data ges endast efter att en là senfras har angivits nà r den krypterade partitionen ursprungligen skapades Denna funktion à r anvà ndbart fà r att skydda kà nsligt data om till exempel din bà rbara dator eller hà rddisk blir stulna Tjuven kanske fà r fysisk tillgà ng till hà rddisken men utan att kà nna till den rà tta là senfrasen kommer det data som finns pà hà rddisken bara att se ut som slumpmà ssiga tecken De tvà mest viktiga partitionerna att kryptera à r hempartitionen dà r ditt privata data finns och và xlingspartitionen dà r kà nsligt data kan lagras temporà rt under kà rning Sà klart ingenting hindrar dig frà n att kryptera nà gon annan partition som à r av intresse Till exempel var dà r databasservrar e postservrar eller utskriftsservrar lagras sitt data eller tmp som anvà nds av olika program fà r att lagra mà jligen intressanta temporà rfiler Vissa personer kanske à ven vill kryptera hela sitt system Det enda undantaget à r partitionen fà r boot som mà ste kvarstà som okrypterad pà grund av att det fà r nà rvarande inte finns nà got sà tt att là sa in kà rnan frà n en krypterad partition Notera Observera att prestandan fà r krypterade partitioner kommer att vara mindre à n fà r okrypterade eftersom datan behà ver dekrypteras eller krypteras fà r varje là sning eller skrivning Prestandaskillnaden beror pà din processorhastighet vald kryptering och nyckellà ngd Fà r att anvà nda kryptering mà ste du skapa en ny partition genom att và lja ett fritt utrymme i huvudpartitioneringsmenyn Ett annat alternativ à r att và lja en befintlig partition t ex en vanlig partition en logisk LVM volym eller en RAID volym I menyn Partitionsinstà llningar behà ver du và lja fysisk volym fà r kryptering fà r alternativet Anvà nd som Menyn kommer att à ndras till att inkludera flera krypteringsalternativ fà r partitionen debian installer har stà d fà r flera krypteringsmetoder Standardmetoden à r dm crypt inkluderad i nyare Linux kà rnor kan hantera fysiska LVM volymer den andra à r loop AES à ldre underhà lls separat frà n Linux kà llkodstrà d Det rekommenderas att du anvà nder standardmetoden sà vida du inte har andra anledningar att gà ra annorlunda Là t oss fà rst ta en titt pà tillgà ngliga alternativ nà r du và ljer Device mapper dm crypt som krypteringsmetod Som vanligt nà r du à r osà ker anvà nd standardvalen dà rfà r att de har noga valts ut med tanke pà sà kerhet Kryptering aes Detta alternativ là ter dig và lja krypteringsalgoritm chiffer som kommer att anvà ndas fà r att kryptera data pà partitionen debian installer har fà r nà rvarande stà d fà r fà ljande blockchiffer aes blowfish serpent och twofish Det à r utanfà r omfà nget fà r detta dokument att diskutera kvaliteterna fà r dessa olika algoritmer dock kan det hjà lpa dig i ditt val att à r 2000 valdes AES av American National Institute of Standards and Technology som standardkrypteringsalgoritm fà r skydd av kà nslig information fà r 2000 talet Nyckellà ngd 256 Hà r kan du ange là ngden fà r krypteringsnyckeln En stà rre nyckellà ngd à kar generellt styrkan pà krypteringen Pà andra sidan à kning av là ngden pà nyckeln har en negativ inverkan pà prestandan Tillgà ngliga nyckellà ngder à r olika beroende pà valt chiffer IV algoritm cbc essiv sha256 Initieringsvektorn eller IV algoritm anvà nds i kryptografi fà r att se till att tillà mpningen av chiffret pà samma klartextdata med samma nyckel alltid producerar en unik chiffertext Idà n à r att fà rhindra en attackerare frà n att kunna utlà sa information frà n upprepade mà nster i krypterat data Det minst sà rbara alternativet fà r kà nda attacker av de som tillhandahà lls à r standardvalet cbc essiv sha256 Anvà nd endast de andra alternativen nà r du behà ver kompatibilitet med tidigare installerade system som inte kan anvà nda nyare algoritmer Krypteringsnyckel Là senfras Hà r kan du và lja typ av krypteringsnyckel fà r denna partition Là senfras Krypteringsnyckeln kommer att berà knas 17 med en là senfras som basis och som du kan ange senare i processen Slumpmà ssig nyckel En ny krypteringsnyckel kommer att genereras frà n slumpmà ssigt data varje gà ng du fà rsà ker att ta fram den krypterade partitionen Med andra ord vid varje nedstà ngning av systemet kommer innehà llet pà partitionen att fà rloras eftersom nyckeln raderas frà n minnet Sà klart du kan fà rsà ka att ta fram nyckeln via en brute force attack men sà vida det inte finns en okà nd sà rbarhet i chifferalgoritmen kommer detta inte kunna gà ras under và r livstid Slumpmà ssiga nycklar à r anvà ndbara fà r và xlingspartitioner dà rfà r att du inte behà ver bry dig om att komma ihà g là senfrasen eller att radera kà nslig information frà n và xlingspartitionen fà re nedstà ngning av din dator Dock betyder det à ven att du inte kommer att kunna anvà nda funktionalitet som suspend to disk som erbjuds av nyare Linux kà rnor eftersom det blir omà jligt under en efterfà ljande uppstart att à terhà mta suspenderat data som skrivits pà và xlingspartitionen Radera data ja Bestà mmer huruvida innehà llet pà denna partition ska skrivas à ver med slumpmà ssigt data fà re krypteringen stà lls in Detta rekommenderas dà rfà r att det kan annars vara mà jligt fà r en attackerare att avgà ra vilka delar av partitionen som anvà nds och vilka som inte anvà nds Dessutom blir det svà rare att à terskapa data som partitionen innehà llit tidigare 18 Om du và ljer Krypteringsmetod â Loopback loop AES kommer menyn att à ndras fà r att tillhandahà lla fà ljande alternativ Kryptering AES256 Fà r loop AES till skillnad frà n dm crypt kombineras alternativen fà r chiffer och nyckellà ngder sà att du kan và lja bà da samtidigt Fà r ytterligare information se ovanstà ende avsnitt angà ende chiffer och nyckellà ngder Krypteringsnyckel Nyckelfil GnuPG Hà r kan du và lja typ av krypteringsnyckel fà r denna partition Nyckelfil GnuPG Krypteringsnyckeln kommer att genereras frà n slumpmà ssigt data under installationen Dessutom kommer denna nyckel att krypteras med GnuPG sà fà r att anvà nda den behà ver du ange den korrekta là senfrasen du kommer att bli tillfrà gad att ange en senare i processen Slumpmà ssig nyckel Se ovanstà ende avsnitt angà ende slumpmà ssiga nycklar Radera data ja Se ovanstà ende avsnitt angà ende radering av data Nà r du har valt de à nskade parametrarna fà r dina krypterade partitioner à tergà till huvudmenyn fà r partitionering Det ska nu finnas en ny menypost som kallas Konfigurera krypterade volymer Nà r du và ljer den kommer du att bli frà gad att bekrà fta borttagningen av data pà de partitioner som markerats fà r radering och mà jligen à ven andra à tgà rder sà som skrivning av en ny partitionstabell Fà r stà rre partitioner kan detta ta lite tid Hà rnà st kommer du att bli frà gad att ange en là senfras fà r de partitioner som konfigurerats att anvà nda en Bra là senfraser bà r vara là ngre à n 8 tecken bà r innehà lla en blandning av bokstà ver siffror och andra tecken och bà r inte innehà lla vanliga ord som hittas i ordbà cker eller information som là tt kan kopplas samman med dig sà som fà delsedatum eventuell hobby namn pà husdjur namn pà familjemedlemmar eller nà rstà ende etc Varning Innan du matar in nà gra là senfraser bà r du se till att ditt tangentbord à r konfigurerat korrekt och genererar de tecken som fà rvà ntas Om du à r osà ker kan du và xla till den andra virtuella konsollen och skriva in text vid prompten Detta fà r att du inte bli fà rvà nad senare t ex genom att fà rsà ka mata in en là senfras med en qwerty tangentbordslayout nà r du anvà nde en azerty layout under installationen Denna situation kan ha flera orsaker Kanske har du bytt till en annan tangentbordslayout under installationen eller att den valda tangentbordslayouten kanske inte har stà llts in à nnu nà r là senfrasen fà r rotfilsystemet anges Om du và ljer att anvà nda andra metoder à n ett là senord fà r att skapa krypteringsnycklar kan de genereras nu Pà grund av att kà rnan kanske inte har samlat in en tillrà cklig mà ngd av slumpmà ssigt data sà tidigt i installationen kan denna process ta là ng tid Du kan hjà lpa till att snabba pà processen genom att generera slumpmà ssigt data t ex genom att trycka slumpmà ssigt valda tangenter eller genom att và xla till skalet pà den andra virtuella konsollen och generera lite nà tverk och disktrafik hà mta nà gra filer skicka stora filer till dev null etc Detta kommer att upprepas fà r varje partition som ska krypteras Efter att du har à tervà nt till huvudmenyn fà r partitioneringen kommer du att se alla krypterade volymer som ytterligare partitioner som kan konfigureras pà samma sà tt som vanliga partitioner Fà ljande exempel visar tvà olika volymer Den fà rsta à r krypterad via dm crypt den andra via loop AES Krypterad volym sda2 crypt 115 1 GB Linux device mapper 1 115 1 GB F ext3 Loopback loop0 515 2 MB AES256 nyckelfil 1 515 2 MB F ext3 Nu à r det dags att tilldela monteringspunkter till volymerna och eventuellt à ven à ndra filsystemstypen om standardvalet inte passar fà r dig En sak att notera hà r à r identifierarna inom parantes sda2 crypt och loop0 i detta fall samt monteringspunkterna du har tilldelat varje krypterad volym Du kommer att behà va denna information senare vid uppstart av det nya systemet Skillnaderna mellan en vanlig uppstartsprocess och en uppstartsprocess med kryptering beskrivs senare i Avsnitt 7 2 Montering av krypterade volymer Nà r du à r nà jd med partitioneringsplanen fortsà tt med installationen 6 3 3 Installation av grundsystemet à ven om det hà r steget à r det minst problematiska sà tar det en stà rre del av installationen pà grund av att det hà mtar validerar och packar upp hela grundsystemet Om du har en là ngsam dator eller nà tverksanslutning kan det hà r ta en stund Under installationen av grundsystemet kommer meddelanden om uppackning och konfigurering omdirigeras till tty4 Du kan komma à t den hà r terminalen genom att trycka Và nster Alt F4 gà tillbaka till huvudprocessen fà r installationsprogrammet med Và nster Alt F1 De olika meddelandena om uppackning konfigurering som genereras under den hà r fasen sparas i var log syslog Du kan kontrollera dem dà r om installationen genomfà rs à ver en seriekonsoll Som en del av installationen kommer en Linux kà rna att installeras Vid standardprioritet kommer installationsprogrammet att và lja en à t dig som bà st passar din maskinvara I là gre prioritetslà gen kommer du kunna và lja frà n en lista av tillgà ngliga kà rnor 6 3 4 Skapa anvà ndare och là senord Efter att grundsystemet har installerats kommer installationsprogrammet att là ta dig konfigurera root kontot och eller ett konto fà r den fà rsta anvà ndaren Andra anvà ndarkonton kan skapas efter att installationen har fà rdigstà llts 6 3 4 1 Stà lla in ett là senord fà r root Kontot root kallas à ven fà r superanvà ndare det à r ett konto som kringgà r alla sà kerhetsskydd pà ditt system Root kontot bà r endast anvà ndas fà r systemadministration och endast anvà ndas under en sà kort tid som mà jligt Là senord som du skapar bà r innehà lla à tminstone 6 tecken och bà r innehà lla bà de versaler och gemener sà và l som specialtecken Ta extra hà nsyn nà r du stà ller in ditt root là senord eftersom det à r ett sà dant kraftfullt konto Undvik ord som man hittar i ordbà cker eller anvà ndning av personlig information som là tt kan gissas Om nà gon berà ttar fà r dig att de behà ver ditt root là senord var extremt fà rsiktig Du bà r normalt sett aldrig ge ut ditt root là senord om du inte administrerar en maskin med fler à n en systemadministratà r 6 3 4 2 Skapa en vanlig anvà ndare Systemet kommer att frà ga dig om du à nskar att skapa ett vanligt anvà ndarkonto vid den hà r punkten Det hà r kontot bà r vara ditt huvudsakliga personliga konto Du bà r inte anvà nda rootkontot fà r dagligt bruk eller som ditt personliga konto Varfà r inte Tja en anledning à r att undvika att anvà nda roots privilegier à r att det à r mycket là tt att skada nà got som root och som inte gà r att rà tta till En annan anledning à r att du kanske luras till att kà ra en trojansk hà st det à r ett program som utnyttjar krafterna av din superanvà ndare fà r att à sidosà tta sà kerheten i ditt system bakom din rygg En bra bok om systemadministration i Unix tà cker in det hà r à mnet mer i detalj om det hà r à r nytt fà r dig fundera pà att là sa en sà dan bok Du kommer fà rsta att bli frà gad efter anvà ndarens fullstà ndiga namn Sedan kommer du att bli frà gad efter ett namn pà anvà ndarens konto generellt sett ditt fà rnamn eller nà got liknande det bà r rà cka och det à r à ven standardvalet hà r Till slut kommer du bli frà gad efter ett là senord fà r kontot Om du vill skapa en annan anvà ndare vid en senare punkt efter installationen anvà nd kommandot adduser 6 3 5 Installera ytterligare programvara Vid det hà r tillfà llet kan du ett anvà ndbart men begrà nsat system De flesta anvà ndare kommer att installera ytterligare programvara pà systemet fà r att anpassa det till sina behov och installationsprogrammet là ter dem gà ra det Det hà r steget kan ta à nnu là ngre tid à n installationen av grundsystemet om du har en là ngsam dator eller nà tverk 6 3 5 1 Konfigurera apt Ett av verktygen som anvà nds fà r att installera paket pà ett Debian GNU Linux system à r ett program som kallas apt get frà n paketet apt 19 Andra grà nssnitt fà r pakethantering sà som aptitude och synaptic anvà nds ocksà Dessa grà nssnitt rekommenderas fà r nybà rjare eftersom de innehà ller vissa extrafunktioner paketsà kning och statuskontroller i ett trevligt anvà ndargrà nssnitt Faktum à r att aptitude numera à r det rekommenderade verktyget fà r pakethantering apt mà ste konfiguras sà att den vet var den ska hà mta paket ifrà n Resultat av den hà r konfigurationen skrivs till filen etc apt sources list och du kan undersà ka och redigera den fà r att passa dina behov efter att installationen à r fà rdig Om du installerar med standardprioritet kommer installationsprogrammet att ta hand om det mesta av konfigurationen automatiskt baserat pà installationsmetoden som du anvà nder och om mà jligt anvà nda val gjorda tidigare i installationen I de flesta fall kommer installationsprogrammet att automatiskt là gga till en sà kerhetsspegel och om du installerar den stabila distributionen en spegel fà r uppdateringstjà nsten volatile Om du installerar med en là gre priotet t ex i expertlà get kommer du att kunna bestà mma mer vad som ska gà ras Du kan và lja om du vill anvà nda uppdateringstjà nsten fà r sà kerhet och eller volatile och du kan và lja att là gga till paket frà n sektionerna contrib och non free i arkivet 6 3 5 1 1 Installera frà n fler à n en cd eller dvd skiva Om du installerar frà n en cd eller en dvd skiva som à r del av en stà rre uppsà ttning sà kommer installationsprogrammet att frà ga om du vill sà ka igenom ytterligare cd eller dvd skivor Om du har fler cd eller dvd skivor tillgà ngliga kommer du antagligen att vilja gà ra det sà att installationsprogrammet kan anvà nda paketen som finns pà dem Om du inte har fler cd eller dvd skivor sà à r det inget problem anvà ndning av dem à r inte nà dvà ndigt Om du i tillà gg till det inte anvà nder en nà tverksspegel som fà rklaras i nà sta avsnitt kandet betyda att inte alla paket som tillhà r funktionerna kan installeras som du har valt i nà sta steg i installationen Notera Paketen pà cd skivor och dvd skivor inkluderas enligt deras populà ritet Det betyder att fà r de flesta kommer endast de fà rsta cd skivorna i en uppsà ttning att behà vas och att endast mycket fà personer faktiskt kommer att anvà nda paketen som inkluderats pà de sista skivorna i en uppsà ttning Det betyder ocksà att om man kà per eller hà mtar ner och brà nner en komplett cd uppsà ttning bara à r slà seri eftersom du aldrig kommer att anvà nda de flesta av dem I de flesta fall klarar du dig med endast de fà rsta 3 till 8 skivor och installera ytterligare paket frà n Internet genom att anvà nda en spegelserver Samma gà ller fà r dvd uppsà ttningar fà rsta skivan eller kanske de fà rsta tvà skivorna tà cker behovet fà r de flesta En bra tumregel à r att fà r vanlig skrivbordsinstallation anvà ndning av skrivbordsmiljà n GNOME behà vs endast de fà rsta tre cd skivorna Fà r de alternativa skrivbordsmiljà erna KDE eller Xfce sà behà vs ytterligare cd skivor Den fà rsta dvd skivan tà cker enkelt in alla tre skrivbordsmiljà er Om du sà ker igenom flera cd eller dvd skivor kommer installationsprogrammet att frà ga dig om att byta skiva nà r det behà ver paket frà n andra cd dvd à n den som fà r tillfà llet finns i enheten Observera att endast cd eller dvd skivor som tillhà r samma uppsà ttning bà r sà kas igenom Ordningen pà dem som sà ks igenom spelar ingen roll men att sà ka igenom dem i stigande ordning kan minska chanserna fà r misstag 6 3 5 1 2 Anvà nda en nà tverksspegel En frà ga som kommer att stà llas under de flesta installationer à r om en nà tverksspegel ska anvà ndas som en paketkà lla I de flesta fall à r standardsvaret ett bra svar men det finns nà gra undantag Om du inte installerar frà n en komplett cd eller dvd skiva eller anvà nder en komplett cd dvd avbildning bà r du anvà nda en nà tverksspegel eftersom du annars kommer att fà ett mycket minimalt system Dock om du har en begrà nsad internetanslutning à r det bà st att inte và lja funktionen desktop i nà sta steg av installationen Om du installerar frà n en komplett cd eller anvà nder en cd avbildning à r anvà ndningen av en nà tverksspegel inte nà dvà ndig men det rekommenderas starkt eftersom en enda cd skiva endast innehà ller ett ganska begrà nsat antal paket Om du har en begrà nsad internetanslutning kan det fortfarande vara bà st att inte và lja en nà tverksspegel hà r utan att fà rdigstà lla installationen med endast det som finns tillgà ngliga pà cd skivan och installera ytterligare paket efter installationen alltsà efter att du har startat upp det nya systemet Om du installerar frà n en dvd eller anvà nder en dvd avbildning kommer de paket som behà vs under installationen att finnas pà den fà rsta dvd skivan Det samma gà ller om du har sà kt igenom flera cd skivor som fà rklaras i fà regà ende avsnitt Anvà ndning av en nà tverksspegel à r valfritt En fà rdel med att là gga till en nà tverksspegel à r att uppdateringar som har skett sedan cd dvd uppsà ttningen skapades och har inkluderats i en punktutgà va kommer att bli tillgà ngliga fà r installation och dà rigenom fà rlà nga livslà ngden fà r din cd dvd uppsà ttning utan att kompromettera sà kerheten eller stabiliteten fà r det installerade systemet Fà r att summera và lja en nà tverksspegel à r oftast en bra idà fà rutom nà r du har en là ngsam internetanslutning Om den aktuella versionen fà r ett paket finns tillgà nglig pà cd dvd skivan sà kommer installationsprogrammet att anvà nda den Mà ngden data som kommer att hà mtas ner om du và ljer en spegel beror pà 1 funktionera som du và ljer i nà sta steg av installationen 2 vilka paket som behà vs fà r dessa funktioner 3 vilka av dessa paket som finns pà de cd eller dvd skivor som du har sà kt igenom samt 4 huruvida nà gra uppdaterade versioner av paketen som inkluderats pà cd eller dvd skivorna finns tillgà ngliga frà n en spegelserver antingen en vanlig paketspegel eller en spegelserver fà r sà kerhet eller flyktiga uppdateringar Observera att sista punkten betyder à ven om du và ljer att inte anvà nda en nà tverksspegel att vissa paket kan hà mtas ner frà n Internet à ndà om det finns en sà kerhets eller flyktig uppdatering tillgà nglig fà r dem och att dessa tjà nster har konfigurerats 6 3 5 2 Val och installation av programvara Under installationsprocessen fà r du mà jligheten att và lja ytterligare programvara att installera Hellre à n att và lja individuella programvarupaket frà n de 22600 paket som finns tillgà ngliga fokuserar det hà r steget av installationsprocessen pà att và lja och installera fà rdefinierade samlingar av programvara fà r att snabbt stà lla in din dator att genomfà ra olika funktioner Du har alltsà mà jligheten att và lja funktioner fà rst och sedan là gga till mer individuella paket senare De hà r funktionerna representerar là st ett antal olika jobb eller saker du vill utfà ra med din dator sà som Skrivbordsmiljà Webbserver eller Utskriftsserver 20 Avsnitt D 2 Nà dvà ndig diskplats fà r funktioner listar utrymmet som krà vs fà r de tillgà ngliga funktionerna Vissa funktioner kan vara fà rvalda baserade pà egenskaperna fà r datorn som du installerar Om du inte godkà nner de hà r valen kan du avmarkera dem Du kan à ven và lja att inte installera nà gra funktioner alls Tips I standardanvà ndargrà nssnittet fà r installationsprogrammet kan du anvà nda blankslag fà r att và xla markering av en funktion Notera Sà vida du inte anvà nder de speciella skivorna fà r KDE eller Xfce LXDE kommer funktionen Skrivbordsmiljà att installera skrivbordsmiljà n GNOME Det à r inte mà jligt att interaktivt và lja ett annat skrivbord under installationen Dock à r det mà jligt att fà debian installer att installera en KDE skrivbordsmiljà istà llet fà r GNOME genom fà rinstà llning se Avsnitt B 4 12 Paketval eller genom att là gga till parametern desktop kde vid uppstartsprompten nà r installationsprogrammet startar Alternativt kan de mer là ttviktiga skrivbordsmiljà erna Xfce och LXDE và ljas genom att anvà nda desktop xfce eller desktop lxde Vissa cd avbildningar visitkort netinst och DVD tillà ter à ven val av à nskad skrivbordsmiljà n frà n den grafiska uppstartsmenyn Và lj alternativet Avancerade alternativ i huvudmenyn och leta efter Alternativa skrivbordsmiljà er Observera att detta endast kommer att fungera om paketen som behà vs fà r den à nskade skrivbordsmiljà n faktiskt à r tillgà ngliga Om du installerar med en enda komplett cd avbildning sà kommer de att behà va hà mtas ner frà n en spegel eftersom de flesta av de nà dvà ndiga paketen endast finns inkluderade pà senare cd skivor i uppsà ttningen installera KDE Xfce eller LXDE pà det hà r sà ttet bà r fungera fint om du anvà nder en dvd avbildning eller nà gon annan installationsmetod De olika serverfunktionerna kommer att installera programvara ungefà r sà hà r DNS server bind9 Filserver samba nfs E postserver exim4 spamassassin uw imap Utskriftsserver cups SQL databas postgresql Webbserver apache2 Funktionen Standardsystem kommer att installera alla paket som har prioriteten standard Detta inkluderar en mà ngd vanliga verktyg som normallt finns tillgà ngliga pà de flesta Linux eller Unix system Du bà r là mna denna funktion markeras sà vida inte du vet vad du gà r och vill ha ett mycket minimalt system Om en standardlokal annan à n lokalen C và ljs under sprà kvalet sà kommer tasksel att kontrollera om nà gra lokalanpassningsfunktioner har definierats fà r den lokalen och kommer sedan automatiskt att fà rsà ka installera relevanta lokalanpassningspaket Detta inkluderar till exempel paket som innehà ller ordlistor eller speciella typsnitt fà r ditt sprà k Om en skrivbordsmiljà har valts sà kommer den à ven att installera là mpliga lokalanpassningspaket fà r det om det finns nà gra Nà r du har valt dina funktioner và lj Fortsà tt Vid det hà r tillfà llet kommer aptitude att installera paketen som à r en del av de funktioner som du har valt Om ett specifikt program behà ver mer information frà n anvà ndare sà kommer den att frà ga dig under denna process Du bà r vara medveten om att speciellt funktionen Skrivbord à r mycket stor Speciellt vid installation frà n en normal cd rom i kombination med en spegel fà r paket som inte finns pà cd skivan kan installationsprogrammet behà va hà mta en hel del paket à ver nà tverket Om du har en relativt là ngsam Internetanslutning kan det hà r ta là ng tid Det finns inget alternativ att avbryta installationen av paket nà r den và l har startats à ven nà r paket har inkluderats pà cd skivan kan installationsprogrammet fortfarande behà va hà mta dem frà n spegeln om den tillgà ngliga versionen pà spegeln à r nyare à n den som inkluderats pà cd skivan Om du installerar den stabila utgà van kan det hà r hà nda efter en punktutgà va en uppdatering av den ursprungliga stabila utgà van om du installerar testutgà van kommer det hà r att hà nda om du anvà nder en à ldre avbildning 6 3 6 Gà r ditt system klart fà r uppstart Om du installerar en disklà s arbetsstation à r uppstarter frà n den lokala disken sà klart inte ett anvà ndbart alternativ och det hà r steget kommer att hoppas à ver 6 3 6 1 Sà kning efter andra operativsystem Innan en starthanterare blir installerad kommer installationsprogrammet att fà rsà ka att sà ka efter andra operativsystem som finns installerade pà maskinen Om den hittar ett operativsystem som stà ds kommer du bli informerad om det under installationssteget fà r starthanteraren och datorn kommer att bli konfigurerad att starta upp det hà r andra operativsystemet i tillà gg till Debian Observera att uppstart av flera operativsystem pà samma maskin fortfarande à r lite av svart magi Det automatiska stà det fà r identifiering och instà llning av starthanterare fà r att starta upp andra operativsystem varierar mellan arkitekturer och à ven fà r underarkitekturer Om det inte fungerar bà r du konsultera dokumentationen fà r din starthanterare fà r mer information 6 3 6 2 Installera starthanteraren Grub pà en hà rddisk Den starthanterare som à r standard pà i386 kallas fà r grub Grub à r en flexibel och robust starthanterare och ett bra standardval bà de fà r nybà rjare och erfarna anvà ndare Som standard kommer grub att installeras i huvudstartsektorn MBR dà r den kommer att ta komplett kontroll à ver uppstartsprocessen Om du à nskar kan du installera den nà gon annanstans Se manualsidan fà r grub fà r mer komplett information Om du inte vill installera grub alls kan du anvà nda Bakà t knappen fà r att komma till huvudmenyn och dà rifrà n và lja den starthanterare som du vill anvà nda 6 3 6 3 Installera starthanteraren LILO pà en hà rddisk Den andra starthanteraren fà r i386 kallas fà r LILO Det à r ett gammalt och komplext program som erbjuder massor av funktionalitet inklusive starthantering fà r DOS Windows och OS 2 Là s noga igenom instruktionerna i katalogen usr share doc lilo om du har speciella behov se à ven LILO mini HOWTO Notera Fà r nà rvarande kommer LILO installationen endast att skapa menyposter fà r andra operativsystem om de kan bli kedjeinlà sta Det betyder att du mà ste manuellt là gga till en menypost fà r operativsystem som GNU Linux och GNU Hurd efter installationen debian installer erbjuder dig tre valmà jligheter om var starthanteraren LILO ska installeras Huvudstartsektor MBR Pà det hà r sà ttet kan LILO ta komplett kontroll à ver uppstartsprocessen Ny Debianpartition Và lj den hà r om du vill anvà nda en annan starthanterare LILO kommer att installera sig sjà lv i bà rjan av den nya Debian partitionen och kommer att fungera som en sekundà r starthanterare Annat val Anvà ndbar fà r erfarna anvà ndare som vill installera LILO nà gon annanstans I det hà r fallet kommer du bli tillfrà gad om att ange en plats Du kan anvà nda traditionella enhetsnamn som dev hda eller dev sda Om du inte là ngre kan starta upp Windows 9x eller DOS efter det hà r steget behà ver du anvà nda en startdiskett fà r Windows 9x MS DOS och anvà nda kommandot fdisk mbr fà r att installera om MS DOS egna huvudstartsektor MBR det hà r betyder dock att du behà ver anvà nda nà got annat sà tt att komma tillbaka in i Debian 6 3 6 4 Fortsà tt utan starthanterare Det hà r alternativet kan anvà ndas fà r att fà rdigstà lla installationen à ven om inte starthanterare kommer att installeras antingen pà grund av att arkitekturen underarkitekturen inte erbjuder en eller pà grund av att ingen à nskas exempelvis du vill anvà nda den befintliga starthanteraren Om du planerar att manuellt konfigurera din starthanterare bà r du kontrollera namnet pà den installerade kà rnan i target boot Du bà r ocksà kontrollera den katalogen om det finns en initrd om det finns en ska du antagligen instruera din starthanterare att anvà nda den à vrig information som du behà ver ange à r disken och partition du har valt fà r ditt filsystem och om du valde att installera boot pà en separat partition à ven ditt boot

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/d-i/i386/install.sv.txt (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Installationsguide för Debian GNU/Linux
  2 4 1 Cd rom Dvd rom 2 4 2 Hårddisk 2 4 3 Nätverk 2 4 4 Un x eller GNU system 2 4 5 Lagringssystem som stöds 2 5 Krav för minne och diskplats 3 Före installation av Debian GNU Linux 3 1 Översikt av installationsprocessen 3 2 Säkerhetskopiera dina befintliga data 3 3 Information du behöver 3 3 1 Dokumentation 3 3 2 Hitta informationskällor för maskinvara 3 3 3 Maskinvarukompatibilitet 3 3 4 Nätverksinställningar 3 4 Matcha minimikrav för maskinvara 3 5 Förpartionering för system med flera operativsystem 3 6 Inställning av maskinvara och operativsystem före installation 4 Få tag på installationsmedia 4 1 Officiella Debian GNU Linux cd rom uppsättningar 4 2 Hämta filer från Debian speglar 4 2 1 Var man får tag på installationsavbildningar 4 3 Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP 4 3 1 Konfigurering av DHCP server 4 3 2 Aktivering av TFTP server 4 3 3 Flytta TFTP avbildningarna till rätt plats 4 4 Automatisk installation 4 4 1 Automatisk installation med Debian Installer 5 Starta upp installationssystemet 5 1 Starta upp installationsprogrammet på Mips 5 1 1 Uppstart via TFTP 5 1 2 Uppstartsparametrar 5 2 Hjälpmedel 5 2 1 Brädenheter 5 2 2 Tema med hög kontrast 5 3 Uppstartsparametrar 5 3 1 Parametrar för Debian Installer 5 4 Felsök installationsprocessen 5 4 1 Tillförlitlighet för cd rom 5 4 2 Uppstartskonfiguration 5 4 3 Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden 5 4 4 Rapportering av installationsproblem 5 4 5 Skicka installationsrapporter 6 Användning av Debian Installer 6 1 Hur installationsprogrammet fungerar 6 2 Introduktion till komponenter 6 3 Användning av individuella komponenter 6 3 1 Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara 6 3 2 Partitionering och val av monteringspunkter 6 3 3 Installation av grundsystemet 6 3 4 Skapa användare och lösenord 6 3 5 Installera ytterligare programvara 6 3 6 Gör ditt system klart för uppstart 6 3 7 Färdigställ installationen 6 3 8 Blandat 6 4 Läsa in saknad fast programvara 6 4 1 Förbereda ett media 6 4 2 Fast programvara och det installerade systemet 7 Starta upp ditt nya Debian system 7 1 Sanningens minut 7 2 Montering av krypterade volymer 7 2 1 dm crypt 7 2 2 loop AES 7 2 3 Problemlösning 7 3 Logga in 8 Nästa steg och hur man ska gå vidare 8 1 Stänga av systemet 8 2 Om du är nybörjare i Unix 8 3 Orientera dig runt i Debian 8 3 1 Debians paketsystem 8 3 2 Hantera programversioner 8 3 3 Hantera cronjobb 8 4 Ytterligare läsning och information 8 5 Konfigurera ditt system att använda e post 8 5 1 Standardkonfiguration för e post 8 5 2 Skicka e post utanför systemet 8 5 3 Konfigurera e postservern Exim4 8 6 Bygg en ny kärna 8 6 1 Hantera kärnavbildningar 8 7 Återställning av ett trasigt system A Installationshjälp A 1 Förberedelser A 2 Starta upp installationsprogrammet A 2 1 Cd rom A 2

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/d-i/mips/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • behà ver ditt root là senord var extremt fà rsiktig Du bà r normalt sett aldrig ge ut ditt root là senord om du inte administrerar en maskin med fler à n en systemadministratà r 6 3 4 2 Skapa en vanlig anvà ndare Systemet kommer att frà ga dig om du à nskar att skapa ett vanligt anvà ndarkonto vid den hà r punkten Det hà r kontot bà r vara ditt huvudsakliga personliga konto Du bà r inte anvà nda rootkontot fà r dagligt bruk eller som ditt personliga konto Varfà r inte Tja en anledning à r att undvika att anvà nda roots privilegier à r att det à r mycket là tt att skada nà got som root och som inte gà r att rà tta till En annan anledning à r att du kanske luras till att kà ra en trojansk hà st det à r ett program som utnyttjar krafterna av din superanvà ndare fà r att à sidosà tta sà kerheten i ditt system bakom din rygg En bra bok om systemadministration i Unix tà cker in det hà r à mnet mer i detalj om det hà r à r nytt fà r dig fundera pà att là sa en sà dan bok Du kommer fà rsta att bli frà gad efter anvà ndarens fullstà ndiga namn Sedan kommer du att bli frà gad efter ett namn pà anvà ndarens konto generellt sett ditt fà rnamn eller nà got liknande det bà r rà cka och det à r à ven standardvalet hà r Till slut kommer du bli frà gad efter ett là senord fà r kontot Om du vill skapa en annan anvà ndare vid en senare punkt efter installationen anvà nd kommandot adduser 6 3 5 Installera ytterligare programvara Vid det hà r tillfà llet kan du ett anvà ndbart men begrà nsat system De flesta anvà ndare kommer att installera ytterligare programvara pà systemet fà r att anpassa det till sina behov och installationsprogrammet là ter dem gà ra det Det hà r steget kan ta à nnu là ngre tid à n installationen av grundsystemet om du har en là ngsam dator eller nà tverk 6 3 5 1 Konfigurera apt Ett av verktygen som anvà nds fà r att installera paket pà ett Debian GNU Linux system à r ett program som kallas apt get frà n paketet apt 10 Andra grà nssnitt fà r pakethantering sà som aptitude och synaptic anvà nds ocksà Dessa grà nssnitt rekommenderas fà r nybà rjare eftersom de innehà ller vissa extrafunktioner paketsà kning och statuskontroller i ett trevligt anvà ndargrà nssnitt Faktum à r att aptitude numera à r det rekommenderade verktyget fà r pakethantering apt mà ste konfiguras sà att den vet var den ska hà mta paket ifrà n Resultat av den hà r konfigurationen skrivs till filen etc apt sources list och du kan undersà ka och redigera den fà r att passa dina behov efter att installationen à r fà rdig Om du installerar med standardprioritet kommer installationsprogrammet att ta hand om det mesta av konfigurationen automatiskt baserat pà installationsmetoden som du anvà nder och om mà jligt anvà nda val gjorda tidigare i installationen I de flesta fall kommer installationsprogrammet att automatiskt là gga till en sà kerhetsspegel och om du installerar den stabila distributionen en spegel fà r uppdateringstjà nsten volatile Om du installerar med en là gre priotet t ex i expertlà get kommer du att kunna bestà mma mer vad som ska gà ras Du kan và lja om du vill anvà nda uppdateringstjà nsten fà r sà kerhet och eller volatile och du kan và lja att là gga till paket frà n sektionerna contrib och non free i arkivet 6 3 5 1 1 Installera frà n fler à n en cd eller dvd skiva Om du installerar frà n en cd eller en dvd skiva som à r del av en stà rre uppsà ttning sà kommer installationsprogrammet att frà ga om du vill sà ka igenom ytterligare cd eller dvd skivor Om du har fler cd eller dvd skivor tillgà ngliga kommer du antagligen att vilja gà ra det sà att installationsprogrammet kan anvà nda paketen som finns pà dem Om du inte har fler cd eller dvd skivor sà à r det inget problem anvà ndning av dem à r inte nà dvà ndigt Om du i tillà gg till det inte anvà nder en nà tverksspegel som fà rklaras i nà sta avsnitt kandet betyda att inte alla paket som tillhà r funktionerna kan installeras som du har valt i nà sta steg i installationen Notera Paketen pà cd skivor och dvd skivor inkluderas enligt deras populà ritet Det betyder att fà r de flesta kommer endast de fà rsta cd skivorna i en uppsà ttning att behà vas och att endast mycket fà personer faktiskt kommer att anvà nda paketen som inkluderats pà de sista skivorna i en uppsà ttning Det betyder ocksà att om man kà per eller hà mtar ner och brà nner en komplett cd uppsà ttning bara à r slà seri eftersom du aldrig kommer att anvà nda de flesta av dem I de flesta fall klarar du dig med endast de fà rsta 3 till 8 skivor och installera ytterligare paket frà n Internet genom att anvà nda en spegelserver Samma gà ller fà r dvd uppsà ttningar fà rsta skivan eller kanske de fà rsta tvà skivorna tà cker behovet fà r de flesta En bra tumregel à r att fà r vanlig skrivbordsinstallation anvà ndning av skrivbordsmiljà n GNOME behà vs endast de fà rsta tre cd skivorna Fà r de alternativa skrivbordsmiljà erna KDE eller Xfce sà behà vs ytterligare cd skivor Den fà rsta dvd skivan tà cker enkelt in alla tre skrivbordsmiljà er Om du sà ker igenom flera cd eller dvd skivor kommer installationsprogrammet att frà ga dig om att byta skiva nà r det behà ver paket frà n andra cd dvd à n den som fà r tillfà llet finns i enheten Observera att endast cd eller dvd skivor som tillhà r samma uppsà ttning bà r sà kas igenom Ordningen pà dem som sà ks igenom spelar ingen roll men att sà ka igenom dem i stigande ordning kan minska chanserna fà r misstag 6 3 5 1 2 Anvà nda en nà tverksspegel En frà ga som kommer att stà llas under de flesta installationer à r om en nà tverksspegel ska anvà ndas som en paketkà lla I de flesta fall à r standardsvaret ett bra svar men det finns nà gra undantag Om du inte installerar frà n en komplett cd eller dvd skiva eller anvà nder en komplett cd dvd avbildning bà r du anvà nda en nà tverksspegel eftersom du annars kommer att fà ett mycket minimalt system Dock om du har en begrà nsad internetanslutning à r det bà st att inte và lja funktionen desktop i nà sta steg av installationen Om du installerar frà n en komplett cd eller anvà nder en cd avbildning à r anvà ndningen av en nà tverksspegel inte nà dvà ndig men det rekommenderas starkt eftersom en enda cd skiva endast innehà ller ett ganska begrà nsat antal paket Om du har en begrà nsad internetanslutning kan det fortfarande vara bà st att inte và lja en nà tverksspegel hà r utan att fà rdigstà lla installationen med endast det som finns tillgà ngliga pà cd skivan och installera ytterligare paket efter installationen alltsà efter att du har startat upp det nya systemet Om du installerar frà n en dvd eller anvà nder en dvd avbildning kommer de paket som behà vs under installationen att finnas pà den fà rsta dvd skivan Det samma gà ller om du har sà kt igenom flera cd skivor som fà rklaras i fà regà ende avsnitt Anvà ndning av en nà tverksspegel à r valfritt En fà rdel med att là gga till en nà tverksspegel à r att uppdateringar som har skett sedan cd dvd uppsà ttningen skapades och har inkluderats i en punktutgà va kommer att bli tillgà ngliga fà r installation och dà rigenom fà rlà nga livslà ngden fà r din cd dvd uppsà ttning utan att kompromettera sà kerheten eller stabiliteten fà r det installerade systemet Fà r att summera và lja en nà tverksspegel à r oftast en bra idà fà rutom nà r du har en là ngsam internetanslutning Om den aktuella versionen fà r ett paket finns tillgà nglig pà cd dvd skivan sà kommer installationsprogrammet att anvà nda den Mà ngden data som kommer att hà mtas ner om du và ljer en spegel beror pà 1 funktionera som du và ljer i nà sta steg av installationen 2 vilka paket som behà vs fà r dessa funktioner 3 vilka av dessa paket som finns pà de cd eller dvd skivor som du har sà kt igenom samt 4 huruvida nà gra uppdaterade versioner av paketen som inkluderats pà cd eller dvd skivorna finns tillgà ngliga frà n en spegelserver antingen en vanlig paketspegel eller en spegelserver fà r sà kerhet eller flyktiga uppdateringar Observera att sista punkten betyder à ven om du và ljer att inte anvà nda en nà tverksspegel att vissa paket kan hà mtas ner frà n Internet à ndà om det finns en sà kerhets eller flyktig uppdatering tillgà nglig fà r dem och att dessa tjà nster har konfigurerats 6 3 5 2 Val och installation av programvara Under installationsprocessen fà r du mà jligheten att và lja ytterligare programvara att installera Hellre à n att và lja individuella programvarupaket frà n de 21950 paket som finns tillgà ngliga fokuserar det hà r steget av installationsprocessen pà att và lja och installera fà rdefinierade samlingar av programvara fà r att snabbt stà lla in din dator att genomfà ra olika funktioner Du har alltsà mà jligheten att và lja funktioner fà rst och sedan là gga till mer individuella paket senare De hà r funktionerna representerar là st ett antal olika jobb eller saker du vill utfà ra med din dator sà som Skrivbordsmiljà Webbserver eller Utskriftsserver 11 Avsnitt D 2 Nà dvà ndig diskplats fà r funktioner listar utrymmet som krà vs fà r de tillgà ngliga funktionerna Vissa funktioner kan vara fà rvalda baserade pà egenskaperna fà r datorn som du installerar Om du inte godkà nner de hà r valen kan du avmarkera dem Du kan à ven và lja att inte installera nà gra funktioner alls Tips I standardanvà ndargrà nssnittet fà r installationsprogrammet kan du anvà nda blankslag fà r att và xla markering av en funktion Notera Sà vida du inte anvà nder de speciella skivorna fà r KDE eller Xfce LXDE kommer funktionen Skrivbordsmiljà att installera skrivbordsmiljà n GNOME Det à r inte mà jligt att interaktivt và lja ett annat skrivbord under installationen Dock à r det mà jligt att fà debian installer att installera en KDE skrivbordsmiljà istà llet fà r GNOME genom fà rinstà llning se Avsnitt B 4 12 Paketval eller genom att là gga till parametern desktop kde vid uppstartsprompten nà r installationsprogrammet startar Alternativt kan de mer là ttviktiga skrivbordsmiljà erna Xfce och LXDE và ljas genom att anvà nda desktop xfce eller desktop lxde Observera att detta endast kommer att fungera om paketen som behà vs fà r den à nskade skrivbordsmiljà n faktiskt à r tillgà ngliga Om du installerar med en enda komplett cd avbildning sà kommer de att behà va hà mtas ner frà n en spegel eftersom de flesta av de nà dvà ndiga paketen endast finns inkluderade pà senare cd skivor i uppsà ttningen installera KDE Xfce eller LXDE pà det hà r sà ttet bà r fungera fint om du anvà nder en dvd avbildning eller nà gon annan installationsmetod De olika serverfunktionerna kommer att installera programvara ungefà r sà hà r DNS server bind9 Filserver samba nfs E postserver exim4 spamassassin uw imap Utskriftsserver cups SQL databas postgresql Webbserver apache2 Funktionen Standardsystem kommer att installera alla paket som har prioriteten standard Detta inkluderar en mà ngd vanliga verktyg som normallt finns tillgà ngliga pà de flesta Linux eller Unix system Du bà r là mna denna funktion markeras sà vida inte du vet vad du gà r och vill ha ett mycket minimalt system Om en standardlokal annan à n lokalen C và ljs under sprà kvalet sà kommer tasksel att kontrollera om nà gra lokalanpassningsfunktioner har definierats fà r den lokalen och kommer sedan automatiskt att fà rsà ka installera relevanta lokalanpassningspaket Detta inkluderar till exempel paket som innehà ller ordlistor eller speciella typsnitt fà r ditt sprà k Om en skrivbordsmiljà har valts sà kommer den à ven att installera là mpliga lokalanpassningspaket fà r det om det finns nà gra Nà r du har valt dina funktioner và lj Fortsà tt Vid det hà r tillfà llet kommer aptitude att installera paketen som à r en del av de funktioner som du har valt Om ett specifikt program behà ver mer information frà n anvà ndare sà kommer den att frà ga dig under denna process Du bà r vara medveten om att speciellt funktionen Skrivbord à r mycket stor Speciellt vid installation frà n en normal cd rom i kombination med en spegel fà r paket som inte finns pà cd skivan kan installationsprogrammet behà va hà mta en hel del paket à ver nà tverket Om du har en relativt là ngsam Internetanslutning kan det hà r ta là ng tid Det finns inget alternativ att avbryta installationen av paket nà r den và l har startats à ven nà r paket har inkluderats pà cd skivan kan installationsprogrammet fortfarande behà va hà mta dem frà n spegeln om den tillgà ngliga versionen pà spegeln à r nyare à n den som inkluderats pà cd skivan Om du installerar den stabila utgà van kan det hà r hà nda efter en punktutgà va en uppdatering av den ursprungliga stabila utgà van om du installerar testutgà van kommer det hà r att hà nda om du anvà nder en à ldre avbildning 6 3 6 Gà r ditt system klart fà r uppstart Om du installerar en disklà s arbetsstation à r uppstarter frà n den lokala disken sà klart inte ett anvà ndbart alternativ och det hà r steget kommer att hoppas à ver 6 3 6 1 Sà kning efter andra operativsystem Innan en starthanterare blir installerad kommer installationsprogrammet att fà rsà ka att sà ka efter andra operativsystem som finns installerade pà maskinen Om den hittar ett operativsystem som stà ds kommer du bli informerad om det under installationssteget fà r starthanteraren och datorn kommer att bli konfigurerad att starta upp det hà r andra operativsystemet i tillà gg till Debian Observera att uppstart av flera operativsystem pà samma maskin fortfarande à r lite av svart magi Det automatiska stà det fà r identifiering och instà llning av starthanterare fà r att starta upp andra operativsystem varierar mellan arkitekturer och à ven fà r underarkitekturer Om det inte fungerar bà r du konsultera dokumentationen fà r din starthanterare fà r mer information 6 3 6 2 arcboot installerare Starthanteraren pà SGI maskiner à r arcboot Den mà ste installeras pà samma hà rddisk som kà rnan det hà r gà rs automatiskt av installationsprogrammet Arcboot har stà d fà r olika konfigurationer som stà lls in i etc arcboot conf Varje konfiguration har ett unikt namn standardkonfigurationen som skapats av installationsprogrammet à r linux Efter arcboot har installerats kan systemet startas upp frà n hà rddisken genom att stà lla in nà gra miljà variabler i firmware genom att ange setenv SystemPartition scsi scsi disk disk rdisk 0 partition 0 setenv OSLoadPartition scsi scsi disk disk rdisk 0 partition partnr setenv OSLoader arcboot setenv OSLoadFilename config setenv AutoLoad yes vid firmware prompten och sedan ange boot scsi à r SCSI bussen som ska startas frà n den hà r à r 0 fà r inbyggda styrkort disk à r SCSI ID pà hà rddisken pà vilken arcboot à r installerad partnr à r numret pà partitionen pà vilken etc arcboot conf finns konfig à r namnet pà konfigurationsposten i etc arcboot conf vilket à r linux som standard 6 3 6 3 Fortsà tt utan starthanterare Det hà r alternativet kan anvà ndas fà r att fà rdigstà lla installationen à ven om inte starthanterare kommer att installeras antingen pà grund av att arkitekturen underarkitekturen inte erbjuder en eller pà grund av att ingen à nskas exempelvis du vill anvà nda den befintliga starthanteraren Om du planerar att manuellt konfigurera din starthanterare bà r du kontrollera namnet pà den installerade kà rnan i target boot Du bà r ocksà kontrollera den katalogen om det finns en initrd om det finns en ska du antagligen instruera din starthanterare att anvà nda den à vrig information som du behà ver ange à r disken och partition du har valt fà r ditt filsystem och om du valde att installera boot pà en separat partition à ven ditt boot filsystem 6 3 7 Fà rdigstà ll installationen Det hà r à r det sista steget i Debians installationsprocess under vilket installationsprogrammet kommer att gà ra de sista justeringarna Det bestà r mestadels av att knyta ihop allt efter debian installer 6 3 7 1 Stà lla in systemklockan Installationsprogrammet kan frà ga dig om datorns klocka à r instà lld till UTC Normalt sett undviks den hà r frà gan om mà jligt och installationsprogrammet fà rsà ker lista ut om klockan à r instà lld till UTC baserat pà vilka andra operativsystem som à r installerade I expertlà get kan du alltid và lja om eller inte klockan à r instà lld till UTC Vid det hà r tillfà llet kommer debian installer à ven att fà rsà ka spara den aktuella tiden till systemets hà rdvaruklocka Det hà r gà rs antingen i UTC eller lokal tid beroende pà det val som tidigare gjordes 6 3 7 2 Starta om systemet Du kommer att bli uppmanad att mata ut uppstartsmediumet cd skiva diskett etc som du anvà nde fà r att starta upp installationsprogrammet med Efter det kommer systemet att startas om till ditt nya Debian system 6 3 8 Blandat Komponenterna som listas i det hà r avsnittet à r normalt sett inte inblandade i installationsprocessen men và ntar i bakgrunden fà r att hjà lpa anvà ndaren om nà got gà r fel 6 3 8 1 Spara installationsloggar Om installationen lyckas kommer loggfilerna som skapas under installationsprocessen att automatiskt sparas till var log installer pà ditt nya Debian system Và lj Spara felsà kningsloggar frà n huvudmenyn là ter dig spara loggfilerna till en diskett nà tverk hà rddisk eller annat media Det kan vara anvà ndbart om du pà trà ffar allvarliga problem under installationen och vill undersà ka loggarna pà ett annat system eller bifoga dem i en installationsrapport 6 3 8 2 Anvà ndning av skalet och visning av loggar Det finns flera metoder som du kan và lja fà r att fà ett skal under tiden du kà r en installation Pà de flesta system och om du inte installerar à ver en seriekonsoll à r den enklaste metoden att và xla till den andra virtuella konsollen genom att trycka Và nster Alt F2 12 pà ett Mac tangentbord Option F2 Anvà nd Và nster Alt F1 fà r att và xla tillbaka till sjà lva installationsprogrammet Om du inte kan và xla mellan konsollerna finns à ven alternativet Starta ett skal i huvudmenyn som kan anvà ndas fà r att starta ett skal Du kan komma till huvudmenyn frà n de flesta dialoger genom att anvà nda Bakà t knappen en eller flera gà nger Ange exit fà r att stà nga skalet och à tervà nda till installationsprogrammet Vid den hà r tidpunkten har du startat upp frà n RAM disken och det finns en begrà nsad uppsà ttning Unix verktyg tillgà ngliga fà r dig Du kan se vilka program som finns tillgà ngliga med kommandot ls bin sbin usr bin usr sbin och genom att skriva help Skalet à r ett Bourne skalklon kallat ash och har nà gra trevliga funktioner som till exempel automatisk komplettering och historik Fà r att redigera och visa filer anvà nd textredigeraren nano Loggfiler fà r installationssystemet kan hittas i katalogen var log Notera à ven om du kan gà ra i stort sett allt ett skal som de tillgà ngliga kommandona tillà ter dig att gà ra à r alternativet att anvà nda ett skal egentliga endast dà r om nà gonting skulle gà fel och att du behà ver felsà ka Gà ra saker manuellt frà n skalet kan stà ra installationsprocessen och resultera i fel eller en ofullstà ndig installation Specifikt bà r du alltid là ta installationsprogrammet aktivera din và xlingspartition och inte gà ra det sjà lv frà n ett skal 6 3 8 3 Installation à ver nà tverket En av de mer intressanta komponenterna à r network console Den là ter dig gà ra en stor del av installationen à ver nà tverket via SSH Anvà ndningen av nà tverk antyder att du mà ste genomfà ra de fà rsta stegen av installationen frà n konsollen à tminstone till punkten dà r nà tverket stà lls in Dock kan du automatisera den delen med Avsnitt 4 4 Automatisk installation Den hà r komponenten là ses inte in i huvudmenyn som standard sà du mà ste specifikt begà ra den Om du installerar frà n en cd skiva behà ver du starta upp med mediumprioritet eller annars kan du starta huvudmenyn och và lja Là s in installationskomponenter frà n cd och frà n listan av ytterligare komponenter và lja network console Fortsà tt installationen genom fjà rrà tkomst med SSH En lyckad inlà sning indikeras av en ny menypost kallad Fortsà tt installationen genom fjà rrà tkomst med SSH Efter du har valt den hà r nya posten kommer du att bli frà gad efter ett nytt là senord som ska anvà ndas fà r anslutning till installationssystemet och fà r att bekrà fta det Det à r allt Nu bà r du se en skà rm som instruerar dig att gà ra en fjà rrinloggning som anvà ndaren installer med là senordet som du precis angav En annan viktig detalj att notera pà den hà r skà rmen à r fingeravtrycket av det hà r systemet Du behà ver à verfà ra fingeravtrycket pà ett sà kert sà tt till personen som kommer att fortsà tta fjà rrinstallationen Bestà mmer du dig fà r att fortsà tta med installationen lokalt kan du alltid trycka Enter vilket tar dig tillbaka till huvudmenyn dà r du kan và lja en annan komponent Là t oss nu hoppa à ver till andra sidan av kabeln Som en fà rutsà ttning behà ver du konfigurera din terminal fà r teckenkodningen UTF 8 pà grund av att installationssystemet anvà nder den kodningen Om du inte gà r det kommer fjà rrinstallation fortfarande vara mà jlig men du kommer att uppleva konstiga skà rmproblem som fà rstà rda dialogrutor eller olà sbara tecken som inte à r ascii Etablera en anslutning till installationssystemet à r sà enkelt som att ange ssh l installer installationsvà rd Dà r installationsvà rd à r antingen namnet eller IP adress till den dator som ska installeras Fà re den faktiska inloggningen kommer fingeravtrycket fà r fjà rrsystemet att visas och du behà ver bekrà fta att det à r korrekt Notera ssh servern i installationsprogrammet anvà nder en standardkonfiguration som inte skickar keep alive paket I princip ska en anslutning till systemet som blir installerat hà llas à ppen hela tiden Dock kan i vissa situationer beroende pà din lokala nà tverkskonfiguration anslutning kopplas ned efter en viss inaktivitetsperiod Ett vanligt fall dà r detta kan hà nda à r nà r det finns nà gon form av adressà versà ttning NAT pà nà tverket mellan klienten och systemet som blir installerat Beroende pà var i installationen anslutningen brà ts sà kanske du kan eller kanske inte kan à teruppta installationen efter ny etablering av anslutningen Du kanske kan fà rhindra att anslutningen bryts genom att là gga till flaggan o ServerAliveInterval và rde nà r ssh anslutningen startas eller genom att là gga till den flaggan i din konfigurationsfil fà r ssh Observera dock att i vissa fall kan denna flagga à ven orsaka att en anslutning bryts till exempel om keep alive paket skickas under en kort tid med nà tverkproblem frà n vilken ssh sjà lv skulle ha à terhà mtat sig sà den ska endast anvà ndas nà r den behà vs Notera Om du installerar flera datorer i turordning och de rà kar ha samma IP adress eller và rdnamn kommer ssh att và gra att ansluta till en sà dan và rd Anledningen à r att den kommer att ha ett olikt fingeravtryck vilket à r ett vanligt tecken pà en spoofingattack Om du à r sà ker att sà inte à r fallet behà ver du ta bort den relevanta raden frà n ssh known hosts 13 och fà rsà ka igen Efter inloggningen kommer du att se den initiala skà rmen dà r du har tvà mà jligheter kallade Starta menyn och Starta ett skal Den fà rsta tar dig till huvudmenyn i installationsprogrammet dà r du kan fortsà tta med installationen som vanligt Den senare startar upp ett skal frà n vilket du kan undersà ka och mà jligen rà tta till fjà rrsystemet Du bà r endast starta en SSH session fà r installationsmenyn men kan starta flera sessioner fà r skal Varning Efter att du har startat fjà rrinstallationen à ver SSH bà r du inte gà tillbaka till installationssessionen som kà r pà den lokala konsollen Om du gà r det kan databasen som tillhandahà ller konfigurationen av det nya systemet skadas Det i sin tur kan resultera i en misslyckad installation eller problem med det installerade systemet 6 4 Là sa in saknad fast programvara Vissa enheter krà ver att fast programvara là ses in vilket beskrivs i Avsnitt 2 2 Enheter som krà ver fast programvara I de flesta fall kommer enheten inte att fungera alls om inte den fasta programvaran finns tillgà nglig ibland kan grundlà ggande funktionalitet erbjudas om den fasta programvaran saknas och att den fasta programvaran endast behà vs fà r att aktivera ytterligare funktioner Om en enhet begà ra fast programvara som inte finns tillgà nglig kommer debian installer att visa en dialogruta som erbjuder att là sa in den saknade fasta programvaran Om detta alternativ và ljs kommer debian installer att sà ka av tillgà ngliga enheter efter antingen fristà ende filer fà r fast programvara eller paket som innehà ller den fasta programvaran Om den hittas kommer den fasta programvaran att kopieras till den rà tta platsen lib firmware och drivrutinsmodulen kommer att là sas om Notera Vilka enheter som sà ks av och vilka filsystem som stà ds à r beroende pà arkitekturen installationsmetoden och vilket steg i installationen Speciellt under tidiga steg i installationen kommer inlà sning av fast programvara att fungera bà st frà n en FAT formaterad diskett eller USB minne Observera att det à r mà jligt att hoppa à ver inlà sning av fast programvara om du vet att enheten kommer att fungera à ven utan den eller om enheten inte behà vs under installationen Varning Stà d fà r inlà sning av fast programvara à r fortfarande relativt grundlà ggande och den kommer att behà va fà rbà ttras i framtida utgà vor av installationsprogrammet Fà r nà rvarande kommer till exempel debian installer inte att visa nà gon varning om du và ljer att là sa in saknad fast programvara men den begà rda fasta programvaran inte kan hittas Rapportera eventuella problem som du pà trà ffar genom att skicka in en installationsrapport se Avsnitt 5 4 5 Skicka installationsrapporter 6 4 1 Fà rbereda ett media à ven om i vissa fall den fasta programvaran kan là sas in frà n en partition pà en hà rddisk sà à r den mest vanliga metoden att là sa in fast programvara frà n nà got flyttbart media sà som en diskett eller ett USB minne Filerna fà r den fasta programvaran mà ste placeras i antingen rotkatalogen eller en katalog med namnet firmware i filsystemet pà detta media Det rekommenderade filsystemet att anvà nda à r FAT eftersom det i de flesta fall stà ds under de tidiga stegen av installationen Tar arkiv som innehà ller aktuella paket fà r de flesta vanliga fasta programvaror finns tillgà ngliga frà n â http cdimage debian org cdimage unofficial non free firmware Hà mta helt enkelt ner tar arkivet fà r den korrekta utgà van och packa upp den pà mediats filsystem Om den fasta programvaran du behà ver inte finns inkluderad i tar arkivet sà kan du à ven hà mta ner specifika paket fà r fast programvara frà n sektionen non free av arkivet Fà ljande à versikt bà r lista de flesta tillgà ngliga paket med fast programvara men det garanteras inte att listan à r komplett och kan à ven innehà lla paket som inte innehà ller fast programvara â http packages debian org search keywords firmware Det à r ocksà mà jligt att kopiera individuella filer med fast programvara i valfritt media Fristà ende fast programvara kan till exempel hà mtas frà n ett redan installerat system eller frà n maskinvarans tillverkare 6 4 2 Fast programvara och det installerade systemet All fast programvara som là ses in under installationen kommer att automatiskt att kopieras till det installerade systemet I de flesta fall kommer detta att fà rsà kra att enheten som krà ver den fasta programvaran à ven kommer att fungera korrekt nà r systemet har startats om till det installerade systemet Dock kan problem uppstà med inlà sning av den fasta programvaran om det installerade systemet kà r en annan kà rnversion à n den som anvà ndes under installationen Om den fasta programvaran là stes in frà n ett paket med fast programvara sà kommer debian installer à ven att installera detta paket fà r det installerade systemet och automatiskt là gga till sektionen non free fà r paketarkivet i APT s sources list Detta har fà rdelen att den fasta programvaran kommer att uppdateras automatiskt om en ny version blir tillgà nglig Om inlà sningen av den fasta programvaran hoppades à ver under installationen sà kommer den relevanta enheten antagligen inte att fungera med det installerade systemet tills den fasta programvaran paket har installerats manuellt Notera Om den fasta programvaran là stes in frà n fristà ende filer kommer den fasta programvaran som kopierades till det installerade systemet inte att uppdateras automatiskt sà vida inte motsvarande paket fà r fast programvara om tillgà nglig har installerats efter att installationen fà rdigstà lldes â â â â â â â â â â â â â â 5 I tekniska termer dà r flera lokalanpassningar finns fà r det sprà ket men med olika landskoder 6 Installationsprogrammet kommer att kryptera LVM volymgruppen med en 256 bitars AES nyckel och anvà nder kà rnans stà d fà r dm crypt 7 Det gà r faktiskt att bygga en MD enhet à ven frà n partitioner som finns pà samma fysiska disk men det kommer inte att ge dig nà gra fà rdelar 8 Att anvà nda en là senfras som nyckel betyder att partitionen mà ste konfigureras med LUKS 9 Det à r dock troligt att personal frà n tre bokstavs myndigheter kan à terskapa data frà n magnetoptiska media à ven efter ett flertal à verskrivningar 10 Observera att det program som faktiskt installerar paketen kallas fà r dpkg Dock à r det hà r programmet mer av ett là gnivà verktyg apt get à r ett verktyg pà hà gre nivà som anropar dpkg nà r det behà vs Det vet hur man hà mtar paket frà n din cd nà tverket eller varifrà n Det har ocksà mà jligheten att automatiskt installera andra paket som krà vs fà r att fà det paket som du fà rsà ker installera att fungera korrekt 11 Du bà r kà nna till att fà r att visa den hà r listan anropar installationsprogrammet helt enkelt programmet tasksel Det kan kà ras nà r som helst efter installationen fà r att installera eller ta bort fler paket eller sà kan du anvà nda ett mer finkornigt verktyg sà som aptitude Om du letar efter ett enda specifikt paket efter att installationen à r fà rdig kà r helt enkelt aptitude install paket dà r paket à r namnet pà paketet du letar efter 12 Alltsà tryck ner Alt tangenten pà và nster sida av blankstegs tangenten och funktionstangenten F2 samtidigt 13 Fà ljande kommando kommer att ta bort en befintlig post fà r en và rd ssh keygen R Kapitel 7 Starta upp ditt nya Debian system Innehà llsfà rteckning 7 1 Sanningens minut 7 2 Montering av krypterade volymer 7 2 1 dm crypt 7 2 2 loop AES 7 2 3 Problemlà sning 7 3 Logga in 7 1 Sanningens minut Fà rsta uppstarten av ditt nya system à r vad elingenjà rer kallar fà r rà ktest Fà inte panik om systemet misslyckas med att starta upp korrekt Om installationen lyckades à r chanserna goda att det bara à r ett relativt litet problem som fà rhindrar systemet frà n att starta upp Debian I de flesta fall kan problem rà ttas till utan att behà va upprepa installationen Ett tillgà ngligt alternativ fà r att rà tta till uppstartsproblem à r att anvà nda installationsprogrammets inbyggda rà ddningslà ge se Avsnitt 8 7 à terstà llning av ett trasigt system Om du à r nybà rjare nà r det gà ller Debian och Linux kanske du behà ver lite hjà lp frà n mer erfarna anvà ndare Fà r mindre vanliga arkitekturer som Mips à r det bà sta att frà ga pà sà ndlistan debian mips Du kan à ven skicka in en installationsrapport som beskrivs i Avsnitt 5 4 5 Skicka installationsrapporter Se till att du beskriver ditt problem i detalj och inkluderar eventuella meddelanden som visas och kan hjà lpa andra att felsà ka problemet 7 2 Montering av krypterade volymer Om du skapade krypterade volymer under installationen och tilldelade monteringspunkter till dem kommer du att bli efterfrà gad vid uppstart om att ange là senfrasen fà r varje av dessa volymer Det faktiska proceduren fà r detta skiljer sig markant mellan dm crypt och loop AES 7 2 1 dm crypt Fà r partitioner som à r krypterade med dm crypt kommer fà ljande prompt att visas under uppstarten Starting early crypto disks del crypt starting Enter LUKS passphrase Pà fà rsta raden av prompten à r del namnet pà underliggande partition t ex sda2 eller md0 Du undrar kanske nu fà r vilken volym du faktiskt anger là senfrasen Relaterar det till home Eller till var Om du bara skapade en krypterad volym à r detta enkelt och du behà ver bara ange là senfrasen som du angav fà r den volymen Om du har skapat fler à n en krypterad volym under installationen kan anteckningarna du skrev ner i sista steget i Avsnitt 6 3 2 5 Konfigurera krypterade volymer komma till hands Om du inte antecknade relationerna mellan cryptX och monteringspunkterna kan du fortfarande hitta dem i etc crypttab

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/d-i/mips/install.sv.txt (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Installationsguide för Debian GNU/Linux
  2 4 1 Cd rom Dvd rom 2 4 2 Hårddisk 2 4 3 Nätverk 2 4 4 Un x eller GNU system 2 4 5 Lagringssystem som stöds 2 5 Krav för minne och diskplats 3 Före installation av Debian GNU Linux 3 1 Översikt av installationsprocessen 3 2 Säkerhetskopiera dina befintliga data 3 3 Information du behöver 3 3 1 Dokumentation 3 3 2 Hitta informationskällor för maskinvara 3 3 3 Maskinvarukompatibilitet 3 3 4 Nätverksinställningar 3 4 Matcha minimikrav för maskinvara 3 5 Förpartionering för system med flera operativsystem 3 6 Inställning av maskinvara och operativsystem före installation 4 Få tag på installationsmedia 4 1 Officiella Debian GNU Linux cd rom uppsättningar 4 2 Hämta filer från Debian speglar 4 2 1 Var man får tag på installationsavbildningar 4 3 Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP 4 3 1 Konfigurera en BOOTP server 4 3 2 Konfigurering av DHCP server 4 3 3 Aktivering av TFTP server 4 3 4 Flytta TFTP avbildningarna till rätt plats 4 4 Automatisk installation 4 4 1 Automatisk installation med Debian Installer 5 Starta upp installationssystemet 5 1 Starta upp installationsprogrammet på Mipsel 5 1 1 Uppstart via TFTP 5 1 2 Uppstartsparametrar 5 2 Hjälpmedel 5 2 1 Brädenheter 5 2 2 Tema med hög kontrast 5 3 Uppstartsparametrar 5 3 1 Parametrar för Debian Installer 5 4 Felsök installationsprocessen 5 4 1 Tillförlitlighet för cd rom 5 4 2 Uppstartskonfiguration 5 4 3 Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden 5 4 4 Rapportering av installationsproblem 5 4 5 Skicka installationsrapporter 6 Användning av Debian Installer 6 1 Hur installationsprogrammet fungerar 6 2 Introduktion till komponenter 6 3 Användning av individuella komponenter 6 3 1 Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara 6 3 2 Partitionering och val av monteringspunkter 6 3 3 Installation av grundsystemet 6 3 4 Skapa användare och lösenord 6 3 5 Installera ytterligare programvara 6 3 6 Gör ditt system klart för uppstart 6 3 7 Färdigställ installationen 6 3 8 Blandat 6 4 Läsa in saknad fast programvara 6 4 1 Förbereda ett media 6 4 2 Fast programvara och det installerade systemet 7 Starta upp ditt nya Debian system 7 1 Sanningens minut 7 2 Montering av krypterade volymer 7 2 1 dm crypt 7 2 2 loop AES 7 2 3 Problemlösning 7 3 Logga in 8 Nästa steg och hur man ska gå vidare 8 1 Stänga av systemet 8 2 Om du är nybörjare i Unix 8 3 Orientera dig runt i Debian 8 3 1 Debians paketsystem 8 3 2 Hantera programversioner 8 3 3 Hantera cronjobb 8 4 Ytterligare läsning och information 8 5 Konfigurera ditt system att använda e post 8 5 1 Standardkonfiguration för e post 8 5 2 Skicka e post utanför systemet 8 5 3 Konfigurera e postservern Exim4 8 6 Bygg en ny kärna 8 6 1 Hantera kärnavbildningar 8 7 Återställning av ett trasigt system A Installationshjälp A 1 Förberedelser A 2 Starta upp installationsprogrammet

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/d-i/mipsel/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • frà n en lista av tillgà ngliga kà rnor 6 3 4 Skapa anvà ndare och là senord Efter att grundsystemet har installerats kommer installationsprogrammet att là ta dig konfigurera root kontot och eller ett konto fà r den fà rsta anvà ndaren Andra anvà ndarkonton kan skapas efter att installationen har fà rdigstà llts 6 3 4 1 Stà lla in ett là senord fà r root Kontot root kallas à ven fà r superanvà ndare det à r ett konto som kringgà r alla sà kerhetsskydd pà ditt system Root kontot bà r endast anvà ndas fà r systemadministration och endast anvà ndas under en sà kort tid som mà jligt Là senord som du skapar bà r innehà lla à tminstone 6 tecken och bà r innehà lla bà de versaler och gemener sà và l som specialtecken Ta extra hà nsyn nà r du stà ller in ditt root là senord eftersom det à r ett sà dant kraftfullt konto Undvik ord som man hittar i ordbà cker eller anvà ndning av personlig information som là tt kan gissas Om nà gon berà ttar fà r dig att de behà ver ditt root là senord var extremt fà rsiktig Du bà r normalt sett aldrig ge ut ditt root là senord om du inte administrerar en maskin med fler à n en systemadministratà r 6 3 4 2 Skapa en vanlig anvà ndare Systemet kommer att frà ga dig om du à nskar att skapa ett vanligt anvà ndarkonto vid den hà r punkten Det hà r kontot bà r vara ditt huvudsakliga personliga konto Du bà r inte anvà nda rootkontot fà r dagligt bruk eller som ditt personliga konto Varfà r inte Tja en anledning à r att undvika att anvà nda roots privilegier à r att det à r mycket là tt att skada nà got som root och som inte gà r att rà tta till En annan anledning à r att du kanske luras till att kà ra en trojansk hà st det à r ett program som utnyttjar krafterna av din superanvà ndare fà r att à sidosà tta sà kerheten i ditt system bakom din rygg En bra bok om systemadministration i Unix tà cker in det hà r à mnet mer i detalj om det hà r à r nytt fà r dig fundera pà att là sa en sà dan bok Du kommer fà rsta att bli frà gad efter anvà ndarens fullstà ndiga namn Sedan kommer du att bli frà gad efter ett namn pà anvà ndarens konto generellt sett ditt fà rnamn eller nà got liknande det bà r rà cka och det à r à ven standardvalet hà r Till slut kommer du bli frà gad efter ett là senord fà r kontot Om du vill skapa en annan anvà ndare vid en senare punkt efter installationen anvà nd kommandot adduser 6 3 5 Installera ytterligare programvara Vid det hà r tillfà llet kan du ett anvà ndbart men begrà nsat system De flesta anvà ndare kommer att installera ytterligare programvara pà systemet fà r att anpassa det till sina behov och installationsprogrammet là ter dem gà ra det Det hà r steget kan ta à nnu là ngre tid à n installationen av grundsystemet om du har en là ngsam dator eller nà tverk 6 3 5 1 Konfigurera apt Ett av verktygen som anvà nds fà r att installera paket pà ett Debian GNU Linux system à r ett program som kallas apt get frà n paketet apt 10 Andra grà nssnitt fà r pakethantering sà som aptitude och synaptic anvà nds ocksà Dessa grà nssnitt rekommenderas fà r nybà rjare eftersom de innehà ller vissa extrafunktioner paketsà kning och statuskontroller i ett trevligt anvà ndargrà nssnitt Faktum à r att aptitude numera à r det rekommenderade verktyget fà r pakethantering apt mà ste konfiguras sà att den vet var den ska hà mta paket ifrà n Resultat av den hà r konfigurationen skrivs till filen etc apt sources list och du kan undersà ka och redigera den fà r att passa dina behov efter att installationen à r fà rdig Om du installerar med standardprioritet kommer installationsprogrammet att ta hand om det mesta av konfigurationen automatiskt baserat pà installationsmetoden som du anvà nder och om mà jligt anvà nda val gjorda tidigare i installationen I de flesta fall kommer installationsprogrammet att automatiskt là gga till en sà kerhetsspegel och om du installerar den stabila distributionen en spegel fà r uppdateringstjà nsten volatile Om du installerar med en là gre priotet t ex i expertlà get kommer du att kunna bestà mma mer vad som ska gà ras Du kan và lja om du vill anvà nda uppdateringstjà nsten fà r sà kerhet och eller volatile och du kan và lja att là gga till paket frà n sektionerna contrib och non free i arkivet 6 3 5 1 1 Installera frà n fler à n en cd eller dvd skiva Om du installerar frà n en cd eller en dvd skiva som à r del av en stà rre uppsà ttning sà kommer installationsprogrammet att frà ga om du vill sà ka igenom ytterligare cd eller dvd skivor Om du har fler cd eller dvd skivor tillgà ngliga kommer du antagligen att vilja gà ra det sà att installationsprogrammet kan anvà nda paketen som finns pà dem Om du inte har fler cd eller dvd skivor sà à r det inget problem anvà ndning av dem à r inte nà dvà ndigt Om du i tillà gg till det inte anvà nder en nà tverksspegel som fà rklaras i nà sta avsnitt kandet betyda att inte alla paket som tillhà r funktionerna kan installeras som du har valt i nà sta steg i installationen Notera Paketen pà cd skivor och dvd skivor inkluderas enligt deras populà ritet Det betyder att fà r de flesta kommer endast de fà rsta cd skivorna i en uppsà ttning att behà vas och att endast mycket fà personer faktiskt kommer att anvà nda paketen som inkluderats pà de sista skivorna i en uppsà ttning Det betyder ocksà att om man kà per eller hà mtar ner och brà nner en komplett cd uppsà ttning bara à r slà seri eftersom du aldrig kommer att anvà nda de flesta av dem I de flesta fall klarar du dig med endast de fà rsta 3 till 8 skivor och installera ytterligare paket frà n Internet genom att anvà nda en spegelserver Samma gà ller fà r dvd uppsà ttningar fà rsta skivan eller kanske de fà rsta tvà skivorna tà cker behovet fà r de flesta En bra tumregel à r att fà r vanlig skrivbordsinstallation anvà ndning av skrivbordsmiljà n GNOME behà vs endast de fà rsta tre cd skivorna Fà r de alternativa skrivbordsmiljà erna KDE eller Xfce sà behà vs ytterligare cd skivor Den fà rsta dvd skivan tà cker enkelt in alla tre skrivbordsmiljà er Om du sà ker igenom flera cd eller dvd skivor kommer installationsprogrammet att frà ga dig om att byta skiva nà r det behà ver paket frà n andra cd dvd à n den som fà r tillfà llet finns i enheten Observera att endast cd eller dvd skivor som tillhà r samma uppsà ttning bà r sà kas igenom Ordningen pà dem som sà ks igenom spelar ingen roll men att sà ka igenom dem i stigande ordning kan minska chanserna fà r misstag 6 3 5 1 2 Anvà nda en nà tverksspegel En frà ga som kommer att stà llas under de flesta installationer à r om en nà tverksspegel ska anvà ndas som en paketkà lla I de flesta fall à r standardsvaret ett bra svar men det finns nà gra undantag Om du inte installerar frà n en komplett cd eller dvd skiva eller anvà nder en komplett cd dvd avbildning bà r du anvà nda en nà tverksspegel eftersom du annars kommer att fà ett mycket minimalt system Dock om du har en begrà nsad internetanslutning à r det bà st att inte và lja funktionen desktop i nà sta steg av installationen Om du installerar frà n en komplett cd eller anvà nder en cd avbildning à r anvà ndningen av en nà tverksspegel inte nà dvà ndig men det rekommenderas starkt eftersom en enda cd skiva endast innehà ller ett ganska begrà nsat antal paket Om du har en begrà nsad internetanslutning kan det fortfarande vara bà st att inte và lja en nà tverksspegel hà r utan att fà rdigstà lla installationen med endast det som finns tillgà ngliga pà cd skivan och installera ytterligare paket efter installationen alltsà efter att du har startat upp det nya systemet Om du installerar frà n en dvd eller anvà nder en dvd avbildning kommer de paket som behà vs under installationen att finnas pà den fà rsta dvd skivan Det samma gà ller om du har sà kt igenom flera cd skivor som fà rklaras i fà regà ende avsnitt Anvà ndning av en nà tverksspegel à r valfritt En fà rdel med att là gga till en nà tverksspegel à r att uppdateringar som har skett sedan cd dvd uppsà ttningen skapades och har inkluderats i en punktutgà va kommer att bli tillgà ngliga fà r installation och dà rigenom fà rlà nga livslà ngden fà r din cd dvd uppsà ttning utan att kompromettera sà kerheten eller stabiliteten fà r det installerade systemet Fà r att summera và lja en nà tverksspegel à r oftast en bra idà fà rutom nà r du har en là ngsam internetanslutning Om den aktuella versionen fà r ett paket finns tillgà nglig pà cd dvd skivan sà kommer installationsprogrammet att anvà nda den Mà ngden data som kommer att hà mtas ner om du và ljer en spegel beror pà 1 funktionera som du và ljer i nà sta steg av installationen 2 vilka paket som behà vs fà r dessa funktioner 3 vilka av dessa paket som finns pà de cd eller dvd skivor som du har sà kt igenom samt 4 huruvida nà gra uppdaterade versioner av paketen som inkluderats pà cd eller dvd skivorna finns tillgà ngliga frà n en spegelserver antingen en vanlig paketspegel eller en spegelserver fà r sà kerhet eller flyktiga uppdateringar Observera att sista punkten betyder à ven om du và ljer att inte anvà nda en nà tverksspegel att vissa paket kan hà mtas ner frà n Internet à ndà om det finns en sà kerhets eller flyktig uppdatering tillgà nglig fà r dem och att dessa tjà nster har konfigurerats 6 3 5 2 Val och installation av programvara Under installationsprocessen fà r du mà jligheten att và lja ytterligare programvara att installera Hellre à n att và lja individuella programvarupaket frà n de 21900 paket som finns tillgà ngliga fokuserar det hà r steget av installationsprocessen pà att và lja och installera fà rdefinierade samlingar av programvara fà r att snabbt stà lla in din dator att genomfà ra olika funktioner Du har alltsà mà jligheten att và lja funktioner fà rst och sedan là gga till mer individuella paket senare De hà r funktionerna representerar là st ett antal olika jobb eller saker du vill utfà ra med din dator sà som Skrivbordsmiljà Webbserver eller Utskriftsserver 11 Avsnitt D 2 Nà dvà ndig diskplats fà r funktioner listar utrymmet som krà vs fà r de tillgà ngliga funktionerna Vissa funktioner kan vara fà rvalda baserade pà egenskaperna fà r datorn som du installerar Om du inte godkà nner de hà r valen kan du avmarkera dem Du kan à ven và lja att inte installera nà gra funktioner alls Tips I standardanvà ndargrà nssnittet fà r installationsprogrammet kan du anvà nda blankslag fà r att và xla markering av en funktion Notera Sà vida du inte anvà nder de speciella skivorna fà r KDE eller Xfce LXDE kommer funktionen Skrivbordsmiljà att installera skrivbordsmiljà n GNOME Det à r inte mà jligt att interaktivt và lja ett annat skrivbord under installationen Dock à r det mà jligt att fà debian installer att installera en KDE skrivbordsmiljà istà llet fà r GNOME genom fà rinstà llning se Avsnitt B 4 12 Paketval eller genom att là gga till parametern desktop kde vid uppstartsprompten nà r installationsprogrammet startar Alternativt kan de mer là ttviktiga skrivbordsmiljà erna Xfce och LXDE và ljas genom att anvà nda desktop xfce eller desktop lxde Observera att detta endast kommer att fungera om paketen som behà vs fà r den à nskade skrivbordsmiljà n faktiskt à r tillgà ngliga Om du installerar med en enda komplett cd avbildning sà kommer de att behà va hà mtas ner frà n en spegel eftersom de flesta av de nà dvà ndiga paketen endast finns inkluderade pà senare cd skivor i uppsà ttningen installera KDE Xfce eller LXDE pà det hà r sà ttet bà r fungera fint om du anvà nder en dvd avbildning eller nà gon annan installationsmetod De olika serverfunktionerna kommer att installera programvara ungefà r sà hà r DNS server bind9 Filserver samba nfs E postserver exim4 spamassassin uw imap Utskriftsserver cups SQL databas postgresql Webbserver apache2 Funktionen Standardsystem kommer att installera alla paket som har prioriteten standard Detta inkluderar en mà ngd vanliga verktyg som normallt finns tillgà ngliga pà de flesta Linux eller Unix system Du bà r là mna denna funktion markeras sà vida inte du vet vad du gà r och vill ha ett mycket minimalt system Om en standardlokal annan à n lokalen C và ljs under sprà kvalet sà kommer tasksel att kontrollera om nà gra lokalanpassningsfunktioner har definierats fà r den lokalen och kommer sedan automatiskt att fà rsà ka installera relevanta lokalanpassningspaket Detta inkluderar till exempel paket som innehà ller ordlistor eller speciella typsnitt fà r ditt sprà k Om en skrivbordsmiljà har valts sà kommer den à ven att installera là mpliga lokalanpassningspaket fà r det om det finns nà gra Nà r du har valt dina funktioner và lj Fortsà tt Vid det hà r tillfà llet kommer aptitude att installera paketen som à r en del av de funktioner som du har valt Om ett specifikt program behà ver mer information frà n anvà ndare sà kommer den att frà ga dig under denna process Du bà r vara medveten om att speciellt funktionen Skrivbord à r mycket stor Speciellt vid installation frà n en normal cd rom i kombination med en spegel fà r paket som inte finns pà cd skivan kan installationsprogrammet behà va hà mta en hel del paket à ver nà tverket Om du har en relativt là ngsam Internetanslutning kan det hà r ta là ng tid Det finns inget alternativ att avbryta installationen av paket nà r den và l har startats à ven nà r paket har inkluderats pà cd skivan kan installationsprogrammet fortfarande behà va hà mta dem frà n spegeln om den tillgà ngliga versionen pà spegeln à r nyare à n den som inkluderats pà cd skivan Om du installerar den stabila utgà van kan det hà r hà nda efter en punktutgà va en uppdatering av den ursprungliga stabila utgà van om du installerar testutgà van kommer det hà r att hà nda om du anvà nder en à ldre avbildning 6 3 6 Gà r ditt system klart fà r uppstart Om du installerar en disklà s arbetsstation à r uppstarter frà n den lokala disken sà klart inte ett anvà ndbart alternativ och det hà r steget kommer att hoppas à ver 6 3 6 1 Sà kning efter andra operativsystem Innan en starthanterare blir installerad kommer installationsprogrammet att fà rsà ka att sà ka efter andra operativsystem som finns installerade pà maskinen Om den hittar ett operativsystem som stà ds kommer du bli informerad om det under installationssteget fà r starthanteraren och datorn kommer att bli konfigurerad att starta upp det hà r andra operativsystemet i tillà gg till Debian Observera att uppstart av flera operativsystem pà samma maskin fortfarande à r lite av svart magi Det automatiska stà det fà r identifiering och instà llning av starthanterare fà r att starta upp andra operativsystem varierar mellan arkitekturer och à ven fà r underarkitekturer Om det inte fungerar bà r du konsultera dokumentationen fà r din starthanterare fà r mer information 6 3 6 2 Fortsà tt utan starthanterare Det hà r alternativet kan anvà ndas fà r att fà rdigstà lla installationen à ven om inte starthanterare kommer att installeras antingen pà grund av att arkitekturen underarkitekturen inte erbjuder en eller pà grund av att ingen à nskas exempelvis du vill anvà nda den befintliga starthanteraren Om du planerar att manuellt konfigurera din starthanterare bà r du kontrollera namnet pà den installerade kà rnan i target boot Du bà r ocksà kontrollera den katalogen om det finns en initrd om det finns en ska du antagligen instruera din starthanterare att anvà nda den à vrig information som du behà ver ange à r disken och partition du har valt fà r ditt filsystem och om du valde att installera boot pà en separat partition à ven ditt boot filsystem 6 3 7 Fà rdigstà ll installationen Det hà r à r det sista steget i Debians installationsprocess under vilket installationsprogrammet kommer att gà ra de sista justeringarna Det bestà r mestadels av att knyta ihop allt efter debian installer 6 3 7 1 Stà lla in systemklockan Installationsprogrammet kan frà ga dig om datorns klocka à r instà lld till UTC Normalt sett undviks den hà r frà gan om mà jligt och installationsprogrammet fà rsà ker lista ut om klockan à r instà lld till UTC baserat pà vilka andra operativsystem som à r installerade I expertlà get kan du alltid và lja om eller inte klockan à r instà lld till UTC Vid det hà r tillfà llet kommer debian installer à ven att fà rsà ka spara den aktuella tiden till systemets hà rdvaruklocka Det hà r gà rs antingen i UTC eller lokal tid beroende pà det val som tidigare gjordes 6 3 7 2 Starta om systemet Du kommer att bli uppmanad att mata ut uppstartsmediumet cd skiva diskett etc som du anvà nde fà r att starta upp installationsprogrammet med Efter det kommer systemet att startas om till ditt nya Debian system 6 3 8 Blandat Komponenterna som listas i det hà r avsnittet à r normalt sett inte inblandade i installationsprocessen men và ntar i bakgrunden fà r att hjà lpa anvà ndaren om nà got gà r fel 6 3 8 1 Spara installationsloggar Om installationen lyckas kommer loggfilerna som skapas under installationsprocessen att automatiskt sparas till var log installer pà ditt nya Debian system Và lj Spara felsà kningsloggar frà n huvudmenyn là ter dig spara loggfilerna till en diskett nà tverk hà rddisk eller annat media Det kan vara anvà ndbart om du pà trà ffar allvarliga problem under installationen och vill undersà ka loggarna pà ett annat system eller bifoga dem i en installationsrapport 6 3 8 2 Anvà ndning av skalet och visning av loggar Det finns flera metoder som du kan và lja fà r att fà ett skal under tiden du kà r en installation Pà de flesta system och om du inte installerar à ver en seriekonsoll à r den enklaste metoden att và xla till den andra virtuella konsollen genom att trycka Và nster Alt F2 12 pà ett Mac tangentbord Option F2 Anvà nd Và nster Alt F1 fà r att và xla tillbaka till sjà lva installationsprogrammet Om du inte kan và xla mellan konsollerna finns à ven alternativet Starta ett skal i huvudmenyn som kan anvà ndas fà r att starta ett skal Du kan komma till huvudmenyn frà n de flesta dialoger genom att anvà nda Bakà t knappen en eller flera gà nger Ange exit fà r att stà nga skalet och à tervà nda till installationsprogrammet Vid den hà r tidpunkten har du startat upp frà n RAM disken och det finns en begrà nsad uppsà ttning Unix verktyg tillgà ngliga fà r dig Du kan se vilka program som finns tillgà ngliga med kommandot ls bin sbin usr bin usr sbin och genom att skriva help Skalet à r ett Bourne skalklon kallat ash och har nà gra trevliga funktioner som till exempel automatisk komplettering och historik Fà r att redigera och visa filer anvà nd textredigeraren nano Loggfiler fà r installationssystemet kan hittas i katalogen var log Notera à ven om du kan gà ra i stort sett allt ett skal som de tillgà ngliga kommandona tillà ter dig att gà ra à r alternativet att anvà nda ett skal egentliga endast dà r om nà gonting skulle gà fel och att du behà ver felsà ka Gà ra saker manuellt frà n skalet kan stà ra installationsprocessen och resultera i fel eller en ofullstà ndig installation Specifikt bà r du alltid là ta installationsprogrammet aktivera din và xlingspartition och inte gà ra det sjà lv frà n ett skal 6 3 8 3 Installation à ver nà tverket En av de mer intressanta komponenterna à r network console Den là ter dig gà ra en stor del av installationen à ver nà tverket via SSH Anvà ndningen av nà tverk antyder att du mà ste genomfà ra de fà rsta stegen av installationen frà n konsollen à tminstone till punkten dà r nà tverket stà lls in Dock kan du automatisera den delen med Avsnitt 4 4 Automatisk installation Den hà r komponenten là ses inte in i huvudmenyn som standard sà du mà ste specifikt begà ra den Om du installerar frà n en cd skiva behà ver du starta upp med mediumprioritet eller annars kan du starta huvudmenyn och và lja Là s in installationskomponenter frà n cd och frà n listan av ytterligare komponenter và lja network console Fortsà tt installationen genom fjà rrà tkomst med SSH En lyckad inlà sning indikeras av en ny menypost kallad Fortsà tt installationen genom fjà rrà tkomst med SSH Efter du har valt den hà r nya posten kommer du att bli frà gad efter ett nytt là senord som ska anvà ndas fà r anslutning till installationssystemet och fà r att bekrà fta det Det à r allt Nu bà r du se en skà rm som instruerar dig att gà ra en fjà rrinloggning som anvà ndaren installer med là senordet som du precis angav En annan viktig detalj att notera pà den hà r skà rmen à r fingeravtrycket av det hà r systemet Du behà ver à verfà ra fingeravtrycket pà ett sà kert sà tt till personen som kommer att fortsà tta fjà rrinstallationen Bestà mmer du dig fà r att fortsà tta med installationen lokalt kan du alltid trycka Enter vilket tar dig tillbaka till huvudmenyn dà r du kan và lja en annan komponent Là t oss nu hoppa à ver till andra sidan av kabeln Som en fà rutsà ttning behà ver du konfigurera din terminal fà r teckenkodningen UTF 8 pà grund av att installationssystemet anvà nder den kodningen Om du inte gà r det kommer fjà rrinstallation fortfarande vara mà jlig men du kommer att uppleva konstiga skà rmproblem som fà rstà rda dialogrutor eller olà sbara tecken som inte à r ascii Etablera en anslutning till installationssystemet à r sà enkelt som att ange ssh l installer installationsvà rd Dà r installationsvà rd à r antingen namnet eller IP adress till den dator som ska installeras Fà re den faktiska inloggningen kommer fingeravtrycket fà r fjà rrsystemet att visas och du behà ver bekrà fta att det à r korrekt Notera ssh servern i installationsprogrammet anvà nder en standardkonfiguration som inte skickar keep alive paket I princip ska en anslutning till systemet som blir installerat hà llas à ppen hela tiden Dock kan i vissa situationer beroende pà din lokala nà tverkskonfiguration anslutning kopplas ned efter en viss inaktivitetsperiod Ett vanligt fall dà r detta kan hà nda à r nà r det finns nà gon form av adressà versà ttning NAT pà nà tverket mellan klienten och systemet som blir installerat Beroende pà var i installationen anslutningen brà ts sà kanske du kan eller kanske inte kan à teruppta installationen efter ny etablering av anslutningen Du kanske kan fà rhindra att anslutningen bryts genom att là gga till flaggan o ServerAliveInterval và rde nà r ssh anslutningen startas eller genom att là gga till den flaggan i din konfigurationsfil fà r ssh Observera dock att i vissa fall kan denna flagga à ven orsaka att en anslutning bryts till exempel om keep alive paket skickas under en kort tid med nà tverkproblem frà n vilken ssh sjà lv skulle ha à terhà mtat sig sà den ska endast anvà ndas nà r den behà vs Notera Om du installerar flera datorer i turordning och de rà kar ha samma IP adress eller và rdnamn kommer ssh att và gra att ansluta till en sà dan và rd Anledningen à r att den kommer att ha ett olikt fingeravtryck vilket à r ett vanligt tecken pà en spoofingattack Om du à r sà ker att sà inte à r fallet behà ver du ta bort den relevanta raden frà n ssh known hosts 13 och fà rsà ka igen Efter inloggningen kommer du att se den initiala skà rmen dà r du har tvà mà jligheter kallade Starta menyn och Starta ett skal Den fà rsta tar dig till huvudmenyn i installationsprogrammet dà r du kan fortsà tta med installationen som vanligt Den senare startar upp ett skal frà n vilket du kan undersà ka och mà jligen rà tta till fjà rrsystemet Du bà r endast starta en SSH session fà r installationsmenyn men kan starta flera sessioner fà r skal Varning Efter att du har startat fjà rrinstallationen à ver SSH bà r du inte gà tillbaka till installationssessionen som kà r pà den lokala konsollen Om du gà r det kan databasen som tillhandahà ller konfigurationen av det nya systemet skadas Det i sin tur kan resultera i en misslyckad installation eller problem med det installerade systemet 6 4 Là sa in saknad fast programvara Vissa enheter krà ver att fast programvara là ses in vilket beskrivs i Avsnitt 2 2 Enheter som krà ver fast programvara I de flesta fall kommer enheten inte att fungera alls om inte den fasta programvaran finns tillgà nglig ibland kan grundlà ggande funktionalitet erbjudas om den fasta programvaran saknas och att den fasta programvaran endast behà vs fà r att aktivera ytterligare funktioner Om en enhet begà ra fast programvara som inte finns tillgà nglig kommer debian installer att visa en dialogruta som erbjuder att là sa in den saknade fasta programvaran Om detta alternativ và ljs kommer debian installer att sà ka av tillgà ngliga enheter efter antingen fristà ende filer fà r fast programvara eller paket som innehà ller den fasta programvaran Om den hittas kommer den fasta programvaran att kopieras till den rà tta platsen lib firmware och drivrutinsmodulen kommer att là sas om Notera Vilka enheter som sà ks av och vilka filsystem som stà ds à r beroende pà arkitekturen installationsmetoden och vilket steg i installationen Speciellt under tidiga steg i installationen kommer inlà sning av fast programvara att fungera bà st frà n en FAT formaterad diskett eller USB minne Observera att det à r mà jligt att hoppa à ver inlà sning av fast programvara om du vet att enheten kommer att fungera à ven utan den eller om enheten inte behà vs under installationen Varning Stà d fà r inlà sning av fast programvara à r fortfarande relativt grundlà ggande och den kommer att behà va fà rbà ttras i framtida utgà vor av installationsprogrammet Fà r nà rvarande kommer till exempel debian installer inte att visa nà gon varning om du và ljer att là sa in saknad fast programvara men den begà rda fasta programvaran inte kan hittas Rapportera eventuella problem som du pà trà ffar genom att skicka in en installationsrapport se Avsnitt 5 4 5 Skicka installationsrapporter 6 4 1 Fà rbereda ett media à ven om i vissa fall den fasta programvaran kan là sas in frà n en partition pà en hà rddisk sà à r den mest vanliga metoden att là sa in fast programvara frà n nà got flyttbart media sà som en diskett eller ett USB minne Filerna fà r den fasta programvaran mà ste placeras i antingen rotkatalogen eller en katalog med namnet firmware i filsystemet pà detta media Det rekommenderade filsystemet att anvà nda à r FAT eftersom det i de flesta fall stà ds under de tidiga stegen av installationen Tar arkiv som innehà ller aktuella paket fà r de flesta vanliga fasta programvaror finns tillgà ngliga frà n â http cdimage debian org cdimage unofficial non free firmware Hà mta helt enkelt ner tar arkivet fà r den korrekta utgà van och packa upp den pà mediats filsystem Om den fasta programvaran du behà ver inte finns inkluderad i tar arkivet sà kan du à ven hà mta ner specifika paket fà r fast programvara frà n sektionen non free av arkivet Fà ljande à versikt bà r lista de flesta tillgà ngliga paket med fast programvara men det garanteras inte att listan à r komplett och kan à ven innehà lla paket som inte innehà ller fast programvara â http packages debian org search keywords firmware Det à r ocksà mà jligt att kopiera individuella filer med fast programvara i valfritt media Fristà ende fast programvara kan till exempel hà mtas frà n ett redan installerat system eller frà n maskinvarans tillverkare 6 4 2 Fast programvara och det installerade systemet All fast programvara som là ses in under installationen kommer att automatiskt att kopieras till det installerade systemet I de flesta fall kommer detta att fà rsà kra att enheten som krà ver den fasta programvaran à ven kommer att fungera korrekt nà r systemet har startats om till det installerade systemet Dock kan problem uppstà med inlà sning av den fasta programvaran om det installerade systemet kà r en annan kà rnversion à n den som anvà ndes under installationen Om den fasta programvaran là stes in frà n ett paket med fast programvara sà kommer debian installer à ven att installera detta paket fà r det installerade systemet och automatiskt là gga till sektionen non free fà r paketarkivet i APT s sources list Detta har fà rdelen att den fasta programvaran kommer att uppdateras automatiskt om en ny version blir tillgà nglig Om inlà sningen av den fasta programvaran hoppades à ver under installationen sà kommer den relevanta enheten antagligen inte att fungera med det installerade systemet tills den fasta programvaran paket har installerats manuellt Notera Om den fasta programvaran là stes in frà n fristà ende filer kommer den fasta programvaran som kopierades till det installerade systemet inte att uppdateras automatiskt sà vida inte motsvarande paket fà r fast programvara om tillgà nglig har installerats efter att installationen fà rdigstà lldes â â â â â â â â â â â â â â 5 I tekniska termer dà r flera lokalanpassningar finns fà r det sprà ket men med olika landskoder 6 Installationsprogrammet kommer att kryptera LVM volymgruppen med en 256 bitars AES nyckel och anvà nder kà rnans stà d fà r dm crypt 7 Det gà r faktiskt att bygga en MD enhet à ven frà n partitioner som finns pà samma fysiska disk men det kommer inte att ge dig nà gra fà rdelar 8 Att anvà nda en là senfras som nyckel betyder att partitionen mà ste konfigureras med LUKS 9 Det à r dock troligt att personal frà n tre bokstavs myndigheter kan à terskapa data frà n magnetoptiska media à ven efter ett flertal à verskrivningar 10 Observera att det program som faktiskt installerar paketen kallas fà r dpkg Dock à r det hà r programmet mer av ett là gnivà verktyg apt get à r ett verktyg pà hà gre nivà som anropar dpkg nà r det behà vs Det vet hur man hà mtar paket frà n din cd nà tverket eller varifrà n Det har ocksà mà jligheten att automatiskt installera andra paket som krà vs fà r att fà det paket som du fà rsà ker installera att fungera korrekt 11 Du bà r kà nna till att fà r att visa den hà r listan anropar installationsprogrammet helt enkelt programmet tasksel Det kan kà ras nà r som helst efter installationen fà r att installera eller ta bort fler paket eller sà kan du anvà nda ett mer finkornigt verktyg sà som aptitude Om du letar efter ett enda specifikt paket efter att installationen à r fà rdig kà r helt enkelt aptitude install paket dà r paket à r namnet pà paketet du letar efter 12 Alltsà tryck ner Alt tangenten pà và nster sida av blankstegs tangenten och funktionstangenten F2 samtidigt 13 Fà ljande kommando kommer att ta bort en befintlig post fà r en và rd ssh keygen R Kapitel 7 Starta upp ditt nya Debian system Innehà llsfà rteckning 7 1 Sanningens minut 7 2 Montering av krypterade volymer 7 2 1 dm crypt 7 2 2 loop AES 7 2 3 Problemlà sning 7 3 Logga in 7 1 Sanningens minut Fà rsta uppstarten av ditt nya system à r vad elingenjà rer kallar fà r rà ktest Fà inte panik om systemet misslyckas med att starta upp korrekt Om installationen lyckades à r chanserna goda att det bara à r ett relativt litet problem som fà rhindrar systemet frà n att starta upp Debian I de flesta fall kan problem rà ttas till utan att behà va upprepa installationen Ett tillgà ngligt alternativ fà r att rà tta till uppstartsproblem à r att anvà nda installationsprogrammets inbyggda rà ddningslà ge se Avsnitt 8 7 à terstà llning av ett trasigt system Om du à r nybà rjare nà r det gà ller Debian och Linux kanske du behà ver lite hjà lp frà n mer erfarna anvà ndare Fà r mindre vanliga arkitekturer som Mipsel à r det bà sta att frà ga pà sà ndlistan debian mips Du kan à ven skicka in en installationsrapport som beskrivs i Avsnitt 5 4 5 Skicka installationsrapporter Se till att du beskriver ditt problem i detalj och inkluderar eventuella meddelanden som visas och kan hjà lpa andra att felsà ka problemet 7 2 Montering av krypterade volymer Om du skapade krypterade volymer under installationen och tilldelade monteringspunkter till dem kommer du att bli efterfrà gad vid uppstart om att ange là senfrasen fà r varje av dessa volymer Det faktiska proceduren fà r detta skiljer sig markant mellan dm crypt och loop AES 7 2 1 dm crypt Fà r partitioner som à r krypterade med dm crypt kommer fà ljande prompt att visas under uppstarten Starting early crypto disks del crypt starting Enter LUKS passphrase Pà fà rsta raden av prompten à r del namnet pà underliggande partition t ex sda2 eller md0 Du undrar kanske nu fà r vilken volym du faktiskt anger là senfrasen Relaterar det till home Eller till var Om du bara skapade en krypterad volym à r detta enkelt och du behà ver bara ange là senfrasen som du angav fà r den volymen Om du har skapat fler à n en krypterad volym under installationen kan anteckningarna du skrev ner i sista steget i Avsnitt 6 3 2 5 Konfigurera krypterade volymer komma till hands Om du inte antecknade relationerna mellan cryptX och monteringspunkterna kan

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/d-i/mipsel/install.sv.txt (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Installationsguide för Debian GNU/Linux
  1 Översikt av installationsprocessen 3 2 Säkerhetskopiera dina befintliga data 3 3 Information du behöver 3 3 1 Dokumentation 3 3 2 Hitta informationskällor för maskinvara 3 3 3 Maskinvarukompatibilitet 3 3 4 Nätverksinställningar 3 4 Matcha minimikrav för maskinvara 3 5 Förpartionering för system med flera operativsystem 3 5 1 Partitionering i AmigaOS 3 5 2 Partitionering i Atari TOS 3 5 3 Partitionering i MacOS 3 6 Inställning av maskinvara och operativsystem före installation 3 6 1 Revisioner av fast programvara och konfigurering av befintligt operativsystem 3 6 2 Maskinvaruproblem att se upp för 4 Få tag på installationsmedia 4 1 Officiella Debian GNU Linux cd rom uppsättningar 4 2 Hämta filer från Debian speglar 4 2 1 Var man får tag på installationsavbildningar 4 3 Skapa startdisketter från diskettavbildningar 4 3 1 Skriva diskettavbildningar från ett Linux eller Unix system 4 3 2 Skriva diskettavbildningar från DOS Windows eller OS 2 4 3 3 Skriva diskettavbildningar på Atari system 4 3 4 Skriva diskettavbildningar på Macintosh system 4 4 Förbereda filer för uppstart med hårddisk 4 5 Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP 4 5 1 Konfigurering av RARP server 4 5 2 Konfigurera en BOOTP server 4 5 3 Konfigurering av DHCP server 4 5 4 Aktivering av TFTP server 4 5 5 Flytta TFTP avbildningarna till rätt plats 4 6 Automatisk installation 4 6 1 Automatisk installation med Debian Installer 5 Starta upp installationssystemet 5 1 Starta upp installationsprogrammet på Motorola 680x0 5 1 1 Välja en installationsmetod 5 1 2 Starta upp från en hårddisk 5 1 3 Uppstart från en cd rom 5 1 4 Uppstart via TFTP 5 1 5 Uppstart från startdisketter 5 2 Hjälpmedel 5 2 1 Brädenheter 5 2 2 Tema med hög kontrast 5 3 Uppstartsparametrar 5 3 1 Parametrar för Debian Installer 5 4 Felsök installationsprocessen 5 4 1 Tillförlitlighet för cd rom 5 4 2 Tillförlitlighet för disketter 5 4 3 Uppstartskonfiguration 5 4 4 Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden 5 4 5 Rapportering av installationsproblem 5 4 6 Skicka installationsrapporter 6 Användning av Debian Installer 6 1 Hur installationsprogrammet fungerar 6 2 Introduktion till komponenter 6 3 Användning av individuella komponenter 6 3 1 Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara 6 3 2 Partitionering och val av monteringspunkter 6 3 3 Installation av grundsystemet 6 3 4 Skapa användare och lösenord 6 3 5 Installera ytterligare programvara 6 3 6 Gör ditt system klart för uppstart 6 3 7 Färdigställ installationen 6 3 8 Blandat 6 4 Läsa in saknad fast programvara 6 4 1 Förbereda ett media 6 4 2 Fast programvara och det installerade systemet 7 Starta upp ditt nya Debian system 7 1 Sanningens minut 7 1 1 Uppstart för BVME 6000 7 1 2 Uppstart för Macintosh 7 2 Montering av krypterade volymer 7 2 1 dm crypt 7 2 2 loop AES 7 2 3 Problemlösning 7 3 Logga in 8 Nästa steg och hur man ska gå vidare 8 1

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/d-i/m68k/index.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • i debian installer à r ganska enkel och stà ds fullstà ndigt i partman Fà rst mà ste du markera de partitioner som ska anvà ndas som fysiska volymer fà r LVM Det hà r gà rs i menyn Partitionsinstà llningar dà r du ska và lja Anvà nd som â fysisk volym fà r LVM Nà r du à tervà nder till huvudskà rmen i partman kommer du att se ett nytt alternativ Konfigurera den logiska volymhanteraren Nà r du và ljer den kommer du att fà rst bli frà gad om att bekrà fta và ntande à ndringar till partitionstabellen om det finns nà gra och sedan kommer LVM konfigurationsmenyn att visas Ovanfà r menyn visas en sammanfattning av LVM konfigurationen Sjà lva menyn à r sammanhangskà nslig och visar endast giltiga à tgà rder De mà jliga à tgà rderna à r â Visa konfigurationsdetaljer visar LVM enhetsstrukturen namn och storlekar pà logiska volymer och annat â Skapa volymgrupp â Skapa logisk volym â Ta bort volymgrupp â Ta bort logisk volym â Utà ka volymgrupp â Minska volymgrupp â Slutfà r à tervà nd till huvudskà rmen fà r partman Anvà nd alternativen i den menyn fà r att fà rst skapa en volymgrupp och sedan skapa dina logiska volymer i den Efter du à tervà nt till huvudskà rmen i partman kommer du att se skapade logiska volymer pà samma sà tt som vanliga partitioner och du bà r à ven behandla dem som det 6 3 2 5 Konfigurera krypterade volymer debian installer là ter dig konfigurera krypterade partitioner Varje fil som du skriver pà en sà dan partition kommer omedelbart att sparas till enheten i krypterad form Tillgà ng till krypterat data ges endast efter att en là senfras har angivits nà r den krypterade partitionen ursprungligen skapades Denna funktion à r anvà ndbart fà r att skydda kà nsligt data om till exempel din bà rbara dator eller hà rddisk blir stulna Tjuven kanske fà r fysisk tillgà ng till hà rddisken men utan att kà nna till den rà tta là senfrasen kommer det data som finns pà hà rddisken bara att se ut som slumpmà ssiga tecken De tvà mest viktiga partitionerna att kryptera à r hempartitionen dà r ditt privata data finns och và xlingspartitionen dà r kà nsligt data kan lagras temporà rt under kà rning Sà klart ingenting hindrar dig frà n att kryptera nà gon annan partition som à r av intresse Till exempel var dà r databasservrar e postservrar eller utskriftsservrar lagras sitt data eller tmp som anvà nds av olika program fà r att lagra mà jligen intressanta temporà rfiler Vissa personer kanske à ven vill kryptera hela sitt system Det enda undantaget à r partitionen fà r boot som mà ste kvarstà som okrypterad pà grund av att det fà r nà rvarande inte finns nà got sà tt att là sa in kà rnan frà n en krypterad partition Notera Observera att prestandan fà r krypterade partitioner kommer att vara mindre à n fà r okrypterade eftersom datan behà ver dekrypteras eller krypteras fà r varje là sning eller skrivning Prestandaskillnaden beror pà din processorhastighet vald kryptering och nyckellà ngd Fà r att anvà nda kryptering mà ste du skapa en ny partition genom att và lja ett fritt utrymme i huvudpartitioneringsmenyn Ett annat alternativ à r att và lja en befintlig partition t ex en vanlig partition en logisk LVM volym eller en RAID volym I menyn Partitionsinstà llningar behà ver du và lja fysisk volym fà r kryptering fà r alternativet Anvà nd som Menyn kommer att à ndras till att inkludera flera krypteringsalternativ fà r partitionen debian installer har stà d fà r flera krypteringsmetoder Standardmetoden à r dm crypt inkluderad i nyare Linux kà rnor kan hantera fysiska LVM volymer den andra à r loop AES à ldre underhà lls separat frà n Linux kà llkodstrà d Det rekommenderas att du anvà nder standardmetoden sà vida du inte har andra anledningar att gà ra annorlunda Là t oss fà rst ta en titt pà tillgà ngliga alternativ nà r du và ljer Device mapper dm crypt som krypteringsmetod Som vanligt nà r du à r osà ker anvà nd standardvalen dà rfà r att de har noga valts ut med tanke pà sà kerhet Kryptering aes Detta alternativ là ter dig và lja krypteringsalgoritm chiffer som kommer att anvà ndas fà r att kryptera data pà partitionen debian installer har fà r nà rvarande stà d fà r fà ljande blockchiffer aes blowfish serpent och twofish Det à r utanfà r omfà nget fà r detta dokument att diskutera kvaliteterna fà r dessa olika algoritmer dock kan det hjà lpa dig i ditt val att à r 2000 valdes AES av American National Institute of Standards and Technology som standardkrypteringsalgoritm fà r skydd av kà nslig information fà r 2000 talet Nyckellà ngd 256 Hà r kan du ange là ngden fà r krypteringsnyckeln En stà rre nyckellà ngd à kar generellt styrkan pà krypteringen Pà andra sidan à kning av là ngden pà nyckeln har en negativ inverkan pà prestandan Tillgà ngliga nyckellà ngder à r olika beroende pà valt chiffer IV algoritm cbc essiv sha256 Initieringsvektorn eller IV algoritm anvà nds i kryptografi fà r att se till att tillà mpningen av chiffret pà samma klartextdata med samma nyckel alltid producerar en unik chiffertext Idà n à r att fà rhindra en attackerare frà n att kunna utlà sa information frà n upprepade mà nster i krypterat data Det minst sà rbara alternativet fà r kà nda attacker av de som tillhandahà lls à r standardvalet cbc essiv sha256 Anvà nd endast de andra alternativen nà r du behà ver kompatibilitet med tidigare installerade system som inte kan anvà nda nyare algoritmer Krypteringsnyckel Là senfras Hà r kan du và lja typ av krypteringsnyckel fà r denna partition Là senfras Krypteringsnyckeln kommer att berà knas 8 med en là senfras som basis och som du kan ange senare i processen Slumpmà ssig nyckel En ny krypteringsnyckel kommer att genereras frà n slumpmà ssigt data varje gà ng du fà rsà ker att ta fram den krypterade partitionen Med andra ord vid varje nedstà ngning av systemet kommer innehà llet pà partitionen att fà rloras eftersom nyckeln raderas frà n minnet Sà klart du kan fà rsà ka att ta fram nyckeln via en brute force attack men sà vida det inte finns en okà nd sà rbarhet i chifferalgoritmen kommer detta inte kunna gà ras under và r livstid Slumpmà ssiga nycklar à r anvà ndbara fà r và xlingspartitioner dà rfà r att du inte behà ver bry dig om att komma ihà g là senfrasen eller att radera kà nslig information frà n và xlingspartitionen fà re nedstà ngning av din dator Dock betyder det à ven att du inte kommer att kunna anvà nda funktionalitet som suspend to disk som erbjuds av nyare Linux kà rnor eftersom det blir omà jligt under en efterfà ljande uppstart att à terhà mta suspenderat data som skrivits pà và xlingspartitionen Radera data ja Bestà mmer huruvida innehà llet pà denna partition ska skrivas à ver med slumpmà ssigt data fà re krypteringen stà lls in Detta rekommenderas dà rfà r att det kan annars vara mà jligt fà r en attackerare att avgà ra vilka delar av partitionen som anvà nds och vilka som inte anvà nds Dessutom blir det svà rare att à terskapa data som partitionen innehà llit tidigare 9 Om du và ljer Krypteringsmetod â Loopback loop AES kommer menyn att à ndras fà r att tillhandahà lla fà ljande alternativ Kryptering AES256 Fà r loop AES till skillnad frà n dm crypt kombineras alternativen fà r chiffer och nyckellà ngder sà att du kan và lja bà da samtidigt Fà r ytterligare information se ovanstà ende avsnitt angà ende chiffer och nyckellà ngder Krypteringsnyckel Nyckelfil GnuPG Hà r kan du và lja typ av krypteringsnyckel fà r denna partition Nyckelfil GnuPG Krypteringsnyckeln kommer att genereras frà n slumpmà ssigt data under installationen Dessutom kommer denna nyckel att krypteras med GnuPG sà fà r att anvà nda den behà ver du ange den korrekta là senfrasen du kommer att bli tillfrà gad att ange en senare i processen Slumpmà ssig nyckel Se ovanstà ende avsnitt angà ende slumpmà ssiga nycklar Radera data ja Se ovanstà ende avsnitt angà ende radering av data Nà r du har valt de à nskade parametrarna fà r dina krypterade partitioner à tergà till huvudmenyn fà r partitionering Det ska nu finnas en ny menypost som kallas Konfigurera krypterade volymer Nà r du và ljer den kommer du att bli frà gad att bekrà fta borttagningen av data pà de partitioner som markerats fà r radering och mà jligen à ven andra à tgà rder sà som skrivning av en ny partitionstabell Fà r stà rre partitioner kan detta ta lite tid Hà rnà st kommer du att bli frà gad att ange en là senfras fà r de partitioner som konfigurerats att anvà nda en Bra là senfraser bà r vara là ngre à n 8 tecken bà r innehà lla en blandning av bokstà ver siffror och andra tecken och bà r inte innehà lla vanliga ord som hittas i ordbà cker eller information som là tt kan kopplas samman med dig sà som fà delsedatum eventuell hobby namn pà husdjur namn pà familjemedlemmar eller nà rstà ende etc Varning Innan du matar in nà gra là senfraser bà r du se till att ditt tangentbord à r konfigurerat korrekt och genererar de tecken som fà rvà ntas Om du à r osà ker kan du và xla till den andra virtuella konsollen och skriva in text vid prompten Detta fà r att du inte bli fà rvà nad senare t ex genom att fà rsà ka mata in en là senfras med en qwerty tangentbordslayout nà r du anvà nde en azerty layout under installationen Denna situation kan ha flera orsaker Kanske har du bytt till en annan tangentbordslayout under installationen eller att den valda tangentbordslayouten kanske inte har stà llts in à nnu nà r là senfrasen fà r rotfilsystemet anges Om du và ljer att anvà nda andra metoder à n ett là senord fà r att skapa krypteringsnycklar kan de genereras nu Pà grund av att kà rnan kanske inte har samlat in en tillrà cklig mà ngd av slumpmà ssigt data sà tidigt i installationen kan denna process ta là ng tid Du kan hjà lpa till att snabba pà processen genom att generera slumpmà ssigt data t ex genom att trycka slumpmà ssigt valda tangenter eller genom att và xla till skalet pà den andra virtuella konsollen och generera lite nà tverk och disktrafik hà mta nà gra filer skicka stora filer till dev null etc Detta kommer att upprepas fà r varje partition som ska krypteras Efter att du har à tervà nt till huvudmenyn fà r partitioneringen kommer du att se alla krypterade volymer som ytterligare partitioner som kan konfigureras pà samma sà tt som vanliga partitioner Fà ljande exempel visar tvà olika volymer Den fà rsta à r krypterad via dm crypt den andra via loop AES Krypterad volym sda2 crypt 115 1 GB Linux device mapper 1 115 1 GB F ext3 Loopback loop0 515 2 MB AES256 nyckelfil 1 515 2 MB F ext3 Nu à r det dags att tilldela monteringspunkter till volymerna och eventuellt à ven à ndra filsystemstypen om standardvalet inte passar fà r dig En sak att notera hà r à r identifierarna inom parantes sda2 crypt och loop0 i detta fall samt monteringspunkterna du har tilldelat varje krypterad volym Du kommer att behà va denna information senare vid uppstart av det nya systemet Skillnaderna mellan en vanlig uppstartsprocess och en uppstartsprocess med kryptering beskrivs senare i Avsnitt 7 2 Montering av krypterade volymer Nà r du à r nà jd med partitioneringsplanen fortsà tt med installationen 6 3 3 Installation av grundsystemet à ven om det hà r steget à r det minst problematiska sà tar det en stà rre del av installationen pà grund av att det hà mtar validerar och packar upp hela grundsystemet Om du har en là ngsam dator eller nà tverksanslutning kan det hà r ta en stund Under installationen av grundsystemet kommer meddelanden om uppackning och konfigurering omdirigeras till tty4 Du kan komma à t den hà r terminalen genom att trycka Và nster Alt F4 gà tillbaka till huvudprocessen fà r installationsprogrammet med Và nster Alt F1 De olika meddelandena om uppackning konfigurering som genereras under den hà r fasen sparas i var log syslog Du kan kontrollera dem dà r om installationen genomfà rs à ver en seriekonsoll Som en del av installationen kommer en Linux kà rna att installeras Vid standardprioritet kommer installationsprogrammet att và lja en à t dig som bà st passar din maskinvara I là gre prioritetslà gen kommer du kunna và lja frà n en lista av tillgà ngliga kà rnor 6 3 4 Skapa anvà ndare och là senord Efter att grundsystemet har installerats kommer installationsprogrammet att là ta dig konfigurera root kontot och eller ett konto fà r den fà rsta anvà ndaren Andra anvà ndarkonton kan skapas efter att installationen har fà rdigstà llts 6 3 4 1 Stà lla in ett là senord fà r root Kontot root kallas à ven fà r superanvà ndare det à r ett konto som kringgà r alla sà kerhetsskydd pà ditt system Root kontot bà r endast anvà ndas fà r systemadministration och endast anvà ndas under en sà kort tid som mà jligt Là senord som du skapar bà r innehà lla à tminstone 6 tecken och bà r innehà lla bà de versaler och gemener sà và l som specialtecken Ta extra hà nsyn nà r du stà ller in ditt root là senord eftersom det à r ett sà dant kraftfullt konto Undvik ord som man hittar i ordbà cker eller anvà ndning av personlig information som là tt kan gissas Om nà gon berà ttar fà r dig att de behà ver ditt root là senord var extremt fà rsiktig Du bà r normalt sett aldrig ge ut ditt root là senord om du inte administrerar en maskin med fler à n en systemadministratà r 6 3 4 2 Skapa en vanlig anvà ndare Systemet kommer att frà ga dig om du à nskar att skapa ett vanligt anvà ndarkonto vid den hà r punkten Det hà r kontot bà r vara ditt huvudsakliga personliga konto Du bà r inte anvà nda rootkontot fà r dagligt bruk eller som ditt personliga konto Varfà r inte Tja en anledning à r att undvika att anvà nda roots privilegier à r att det à r mycket là tt att skada nà got som root och som inte gà r att rà tta till En annan anledning à r att du kanske luras till att kà ra en trojansk hà st det à r ett program som utnyttjar krafterna av din superanvà ndare fà r att à sidosà tta sà kerheten i ditt system bakom din rygg En bra bok om systemadministration i Unix tà cker in det hà r à mnet mer i detalj om det hà r à r nytt fà r dig fundera pà att là sa en sà dan bok Du kommer fà rsta att bli frà gad efter anvà ndarens fullstà ndiga namn Sedan kommer du att bli frà gad efter ett namn pà anvà ndarens konto generellt sett ditt fà rnamn eller nà got liknande det bà r rà cka och det à r à ven standardvalet hà r Till slut kommer du bli frà gad efter ett là senord fà r kontot Om du vill skapa en annan anvà ndare vid en senare punkt efter installationen anvà nd kommandot adduser 6 3 5 Installera ytterligare programvara Vid det hà r tillfà llet kan du ett anvà ndbart men begrà nsat system De flesta anvà ndare kommer att installera ytterligare programvara pà systemet fà r att anpassa det till sina behov och installationsprogrammet là ter dem gà ra det Det hà r steget kan ta à nnu là ngre tid à n installationen av grundsystemet om du har en là ngsam dator eller nà tverk 6 3 5 1 Konfigurera apt Ett av verktygen som anvà nds fà r att installera paket pà ett Debian GNU Linux system à r ett program som kallas apt get frà n paketet apt 10 Andra grà nssnitt fà r pakethantering sà som aptitude och synaptic anvà nds ocksà Dessa grà nssnitt rekommenderas fà r nybà rjare eftersom de innehà ller vissa extrafunktioner paketsà kning och statuskontroller i ett trevligt anvà ndargrà nssnitt Faktum à r att aptitude numera à r det rekommenderade verktyget fà r pakethantering apt mà ste konfiguras sà att den vet var den ska hà mta paket ifrà n Resultat av den hà r konfigurationen skrivs till filen etc apt sources list och du kan undersà ka och redigera den fà r att passa dina behov efter att installationen à r fà rdig Om du installerar med standardprioritet kommer installationsprogrammet att ta hand om det mesta av konfigurationen automatiskt baserat pà installationsmetoden som du anvà nder och om mà jligt anvà nda val gjorda tidigare i installationen I de flesta fall kommer installationsprogrammet att automatiskt là gga till en sà kerhetsspegel och om du installerar den stabila distributionen en spegel fà r uppdateringstjà nsten volatile Om du installerar med en là gre priotet t ex i expertlà get kommer du att kunna bestà mma mer vad som ska gà ras Du kan và lja om du vill anvà nda uppdateringstjà nsten fà r sà kerhet och eller volatile och du kan và lja att là gga till paket frà n sektionerna contrib och non free i arkivet 6 3 5 1 1 Installera frà n fler à n en cd eller dvd skiva Om du installerar frà n en cd eller en dvd skiva som à r del av en stà rre uppsà ttning sà kommer installationsprogrammet att frà ga om du vill sà ka igenom ytterligare cd eller dvd skivor Om du har fler cd eller dvd skivor tillgà ngliga kommer du antagligen att vilja gà ra det sà att installationsprogrammet kan anvà nda paketen som finns pà dem Om du inte har fler cd eller dvd skivor sà à r det inget problem anvà ndning av dem à r inte nà dvà ndigt Om du i tillà gg till det inte anvà nder en nà tverksspegel som fà rklaras i nà sta avsnitt kandet betyda att inte alla paket som tillhà r funktionerna kan installeras som du har valt i nà sta steg i installationen Notera Paketen pà cd skivor och dvd skivor inkluderas enligt deras populà ritet Det betyder att fà r de flesta kommer endast de fà rsta cd skivorna i en uppsà ttning att behà vas och att endast mycket fà personer faktiskt kommer att anvà nda paketen som inkluderats pà de sista skivorna i en uppsà ttning Det betyder ocksà att om man kà per eller hà mtar ner och brà nner en komplett cd uppsà ttning bara à r slà seri eftersom du aldrig kommer att anvà nda de flesta av dem I de flesta fall klarar du dig med endast de fà rsta 3 till 8 skivor och installera ytterligare paket frà n Internet genom att anvà nda en spegelserver Samma gà ller fà r dvd uppsà ttningar fà rsta skivan eller kanske de fà rsta tvà skivorna tà cker behovet fà r de flesta En bra tumregel à r att fà r vanlig skrivbordsinstallation anvà ndning av skrivbordsmiljà n GNOME behà vs endast de fà rsta tre cd skivorna Fà r de alternativa skrivbordsmiljà erna KDE eller Xfce sà behà vs ytterligare cd skivor Den fà rsta dvd skivan tà cker enkelt in alla tre skrivbordsmiljà er Om du sà ker igenom flera cd eller dvd skivor kommer installationsprogrammet att frà ga dig om att byta skiva nà r det behà ver paket frà n andra cd dvd à n den som fà r tillfà llet finns i enheten Observera att endast cd eller dvd skivor som tillhà r samma uppsà ttning bà r sà kas igenom Ordningen pà dem som sà ks igenom spelar ingen roll men att sà ka igenom dem i stigande ordning kan minska chanserna fà r misstag 6 3 5 1 2 Anvà nda en nà tverksspegel En frà ga som kommer att stà llas under de flesta installationer à r om en nà tverksspegel ska anvà ndas som en paketkà lla I de flesta fall à r standardsvaret ett bra svar men det finns nà gra undantag Om du inte installerar frà n en komplett cd eller dvd skiva eller anvà nder en komplett cd dvd avbildning bà r du anvà nda en nà tverksspegel eftersom du annars kommer att fà ett mycket minimalt system Dock om du har en begrà nsad internetanslutning à r det bà st att inte và lja funktionen desktop i nà sta steg av installationen Om du installerar frà n en komplett cd eller anvà nder en cd avbildning à r anvà ndningen av en nà tverksspegel inte nà dvà ndig men det rekommenderas starkt eftersom en enda cd skiva endast innehà ller ett ganska begrà nsat antal paket Om du har en begrà nsad internetanslutning kan det fortfarande vara bà st att inte và lja en nà tverksspegel hà r utan att fà rdigstà lla installationen med endast det som finns tillgà ngliga pà cd skivan och installera ytterligare paket efter installationen alltsà efter att du har startat upp det nya systemet Om du installerar frà n en dvd eller anvà nder en dvd avbildning kommer de paket som behà vs under installationen att finnas pà den fà rsta dvd skivan Det samma gà ller om du har sà kt igenom flera cd skivor som fà rklaras i fà regà ende avsnitt Anvà ndning av en nà tverksspegel à r valfritt En fà rdel med att là gga till en nà tverksspegel à r att uppdateringar som har skett sedan cd dvd uppsà ttningen skapades och har inkluderats i en punktutgà va kommer att bli tillgà ngliga fà r installation och dà rigenom fà rlà nga livslà ngden fà r din cd dvd uppsà ttning utan att kompromettera sà kerheten eller stabiliteten fà r det installerade systemet Fà r att summera và lja en nà tverksspegel à r oftast en bra idà fà rutom nà r du har en là ngsam internetanslutning Om den aktuella versionen fà r ett paket finns tillgà nglig pà cd dvd skivan sà kommer installationsprogrammet att anvà nda den Mà ngden data som kommer att hà mtas ner om du và ljer en spegel beror pà 1 funktionera som du và ljer i nà sta steg av installationen 2 vilka paket som behà vs fà r dessa funktioner 3 vilka av dessa paket som finns pà de cd eller dvd skivor som du har sà kt igenom samt 4 huruvida nà gra uppdaterade versioner av paketen som inkluderats pà cd eller dvd skivorna finns tillgà ngliga frà n en spegelserver antingen en vanlig paketspegel eller en spegelserver fà r sà kerhet eller flyktiga uppdateringar Observera att sista punkten betyder à ven om du và ljer att inte anvà nda en nà tverksspegel att vissa paket kan hà mtas ner frà n Internet à ndà om det finns en sà kerhets eller flyktig uppdatering tillgà nglig fà r dem och att dessa tjà nster har konfigurerats 6 3 5 2 Val och installation av programvara Under installationsprocessen fà r du mà jligheten att và lja ytterligare programvara att installera Hellre à n att và lja individuella programvarupaket frà n de 17450 paket som finns tillgà ngliga fokuserar det hà r steget av installationsprocessen pà att và lja och installera fà rdefinierade samlingar av programvara fà r att snabbt stà lla in din dator att genomfà ra olika funktioner Du har alltsà mà jligheten att và lja funktioner fà rst och sedan là gga till mer individuella paket senare De hà r funktionerna representerar là st ett antal olika jobb eller saker du vill utfà ra med din dator sà som Skrivbordsmiljà Webbserver eller Utskriftsserver 11 Avsnitt D 2 Nà dvà ndig diskplats fà r funktioner listar utrymmet som krà vs fà r de tillgà ngliga funktionerna Vissa funktioner kan vara fà rvalda baserade pà egenskaperna fà r datorn som du installerar Om du inte godkà nner de hà r valen kan du avmarkera dem Du kan à ven và lja att inte installera nà gra funktioner alls Tips I standardanvà ndargrà nssnittet fà r installationsprogrammet kan du anvà nda blankslag fà r att và xla markering av en funktion Notera Sà vida du inte anvà nder de speciella skivorna fà r KDE eller Xfce LXDE kommer funktionen Skrivbordsmiljà att installera skrivbordsmiljà n GNOME Det à r inte mà jligt att interaktivt và lja ett annat skrivbord under installationen Dock à r det mà jligt att fà debian installer att installera en KDE skrivbordsmiljà istà llet fà r GNOME genom fà rinstà llning se Avsnitt B 4 12 Paketval eller genom att là gga till parametern desktop kde vid uppstartsprompten nà r installationsprogrammet startar Alternativt kan de mer là ttviktiga skrivbordsmiljà erna Xfce och LXDE và ljas genom att anvà nda desktop xfce eller desktop lxde Observera att detta endast kommer att fungera om paketen som behà vs fà r den à nskade skrivbordsmiljà n faktiskt à r tillgà ngliga Om du installerar med en enda komplett cd avbildning sà kommer de att behà va hà mtas ner frà n en spegel eftersom de flesta av de nà dvà ndiga paketen endast finns inkluderade pà senare cd skivor i uppsà ttningen installera KDE Xfce eller LXDE pà det hà r sà ttet bà r fungera fint om du anvà nder en dvd avbildning eller nà gon annan installationsmetod De olika serverfunktionerna kommer att installera programvara ungefà r sà hà r DNS server bind9 Filserver samba nfs E postserver exim4 spamassassin uw imap Utskriftsserver cups SQL databas postgresql Webbserver apache2 Funktionen Standardsystem kommer att installera alla paket som har prioriteten standard Detta inkluderar en mà ngd vanliga verktyg som normallt finns tillgà ngliga pà de flesta Linux eller Unix system Du bà r là mna denna funktion markeras sà vida inte du vet vad du gà r och vill ha ett mycket minimalt system Om en standardlokal annan à n lokalen C và ljs under sprà kvalet sà kommer tasksel att kontrollera om nà gra lokalanpassningsfunktioner har definierats fà r den lokalen och kommer sedan automatiskt att fà rsà ka installera relevanta lokalanpassningspaket Detta inkluderar till exempel paket som innehà ller ordlistor eller speciella typsnitt fà r ditt sprà k Om en skrivbordsmiljà har valts sà kommer den à ven att installera là mpliga lokalanpassningspaket fà r det om det finns nà gra Nà r du har valt dina funktioner và lj Fortsà tt Vid det hà r tillfà llet kommer aptitude att installera paketen som à r en del av de funktioner som du har valt Om ett specifikt program behà ver mer information frà n anvà ndare sà kommer den att frà ga dig under denna process Du bà r vara medveten om att speciellt funktionen Skrivbord à r mycket stor Speciellt vid installation frà n en normal cd rom i kombination med en spegel fà r paket som inte finns pà cd skivan kan installationsprogrammet behà va hà mta en hel del paket à ver nà tverket Om du har en relativt là ngsam Internetanslutning kan det hà r ta là ng tid Det finns inget alternativ att avbryta installationen av paket nà r den và l har startats à ven nà r paket har inkluderats pà cd skivan kan installationsprogrammet fortfarande behà va hà mta dem frà n spegeln om den tillgà ngliga versionen pà spegeln à r nyare à n den som inkluderats pà cd skivan Om du installerar den stabila utgà van kan det hà r hà nda efter en punktutgà va en uppdatering av den ursprungliga stabila utgà van om du installerar testutgà van kommer det hà r att hà nda om du anvà nder en à ldre avbildning 6 3 6 Gà r ditt system klart fà r uppstart Om du installerar en disklà s arbetsstation à r uppstarter frà n den lokala disken sà klart inte ett anvà ndbart alternativ och det hà r steget kommer att hoppas à ver 6 3 6 1 Sà kning efter andra operativsystem Innan en starthanterare blir installerad kommer installationsprogrammet att fà rsà ka att sà ka efter andra operativsystem som finns installerade pà maskinen Om den hittar ett operativsystem som stà ds kommer du bli informerad om det under installationssteget fà r starthanteraren och datorn kommer att bli konfigurerad att starta upp det hà r andra operativsystemet i tillà gg till Debian Observera att uppstart av flera operativsystem pà samma maskin fortfarande à r lite av svart magi Det automatiska stà det fà r identifiering och instà llning av starthanterare fà r att starta upp andra operativsystem varierar mellan arkitekturer och à ven fà r underarkitekturer Om det inte fungerar bà r du konsultera dokumentationen fà r din starthanterare fà r mer information 6 3 6 2 Fortsà tt utan starthanterare Det hà r alternativet kan anvà ndas fà r att fà rdigstà lla installationen à ven om inte starthanterare kommer att installeras antingen pà grund av att arkitekturen underarkitekturen inte erbjuder en eller pà grund av att ingen à nskas exempelvis du vill anvà nda den befintliga starthanteraren Det hà r alternativet à r speciellt anvà ndbart fà r Macintosh Atari och Amiga system dà r det ursprungliga operativsystemet mà ste hà llas kvar pà burken och anvà ndas fà r att starta upp GNU Linux Om du planerar att manuellt konfigurera din starthanterare bà r du kontrollera namnet pà den installerade kà rnan i target boot Du bà r ocksà kontrollera den katalogen om det finns en initrd om det finns en ska du antagligen instruera din starthanterare att anvà nda den à vrig information som du behà ver ange à r disken och partition du har valt fà r ditt filsystem och om du valde att installera boot pà en separat partition à ven ditt boot filsystem 6 3 7 Fà rdigstà ll installationen Det hà r à r det sista steget i Debians installationsprocess under vilket installationsprogrammet kommer att gà ra de sista justeringarna Det bestà r mestadels av att knyta ihop allt efter debian installer 6 3 7 1 Stà lla in systemklockan Installationsprogrammet kan frà ga dig om datorns klocka à r instà lld till UTC Normalt sett undviks den hà r frà gan om mà jligt och installationsprogrammet fà rsà ker lista ut om klockan à r instà lld till UTC baserat pà vilka andra operativsystem som à r installerade I expertlà get kan du alltid và lja om eller inte klockan à r instà lld till UTC Maskinvaruklockor pà Macintosh à r vanligtvis instà llda till lokal tid Om du vill anvà nda dubbel uppstart và lj lokal tid istà llet fà r UTC Vid det hà r tillfà llet kommer debian installer à ven att fà rsà ka spara den aktuella tiden till systemets hà rdvaruklocka Det hà r gà rs antingen i UTC eller lokal tid beroende pà det val som tidigare gjordes 6 3 7 2 Starta om systemet Du kommer att bli uppmanad att mata ut uppstartsmediumet cd skiva diskett etc som du anvà nde fà r att starta upp installationsprogrammet med Efter det kommer systemet att startas om till ditt nya Debian system 6 3 8 Blandat Komponenterna som listas i det hà r avsnittet à r normalt sett inte inblandade i installationsprocessen men và ntar i bakgrunden fà r att hjà lpa anvà ndaren om nà got gà r fel 6 3 8 1 Spara installationsloggar Om installationen lyckas kommer loggfilerna som skapas under installationsprocessen att automatiskt sparas till var log installer pà ditt nya Debian system Và lj Spara felsà kningsloggar frà n huvudmenyn là ter dig spara loggfilerna till en diskett nà tverk hà rddisk eller annat media Det kan vara anvà ndbart om du pà trà ffar allvarliga problem under installationen och vill undersà ka loggarna pà ett annat system eller bifoga dem i en installationsrapport 6 3 8 2 Anvà ndning av skalet och visning av loggar Det finns flera metoder som du kan và lja fà r att fà ett skal under tiden du kà r en installation Pà de flesta system och om du inte installerar à ver en seriekonsoll à r den enklaste metoden att và xla till den andra virtuella konsollen genom att trycka Và nster Alt F2 12 pà ett Mac tangentbord Option F2 Anvà nd Và nster Alt F1 fà r att và xla tillbaka till sjà lva installationsprogrammet Om du inte kan và xla mellan konsollerna finns à ven alternativet Starta ett skal i huvudmenyn som kan anvà ndas fà r att starta ett skal Du kan komma till huvudmenyn frà n de flesta dialoger genom att anvà nda Bakà t knappen en eller flera gà nger Ange exit fà r att stà nga skalet och à tervà nda till installationsprogrammet Vid den hà r tidpunkten har du startat upp frà n RAM disken och det finns en begrà nsad uppsà ttning Unix verktyg tillgà ngliga fà r dig Du kan se vilka program som finns tillgà ngliga med kommandot ls bin sbin usr bin usr sbin och genom att skriva help Skalet à r ett Bourne skalklon kallat ash och har nà gra trevliga funktioner som till exempel automatisk komplettering och historik Fà r att redigera och visa filer anvà nd textredigeraren nano Loggfiler fà r installationssystemet kan hittas i katalogen var log Notera à ven om du kan gà ra i stort sett allt ett skal som de tillgà ngliga kommandona tillà ter dig att gà ra à r alternativet att anvà nda ett skal egentliga endast dà r om nà gonting skulle gà fel och att du behà ver felsà ka Gà ra saker manuellt frà n skalet kan stà ra installationsprocessen och resultera i fel eller en ofullstà ndig installation Specifikt bà r du alltid là ta installationsprogrammet aktivera din và xlingspartition och inte gà ra det sjà lv frà n ett skal 6 3 8 3 Installation à ver nà tverket En av de mer intressanta komponenterna à r network console Den là ter dig gà ra en stor del av installationen à ver nà tverket via SSH Anvà ndningen av nà tverk antyder att du mà ste genomfà ra de fà rsta stegen av installationen frà n konsollen à tminstone till punkten dà r nà tverket stà lls in Dock kan du automatisera den delen med Avsnitt 4 6 Automatisk installation Den hà r komponenten là ses inte in i huvudmenyn som standard sà du mà ste specifikt begà ra den Om du installerar frà n en cd skiva behà ver du starta upp med mediumprioritet eller annars kan du starta huvudmenyn och và lja Là s in installationskomponenter frà n cd och frà n listan av ytterligare komponenter và lja network console Fortsà tt installationen genom fjà rrà tkomst med SSH En lyckad inlà sning indikeras av en ny menypost kallad Fortsà tt installationen genom fjà rrà tkomst med SSH Efter du har valt den hà r nya posten kommer du att bli frà gad efter ett nytt là senord som ska anvà ndas fà r anslutning till installationssystemet och fà r att bekrà fta det Det Ã

  Original URL path: http://www.danielnylander.se/d-i/m68k/install.sv.txt (2016-05-01)
  Open archived version from archive •