archive-se.com » SE » B » BIOGASVAST.SE

Total: 175

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mer biogas när matsvinnet minskar -
  inom biogasområdet Nu har hon tittat närmare på hur man kan minska sjukhusens matsvinn ett arbete som görs i samarbete mellan miljösekretariatet regionservice och sjukhusförvaltningarna i Västra Götalandsregionen Mätningar på sjukhusen Hanna har tagit fram en mätmetod som prövats i tio produktionskök tretton restauranger och på vårdavdelningar på sammanlagt tretton sjukhus Resultatet av mätningarna ligger till grund för de handlingsplaner som sjukhusen just nu tar fram för att minska matsvinnet Åtta av tretton sjukhus sorterar ut sitt matavfall Sjukhusen i Västra Götaland serverar omkring 4 miljoner måltider varje år I dagsläget sorterar åtta av tretton sjukhus ut sitt matavfall De andra fem har av olika orsaker inte samma möjligheter I vissa fall är det fastighetsägaren som har begränsade möjligheter till sortering och i andra fall är det kommunernas avfallshantering som styr säger Hanna Samtidigt för vi en dialog med sjukhusen kring tänkbara lösningar Vi hoppas att nya avtal om avfallshantering ska göra det möjligt för alla sjukhus att sortera ut sitt matavfall framöver Biogas har många fördelar En viktig resurs när det gäller produktion av biogas är just matavfall Ett kilo sorterat matavfall kan ge tillräckligt med biogas för att driva en personbil upp till 2 km Sortering av matavfall kan också ge bonuseffekter som ökad utsortering av annat avfall I produktionsprocessen av biogas bildas dessutom biogödsel som kan ersätta konstgödsel i lantbruket och återföra näringsämnen till naturen Biogas har flera fördelar menar Hanna Det ger både energi och näringsåtervinning genom till exempelvis fordonsbränsle och biogödsel till åkermarkerna Eftersom biogas bildas genom en naturlig nedbrytningsprocess av biologiskt material är den till skillnad från bensin och diesel en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp Jämfört med förbränning och kompostering av matavfall är rötningsprocessen till biogas en metod som i sig ger minskade koldioxidutsläpp Text Annie Sjölund Fakta Nationellt mål Det

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Mer-biogas-nar-matsvinnet-minskar/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive


 • Sjöpungar ger biogas och renar haven -
  haven från kväve och fosfor Storskalig odling skulle med andra ord kunna förse lokala biogasanläggningar med rötningsbar biomassa samtidigt som övergödningen av haven minskar Återförs sedan rötresten till jordbruksmarkerna i form av biogödsel sluts kretsloppet När jag och Fredrik kom i kontakt med varandra hade han redan utvecklat ett system som fungerar Tester i det lokala reningsverket Långevik hade visat att sjöpungarna gick att använda som substrat i biogasproduktionen och studier hade visat att sjöpungarma faktiskt tar upp kväve och fosfor från haven Dessutom visade sig rötresten vara ett alternativ till handelsgödsel fortsätter Olle Från idé till affärsverksamhet I det skedet handlade det om att börja undersöka de affärsmässiga förutsättningarna för att i stor skala producera biogas av odlade sjöpungar Energimyndigheten delfinansierade en nyligen avslutad förstudie som bl a utvärderade ekonomin i konceptet Resultatet visar att det är svårt att få bra lönsamhet i själva biogasproduktionen Men om man ser till den stora miljönytta som odlingarna skulle bidra med rening av havet blir bilden en annan menar Olle Föroreningarna av kväve och fosfor i haven är kostsamma att komma till rätta med Problemet är att det idag inte finns någon etablerad betalningsmodell för det städjobb av havet som odling av sjöpungar skulle kunna bidra med Trots det är Olle övertygad om att idén är alltför bra för att det inte ska bli något av den På frågan om det inte finns några problem alls med odling av sjöpungar svarar han att de kan sprida sig och ta över musselodlingar Därför behöver man ha ett säkerhetsavstånd mellan odlingarna Det gäller också att flytta odlingarna av sjöpungar så att botten under har chans att återhämta sig från den tillfälliga syrebrist som kan uppstå av det nedfallande bajset från sjöpungarna Energiprojekt med flera miljönyttor Det som gör det här till ett så bra

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Sjopungar-ger-biogas-och-renar-haven/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • För långt mellan ansökan och tillstånd -
  gör att utvecklingen av biogasanläggningar hämmas varken producenter finansiärer eller kunder har tid att vänta så länge Tid kostar pengar och efter ett tag spricker kalkylen Ett skäl till att tillståndsprocessen tar så lång tid är att länsstyrelserna har för få handläggare De har ju fått ökade resurser för att klara ansökningarna om vindkraftsanläggningar Det borde vara samma villkor för biogas menar Beatrice Torgnyson Klemme Det har också visat sig att länsstyrelserna gör olika bedömningar och att resultatet av prövningarna får olika utfall trots att alla lutar sig mot samma lagstiftning framför allt miljöbalken Här finns gott om utrymme för tolkningar vilket gör att förutsättningarna skiljer sig åt i landet Väl genomfört samråd underlättar Det är också vanligt att ansökningarna överklagas av närboende som är rädda för lukt något som inte behöver bli något problem om en anläggning sköts och drivs på rätt sätt Ett väl genomfört samråd kan minska sådana och andra farhågor Man kan till exempel engagera de kringboende i luktpaneler att de har ett telefonnummer att ringa om de känner att det luktar från anläggningen säger Beatrice Torgnyson Klemme Ytterligare ett skäl till att prövningen tar lång tid är att ansökningarna inte är kompletta Jag har länge förstått att det inte är lätt att skriva ansökningar men det är först i projektet som jag sett hur svårt det verkligen är Här måste man ta hjälp av konsulter säger Beatrice Torgnyson Klemme Vägledning för blivande biogasproducenter Resultatet av projektet ska bli ett stöd för både producenter och handläggare med en vägledning om vilka krav som ställs hur man ska tänka beroende på anläggningens storlek och typ av produktion Vi måste inom samarbeta inom branschen och med myndigheter för att få bättre villkor för dem som vill starta och driva biogasanläggningar Intresset är stort men utvecklingen står lite och

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/For-langt-mellan-ansokan-och-tillstand/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Falköping satsar på biogas för ett hållbart energisystem -
  en överenskommelse om att Falköpings kommun också ska ta hand om matavfallet från de övriga fem kommunerna för produktion av biogas i vår anläggning har vi plötsligt mer substrat än vi kan hantera berättar Ida Helander strateg för hållbar utveckling på Falköpings kommun Utbygnad för att möta behovet Just nu pågår detaljplaneringen för att bygga ut och maxa kapaciteten på kommunens biogasanläggning så att allt matavfall ska kunna tas om hand för att bli biogas investeringsbeslut ska tas i slutet av året Samtidigt har ändrade regler och informationssatsningar bidragit till att andelen villaägare som sorterar ut sitt matavfall har ökat från ca 60 till drygt 90 det senaste året Biogasproduktion från avfall spelar en central roll i vår biogasutveckling men de stora möjligheterna finns egentligen i djurhållningen och det odlingslandskap som ryms på kommunens stora geografiska yta förklarar Ida För att få fart på investeringarna i gårdsbaserad biogasproduktion har kommunen bestämt att använda överskottet från en 100 år gammal utsädesfond till ett lokalt stöd till landbrukare som vill kartlägga förutsättningarna för att investera i biogas på gårdsnivå Tanken var att ge våra lantbrukare i trakten chansen att ligga i startgroparna inför ett nationellt stöd till produktion av biogas från stallgödsel Men när inget sådant stöd har kommit verkar luften ha gått ur lantbrukarna och tyvärr är intresset just nu svalt säger Ida Odling av biogasgrödor på försök Men det pågår fler intressanta aktiviteter på markerna runt Falköping Det handlar om försöksodling av biogasgrödor på marginaljordar där det inte lönar sig att odla grödor till livsmedelsproduktion Projektet som avslutas i höst genomförs av kommunen i sammarbete med AgroVäst och Sveriges Lantbruksuniversitet Det är viktigt att titta på möjligheterna i alla olika delar av biogassystemet för att komma framåt I Falköping finns alla bitar på plats men vi befinner oss fortfarande i

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Rubrik/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Nya möjligheter med småskalig framställning av flytande biogas -
  testa den nya kryogenteknologin i anslutning till Borås Energi och Miljös biogasanläggning i Gässlösa berättar Morgan Vi har precis fått klart att Energimyndigheten går in och stödjer utveklingsprojektet Så nu har nästan alla bitar fallit på plats och vi kan starta bygget av anläggningen berättar Morgan Borås Energi och Miljö trodde tidigt på idén om småskalig uppgradering och förvätskning av biogas Med kommunens vision om den fossilfria staden såg man en möjlighet att ersätta den reserv av flytande naturgas LNG som energibolaget idag är beroende av med lokalt uppgraderad flytande biogas Entreprenör med energiintresse Biofrigas korta företagshistoria tog sin början i ett samarbete med Chalmers entreprenörsskola där tre studenter valde att göra sitt examensjobb om affärsmöjligheten i småskalig hantering av biogas i flytande form Examensarbetet en affärsplan tog sedan hem priset för Energi och Miljö i Venture Cups Sverige final för sin stora potential till företagsutveckling Det var i det skedet Morgan kom in i bilden Redan som barn var Morgan intresserad av energi och då konstruerade han egna små vatten och vindkraftverk i hemstaden Varberg Idag har han förutom energiintresset en gedigen erfarenhet från verkstadsindustrin och IT branschen med sig in i Biofrigas Sedan september 2012 leds företaget av Morgan Min största drivkraft är att få komplexa tekniker att fungera och att göra dem kommersiellt gångbara Sen är det klart att det känns bra att den tekniken också bidrar till en bättre miljö I första skedet är det den svenska marknaden som gäller för Biofrigas Och kunderna är lantbrukare och små och medelstora reningsverk Men i förlängningen är alla europeiska länder med transporter som drivs med flytande gas intressanta marknader Biofrigas siktar på att bli ett internationellt exportföretag som arbetar globalt En lönsam affär På frågan om det inte är en väl dyr investering för den enskilde lantbrukaren svarar

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Nya-mojligheter-med-smaskalig-framstallning-av-flytande-biogas/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatsmart distribution hos Götene kyltransporter -
  gäller hållbar utveckling Genom ett helhetsgrepp som innefattar allt ifrån miljövänlig tvätthall till bränslesnålt körande tar Götene kyltransporter ansvaret för miljön på allvar Att göra klimatsmarta investeringar är en del av företagets miljövänliga profil Intresset för miljön har bland annat resulterat i att man för ett par år sedan investerade i en biogasdriven lastbil från Volvo Under de senaste åren har vi sett en fantastisk utveckling av både produktion av alternativa drivmedel och av fordonstekniken Investeringen i en biogasdriven lastbil är en del i vår strävan efter att vara en del i den utvecklingen berättar företagets VD Ulf Johansson Klimatsmart transport en lönsam investering Satsningen på en biogasdriven lastbil har visat sig vara mycket lönsam för Götene kyltransporter Investeringen har gett mycket positiva resultat både ekonomiskt och miljömässigt Beräkningar har visat att det är mest fördelaktigt att använda lastbilen till långväga transporter Det innebär en minskad bränslekostnad med 10 15 En jätteskillnad menar Ulf som dock poängterar att de miljömässiga fördelarna är minst lika viktiga Lastbilen som drivs av biogas reducerar koldioxidutsläppet med 70 80 vilket vi ser som ett helt fantastiskt resultat Under kommande år planerar företaget att investera i ytterligare biogasdrivna fordon I höst presenterar Volvo sitt nya utbud av biogasdrivna lastbilar och förhoppningen hos Götene kyltransporter är att se ett bredare utbud till en lägre kostnad I nuläget är prisskillnaden mellan en lastbil som drivs på fossilt bränsle och en biogasdriven lastbil fortfarande stor vilket utgör ett hinder för andra företag i branschen att investera berättar Ulf och förklarar att så länge prisskillnaden är stor kommer det att krävas investeringsstöd för att företag ska våga satsa på biogasdrivna lastbilar Viktiga förutsättningar för vidare utveckling Smarta energilösningar för den tunga transportsektorn är en mycket aktuell och omdiskuterad fråga Som ägare av ett biogasdrivet fordon menar Ulf att man

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Klimatsmart-distribution-hos-Gotene-kyltransporter-/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Nu är regionen först ute igen -
  Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English About Biogas West Objectives Organization Development areas What goes on in Västra Götaland Miljö Du är här Startsida Vad händer i Västra Götaland Artiklar med goda exempel Nu är regionen först ute igen Biogas Väst Om Biogas Väst Varför biogas Vad händer i Västra Götaland Verksamheter och projekt Vad gör Västra Götalandsregionen Artiklar med goda exempel Biogasproduktionen i Västra Götaland ökade med 9 2014 Genomförda aktiviteter Sök projektstöd Publikationer Länkar Biogas West in English Nu är regionen först ute igen Västra Götaland är sedan länge en föregångare när det gäller att använda biogas itrafiken och 25 procent av alla biogasfordon finns i regionen Det är ett resultat av detbreda samarbetet med Biogas Väst i spetsen När det nu också produceras flytandebiogas i regionen kan de tunga transporterna börja köras på biogas Läs intervjun med Tula Ekengren i artikeln om Biogas Väst i nyhetsbrev trafik miljö nr 5 2012 Publicerad av Anneli Permer Senast uppdaterad 2015 01 21 08 56 Till sidans topp Hel och delägda bolag i Västra Götalandsregionen

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Nu-ar-regionen-forst-ute-igen/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive

 • Fokus på miljön i satsningen på egen biogasproduktion -
  el och värme på gården Viljan att ta ansvar för miljön utgör grunden för Anders Gustafssons initiativ till egen produktion Att ta tillvara på de resurser vi har det har jag alltid tyckt varit viktigt förklarar Anders Idag fungerar gården som ett eget kretslopp Spannmål vi odlar blir mat till djuren från djurens gödsel utvinner vi biogas och resterna från rötningen blir gödsel till grödorna Av spillvärmen värmer vi sedan upp husen på gården Investeringen i en biogasanläggning är på så sätt en del i en övergripande idé om att bedriva en verksamhet på ett miljömedvetet vis Egen produktion ger viktiga fördelar Produktionen av biogas leder inte till någon större ekonomisk vinst men Anders förklarar att det finns många andra fördelar som inte går att mäta i en kostnadskalkyl Anläggningen har bland annat reducerat luktstörningar med 70 en viktig aspekt för en gård som Brunsbo gård som ligger när en större ort Att rötningen resulterar i att gödslet får en kortare upptagningstid vilket är gynnsamt för grödorna är en ytterligare fördel Men det roligaste är att det utgör ett spännande projekt som bidrar till att företaget utvecklas betonar Anders Spännande utvecklingsmöjligheter Satsningen på egen produktion av biogas på Brunsbo gård har varit möjlig med hjälp av investeringsstöd från jordbruksverket och ett starkt samarbete med Skara stift Genom produktionen bidrar verksamheten till målet från Biogas Väst för 2 4 TWh producerad biogas år 2020 där hälften ska utgöras av rötning Anders berättar att gården har fungerat ett pilotprojekt och att utvärderingen visar att det finns stora utvecklingsmöjligheter Målet är att utöver produktion för el och värme på gården producera biogas för marknaden Gården ingår i gruppen Skara Biogas AB vilken består av sju närliggande gårdar med syfte att producera gas för drivmedel Anders förklarar att han i nuläget är den enda

  Original URL path: http://www.biogasvast.se/sv/Ovriga-sidor/Biogas-Vast/Biogas-Vast/Vad-hander-i-Vastra-Gotaland/Artiklar/Fokus-pa-miljon-i-satsningen-pa-egen-biogasproduktion/ (2015-10-18)
  Open archived version from archive